EDUKACYJNY KLICZKÓW, CZYLI REALIZACJA GRANTU DKO „DOLNOŚLĄSKA SIEĆ WSPIERANIA UZDOLNIEŃ SZANSĄ ROZWOJU UCZNIA”

20 i 21 października 2016 r. realizowany był przez DODN we Wrocławiu grant Dolnośląskiego Kuratora Oświaty pn. „Dolnośląska Sieć Wspierania Uzdolnień szansą rozwoju ucznia”.

Adresowany był do dyrektorów i liderów wspierania uzdolnień z Dolnośląskiej Sieci Szkół Wspierających Uzdolnienia oraz do dyrektorów szkół, którzy zainteresowani są ideą egalitarnego wspierania zainteresowań i uzdolnień uczniów z własnych placówek. Dwudniowy grant miał miejsce w przepięknym miejscu regionu - w Zamku Kliczków. Jego program był bardzo bogaty i urozmaicony. Twórcy stanęli zresztą przed trudnym zadaniem, żeby zaproponować tematykę, która w jednakowym stopniu zainteresuje przedstawicieli szkół „sieciowych” i tych, którzy interesują się kwestią wspierania rozwoju uczniów poza siecią. Nie ukrywamy, że jako organizatorzy przedsięwzięcia chcieliśmy zadziałać też promocyjnie, pokazać siłę synergii, tkwiącą w ludziach, których łączy przekonanie, że szkoła może być miejscem rozwoju każdego ucznia. Zatem zaproponowaliśmy, oprócz typowych zajęć, dzielenie się wiedza i doświadczeniem. W końcu do wstąpienia do DSSWU bardziej mogą zachęcić jej członkowie, niż osoby instytucjonalnie odpowiedzialne za jej prowadzenie.

Pierwszego dnia, po rejestracji i przywitaniu uczestników, odbyła się część poświęcona problemowi kształtowania oferty zajęć edukacyjnych szkoły, w tym zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, które byłyby szansą autentycznego rozwoju zainteresowań i uzdolnień każdego ucznia. Realny wymiar tworzenia oferty ma oczywiście związek z pogłębioną identyfikacją i diagnozą potrzeb uczniów w tym zakresie, o czym mówiła Halina Nawrotek, koordynator Zespołu DCWU. Przypomniała podstawowe założenia szkolnych programów, które - biorąc pod uwagę specyfikę środowiska pracy - mocno eksponują związek między wynikami badań a ofertą edukacyjną placówki oświatowej.

Drugi moduł był poświęcony wycieczce szkolnej jako inspiracji do wzbogacania kompetencji uczniów w sposób niekonwencjonalny, pozwalający na uruchomienie myślenia twórczego, dywergencyjnego. Ewa Wierbiłowicz zainteresowała uczestników grantu dwoma formami szkolnych wycieczek, które wymagają od nauczycieli i uczniów sporego zaangażowania intelektualnego i emocjonalnego, ale w konsekwencji dają dużą satysfakcję. Praca grupowa nad scenariuszami wycieczek szkolnych i questów była bardzo intensywna, wiązała się z zajęciami terenowymi, które z jednej strony miały wymiar edukacyjny, z drugiej - pozwoliły na zwiedzenie zamku, poznanie jego historii. Podczas prezentacji wytworów grup okazało się, że zadanie wyzwoliło talenty literackie, wręcz poetyckie, krasomówcze, organizacyjne uczestników grantu. Powstały ciekawe questy, które - jako przykłady gier edukacyjnych - przeistaczają biernych słuchaczy i obserwatorów w aktywnych poszukiwaczy skarbu i odkrywców zagadek, tajemnic, legend, powiązanych z bogactwem kulturowym miejsca, w którym się znaleźli gracze.

Paweł Nowak zapoznał zebranych w Sali Dworskiej z możliwościami wykorzystania map interaktywnych w procesie kształcenia. Zilustrował, jak działają systemy informacji geograficznej, które do niedawna były zarezerwowane dla wąskiego grona specjalistów, a obecnie wykorzystywane są przez wiele grup zawodowych, w tym nauczycieli. Przedstawienie możliwości korzystania z narzędzi ArcGis dla celów edukacyjnych spotkało się z dużym zainteresowaniem, gdyż trudno wyobrazić sobie współczesną szkołę bez użycia w procesie dydaktycznym nowoczesnych technologii. Szczególne zainteresowanie wzbudziła prezentacja u przyrodników, którzy wykorzystują na swoich zajęciach mapy oraz wszelkie informacje przestrzenne.

Następnego dnia Krystyna Pac-Marcinkowska podjęła temat gazetki szkolnej jako ważnego elementu działalności samorządu uczniowskiego. Podkreśliła, że szkoła musi być przestrzenią, która kształci postawy indywidualne i społeczne uczniów. W swoim wywodzie dowodziła, że dobrze funkcjonujący samorząd uczniowski, którego organem jest gazet(k)a szkolna, wzmacnia poczucie identyfikacji uczniów z placówką, pozwala na zdobywanie różnych praktycznych umiejętności, istotnych w życiu codziennym, intensyfikuje rozwój postaw obywatelskich, urozmaica edukacyjną rzeczywistość i przede wszystkim powoduje, że szkoła staje się polem konstruktywnego dialogu uczniów z dyrektorem, nauczycielami, innymi pracownikami placówki.

Ostatni moduł pozwolił podzielić się uczestnikom grantu przykładami dobrych praktyk w zakresie efektywnego kształtowania oferty edukacyjnej na rzecz wszechstronnego rozwoju ucznia. Realizacja tych treści, niejako podsumowujących wszystkie poruszone wcześniej, pozwoliła spojrzeć na Dolnośląską Sieć Szkół Wspierających Uzdolnienia jako element systemu, który w sposób przemyślany, ukierunkowany na precyzyjnie określone cele, realizuje ambitną politykę oświatową regionu.

Duża satysfakcja osób realizujących grant wyniknęła m.in. z tego powodu, że wielu dyrektorów z szkół niezrzeszonych w sieci, zadeklarowało chęć przystąpienia do niej. Z uznaniem zauważyli, że jest to autentyczna sieć współpracy i samodoskonalenia, panują w niej życzliwe, niemal rodzinne relacje, generowane są ciekawe pomysły, możliwa jest wymiana doświadczeń i sprawdzonych dobrych praktyk w różnych obszarach edukacyjnej aktywności.

Żeby poczuć atmosferę dwudniowego pobytu w Kliczkowie, zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć, wykonanych przez Pawła Nowaka i nazwanych trafnie „Kliczków w detalach”. Szczegóły mają związek zarówno z architekturą obiektu, jego eklektycznym stylem, ciekawym założeniem parkowym, jak i z funkcjonowaniem uczestników grantu podczas zajęć w zamku i gier terenowych w jego najbliższym otoczeniu.

Nowak 1Nowak 2Nowak 3Nowak 4Nowak 5Nowak 6Nowak 7Nowak 8Nowak 9Nowak 10Nowak 11

facebook_page_plugin

Zobacz także...

Odwiedza nas 37 gości oraz 0 użytkowników.