Nasi konsultanci

Szanowni  Państwo,

zapraszamy Nauczycieli i Dyrektorów dolnośląskich szkół i placówek na konsultacje bezpośrednie, mailowe i telefoniczne  z nauczycielami - konsultantami  DODN. Jeśli Państwo chcielibyście odbyć  bezpośrednie konsultacje prosimy o telefoniczne lub mailowe nawiązanie kontaktu z wybranym przez siebie nauczycielem - konsultantem w celu określenia godziny i tematu konsultacji.

 

 


 WROCŁAW

 

Przemysław
Adamski

przemyslaw.adamski@dodn.dolnyslask.pl

Tel.: +48 508 691 108

 

Adamski Przemysław

_____________________

 • platforma edukacyjna Fronter i jej wykorzystanie w praktyce szkolnej
 • nowoczesne technologie informacyjne w pracy nauczyciela
 • multimedia w edukacji

Barbara
Bieńkuńska

barbara.bienkunska@dodn.dolnyslask.pl

Tel.: +48 508 691 029

 

Bienkunska Barbara

_____________________

 • fundusze Strukturalne Unii Europejskiej - pozyskiwanie środków i zarządzanie projektami;
 • Przedsiębiorczość i ekonomia społeczna - promowanie przedsiębiorczości w edukacji;
 • Nauczanie wspomagane TIK
Sabina Czajkowska-Prokop sabina.prokop@dodn.dolnyslask.pl 

Tel.: +48 508 690 981


Czajkowska-Prokop Sabina

_____________________

 • metodyka nauczania języka niemieckiego,
 • metodyka nauczania języka obcego zawodowego,
 • teoria uczenia się i nauczania,
 • neurodydaktyka,
 • komunikacja międzykulturowa, rozwijanie
 • kompetencji interkulturowej,
 • realizacja polityki równości płci w projektach edukacyjnych finansowych ze środków UE

Teresa
Grabowska-Wyrwicz

teresa.grabowska@dodn.dolnyslask.pl

 Tel.: +48 508 691 212

 

Grabowska-Wyrwicz Teresa

_____________________

 • metodyka ogólna,
 • metodyka przedmiotów humanistycznych,
 • ocenianie zewnętrzne i wewnątrzszkolne,
 • ewaluacja w edukacji,
 • techniki pracy umysłowej.
Joanna Kaczmarska joanna.kaczmarska@dodn.dolnyslask.pl 

Tel.: +48 531 469 435

 

Kaczmarska Joanna
 
_____________________

 • metodyka nauczania języka angielskiego,
 • multimedia w edukacji językowej,
 • wykorzystanie platformy edukacyjnej Fronter w pracy nauczyciela języka obcego,
 • Blended learning

Małgorzata
Lubańska

malgorzata.lubanska@dodn.dolnyslask.pl


Tel.: +48 502 862 077

 

Lubanska Malgorzata

_____________________

 • Tutoring w praktyce szkolnej
 • Indywidualizacja nauczania,
 • Metodyka przedmiotów humanistycznych
 • Ocenianie wewnątrzszkolne
 • Komunikacja interpersonalna (techniki coachingowe w edukacji)
 • Edukacja regionalna,
 • Edukacyjna Wartość Dodana
 • Współpraca z rodzicami
 • Planowanie i tworzenie programów edukacyjnych

Robert
Mertuszka

robert.mertuszka@dodn.dolnyslask.pl

Tel.: +48 508 691 031

 

Mertuszka Robert

_____________________

 • redakcja "Oblicza Edukacji",
 • edukacja polonistyczna,
 • edukacja dziennikarska,
 • komunikacja interpersonalna,
 • regionalizm,
 • media,
 • budowanie wizerunku instytucji

Mariola
Mucha

mariola.mucha@dodn.dolnyslask.pl

Tel.: +48 508 691 106

 

Mucha Mariola

_____________________

 • Bibliotekoznawstwo i bibliotekarstwo szkolne:
- Wsparcie metodyczne nauczycieli bibliotekarzy;
- Technologie informacyjne w bibliotece szkolnej;
- Komputeryzacja procesów bibliotecznych, program MOL Optivum;
- Biblioterapia.
 • Wsparcie szkół w realizacji programów rozwojowych realizowanych ze środków unijnych.
 • Działalność informacyjno - wydawnicza.

Halina
Nawrotek

halina.nawrotek@dodn.dolnyslask.pl

Tel.: +48 508 691 037

 

Nawrotek Halina

_____________________

 • wspieranie uzdolnień,
 • tworzenie programów nauki dla ucznia zdolnego,
 • edukacja: regionalna, patriotyczna, europejska, globalna,
 • aktywizujące metody pracy w tym projekty edukacyjne

Ewa
Norkowska

ewa.norkowska@dodn.dolnyslask.pl

Tel.: +48 508 691 087

 

Norkowska Ewa

_____________________
 • zarządzanie oświatą
 • nadzór pedagogiczny
 • prawo oświatowe
 • bezpieczeństwo w szkole, w tym organizacja wycieczek szkolnych
 • awans zawodowy nauczycieli
 • przedsiębiorczość
 • ewaluacja
 • technologie informacyjne w pracy nauczyciela
 • doradztwo zawodowe

Paweł
Nowak

pawel.nowak@dodn.dolnyslask.pl

Tel.: +48 508 691 074

 

Nowak Pawel

 _____________________

 • wspieranie uzdolnień,
 • edukacja regionalna, europejska, globalna,
 • projekty edukacyjne,
 • wymiany międzynarodowe,
 • nowa podstawa programowa,
 • konkursy

Lech
Stempel

lech.stempel@dodn.dolnyslask.pl

Tel.: +48 508 691 118

 

Stempel Lech

_____________________

 • wychowanie i profilaktyka
 • organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole
 • współpraca szkoły z rodzicami
 • zagadnienia z dziedziny wychowania do życia w rodzinie
 • wykorzystanie technologii informatycznej w pracy wychowawczej
 • multimedia w edukacji

Anna Stodolna-    Rybczyńska

anna.stodolna@dodn.dolnyslask.pl

 Tel.: +48 508 691 089

 

Stodolna-Rybczynska Anna

_____________________

 

 • wydawnictwa
 • regionalizm
 • uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (od uzdolnień do dysleksji)
 • metody aktywizujące w nauczaniu
 • techniki pracy umysłowej
 • współpraca z rodzicami, komunikacja interpersonalna
 • metodyka nauczania języka polskiego

Elżbieta Zalewska-Pięta

elzbieta.zalewska@dodn.dolnyslask.pl

Tel.: 531 469 498

 

Zalewska-Pięta Elzbieta

_____________________

 

 

 • przepisy prawa w kształceniu zawodowym
 • dydaktyka w kształceniu osób dorosłych. Dobór treści kształcenia przydatnych w dalszej edukacji i samokształceniu
 • proces kształcenia na lekcjach przedmiotów zawodowych
 • konkursy zawodoznawcze w edukacji szkolnej
                                                             

Agnieszka Krupa

agnieszka.krupa@dodn.dolnyslask.pl

 Tel.: +48 531 486 599

 

Krupa Agnieszka

 _____________________

kształcenie przedmiotów zawodowych w szkołach ponadgimnazjalnych.
przygotowanie do egzaminów zawodowych technik logistyk, technik spedytor, technik eksploatacji portów i terminali oraz technik transportu kolejowego.
metodyka nauczania przedmiotów zawodowych branży logistyczno – spedycyjno – transportowej.
organizacja i realizacja konkursów branży logistyczno – spedycyjno – transportowej.
doradca zawodowy – promotorem kształcenia zawodowego.
wdrażanie programów modułowych w szkole ponadgimnazjalnej.
jak zachęcić pracodawców do współpracy ze szkołami zawodowymi?
Tomasz Greczyło  tomasz.greczylo@dodn.dolnyslask.pl
 

Tel.: +48 508 691 079 

 

Greczylo Tomasz

 _____________________

                   
 • metodyka nauczania fizyki
 • metodyka nauczania przyrody na IV etapie edukacyjnym
 • TIK w pracy nauczyciela
 • rozwijanie kompetencji kluczowych
                  

 


 

 

JELENIA GÓRA

^do góry

 

Katarzyna
Baeck-Kamińska
 katarzyna.kaminska@dodn.dolnyslask.pl

Tel.: +48 508 690 950Baeck-Kaminska Katarzyna

_____________________
 • ewaluacja wewnętrzna i zewnętrzna
 • nadzór dyrektora szkoły planowanie pracy szkoły i nauczyciela
 • zarządzanie placówką
 • Edukacyjna Wartość Dodana
 • diagnozy wewnętrzne i zewnętrzne planowanie realizacja oraz wykorzystanie
 • ocenianie wspierające, indywidualizacja pracy z uczniem oraz motywacja
 • współpraca z rodzicami, komunikacja interpersonalna
 • komunikacja i praca w zespole
 • techniki coachingowe
 • wykorzystanie e-podrecznikow oraz TI w nauczaniu    

Bogusława
Bogucka

 boguslawa.bogucka@dodn.dolnyslask.pl

 

Tel.: +48 508 690 922

 Bogucka Boguslawa

_____________________

 • awans zawodowy nauczycieli,
 • komunikacja interpersonalna,
 • programy nauczania,
 • edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna,
 • współpraca z rodzicami i środowiskiem lokalnym,
 • sześciolatek w szkole,
 • edukacja matematyczna i przyrodnicza uczniów młodszych,
 • eksperyment z małymi dziećmi,
 • edukacja ekologiczna i przyrodnicza,
 • projekty edukacyjne,
 • sztuka.

 

Małgorzata     Grzelczyk

malgorzata.grzelczyk@dodn.dolnyslask.pl

Tel.: +48508 690 961

Grzelczyk Malgorzata

_____________________

  • opieka i wychowanie, psychoedukacja,
  • profilaktyka, diagnoza pedagogiczno-psychologiczna,
  • terapia pedagogiczna, socjoterapia,
  • promocja zdrowia,
  • wsparcie wychowawców, pedagogów i psychologów szkolnych,
  • praca z uczniem trudnym, o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
  • współpraca z rodzicami, komunikacja interpersonalna
Ewa
Wierbilowicz

ewa.wierbilowicz@dodn.dolnyslask.pl

 Tel.: +48 508 690 947

 

Wierbilowicz Ewa

_____________________

 

 • organizacja i zarzadzanie oświatą
 • diagnoza i kierunki rozwoju szkoły
 • nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły
 • uczeń ze specialnymi potrzebami edukacyjnymi
 • koordynowanie współpracy i samokształcenie nauczycieli
 • edykacja przyrodnicza i ekologiczna
 • uczeń uzdolniony
 • pomiar dydaktyczny
 • dydaktyka i metodyka przedmiotów przyrodniczych

 

 

Zygmunt Korzeniewski

zygmunt.korzeniewski@dodn.dolnyslask.pl

Tel.: +48 508 690 957

  Korzeniewski Zygmunt

_____________________
 • Zarządzanie strategiczne. Marketingowe zarządzanie szkołą. Dyrektor jako lider. Precedencja stanowisk publicznych
 • Komunikacja społeczna w organizacji i zarządzaniu oświatą. Public relations. Prezentacje i autoprezentacje.
 • Współpraca szkoły z samorządem lokalnym i jego jednostkami organizacyjnymi, organizacjami pozarządowymi. Inicjatywa lokalna, partnerstwo lokalne, budżet obywatelski
 • Kształtowanie postaw społecznych i obywatelskich w szkole. Samorząd uczniowski  - podstawą programu wychowawczego klasy i szkoły jako organizacji uczącej się.
 • Kształcenie ustawiczne, andragogika.
 • Wsparcie nauczycieli przedmiotów zawodowych na kierunku administracja.
 • Projektowanie szkoleń
               

 

LEGNICA

 ^do góry

 

Maria Janowska

maria.janowska@dodn.dolnyslask.pl

Tel.: +48 508 691 174

 

_____________________

 

Jan
Lewandowski

jan.lewandowski@dodn.dolnyslask.pl

 Tel.: +48  508 691 197


Lewandowski Jan

  _____________________

 • prawo oświatowe,
 • nadzór pedagogiczny,
 • rozwój zawodowy nauczyciela,
 • awans zawodowy nauczyciela,
 • ROS,
 • WDN,
 • organizacja i zarządzanie oświatą,
 • kadra kierownicza oświaty,
 • kontrola zarządcza w szkole,
 • ewaluacja pracy szkoły (wewnętrzna i zewnętrzna),
 • ewaluacja dydaktyczna (zwłaszcza ewaluacja
 • pracy nauczyciela),
 • organizacja pracy zespołów ds. ewaluacji,
 • odpowiedzialność prawna nauczycieli,
 • jakość w edukacji (a zwłaszcza mierzenie jakości pracy szkół i placówek oświatowo-wychowawczych),
 • planowanie strategiczne,
 • oligofrenopedagogika,
 • technika,
 • samorząd terytorialny,
 • Edukacyjna Wartość Dodana.

Urszula  Tkaczyk

urszula.tkaczyk@dodn.dolnyslask.pl

 

Tel.: +48 508 691 182

 

 

 Tkaczyk Urszula

_____________________

 

 

Ewa Engel

ewa.engel@dodn.dolnyslask.pl

Tel.: +48 508 691 167

 

Engel Ewa

_____________________

 

 • edukacja językowa,
 • metodyka i dydaktyka nauczania języków obcych,
 • edukacja wczesnoszkolna języków obcych,

Agata       Kwaśniak-Szumlakowska

agata.szumlakowska@dodn.dolnyslask.pl

Tel.: +48508 691 076


Kwasniak-Szumlakowska Agata
 
_____________________

 • geografia turyzmu
 • hotelarstwo
 • metodyka przedmiotów turystycznych i hotelarskich
 • przygotowanie do egzaminów zawodowych (T.11., T.12., T.13, T.14.)
 • przygotowanie do olimpiad i konkursów
 • technologie informacyjne w branży turystyczno-hotelarskiej, w tym systemy rezerwacyjne
 • projekty edukacyjne
 • promocja kształcenia zawodowego

Bożena Solecka

bozena.solecka@dodn.dolnyslask.pl

Tel.: +48508 691 157


 Dudziak Bożena

_____________________

 • kształcenie zawodowe w szkołach ponadgimnazjalnych
 • rozwijanie umiejętności kluczowych uczniów w kształceniu zawodowym
 • wykorzystanie metod aktywizujących w kształceniu zawodowym
 • monitorowanie realizacji podstawy programowej kształcenia zawodowego
 • wdrażanie modułowego programu kształcenia zawodowego
 • realizacja przedsięwzięć edukacyjnych i konkursów w kształceniu zawodowym
 • nauczanie wspomagane TIK
 • wykorzystanie metod e-lerningu w edukacji 
 • promocja i reklama usług edukacyjnych
 • awans zawodowy nauczycieli
                  
 

 

 


 

WAŁBRZYCH

 ^do góry

Mariola
Berg

mariola.berg@dodn.dolnyslask.pl

Tel.: +48 508 690 993

 

 

Berg Mariola

_____________________

 • Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji- kompleksowe wspomaganie szkół
 • jakość w edukacji w tym zarządzanie jakością przez dyrektora
 • nadzór pedagogiczny
 • organizacja i zarządzanie
 • współpraca z JST i KO
 • ewaluacja, w tym ewaluacja wewnętrzna szkoły/placówki
 • prawo oświatowe w pracy nauczyciela/dyrektora

Barbara
Gmur

barbara.gmur@dodn.dolnyslask.pl

Tel.: +48 508 690 989


 Gmur Barbara

 _____________________

 • jakość w edukacji (w tym tworzenie rozwiązań systemowych i  procedur)
 • projektowanie i realizacja wspomagania szkół  w ich projakościowym rozwoju (programy wsparcia)
 • diagnozowanie i ewaluacja (prowadzenie badań w edukacji i wykorzystanie ich wyników do planowania pracy szkoły i nauczyciela)
 • wsparcie szkół tworzeniu i zarządzaniu projektami
 • awans zawodowy nauczycieli
 • ocenianie wewnętrzne i zewnętrzne  (modelowanie systemów oceniania WSO)
 • ocenianie wspierające
 • aktywizacja uczniów na lekcji (wybrane metody aktywizujące)
 • organizacja doskonalenia wewnętrznego
 • pomiar dydaktyczny

Grażyna
Nowosielska

grazyna.nowosielska@dodn.dolnyslask.pl

Tel.: +48 508 690 989

 Nowosielska Grazyna

 _____________________

  • awans zawodowy nauczycieli
  • diagnoza i ewaluacja - projektowanie badań i narzędzi, wykorzystanie wyników
  • ocenianie, w tym ocenianie wspierające
  • programy wspomagania szkół
  • WDZ – praca zespołowa nauczycieli
  • pomiar dydaktyczny

Krystyna
Pac - Marcinkowska

krystyna.pac@dodn.dolnyslask.pl

Tel.: +48508 690 985

 Pac-Marcinkowska Krystyna

 _____________________

 • planowanie i tworzenie programów edukacyjnych,
 • monitorowanie realizacji podstawy programowej,
 • diagnoza edukacyjna (w tym analiza wyników sprawdzianów/egzaminów),
 • projektowanie i realizacja wspomagania szkół w ich projakościowym rozwoju (programy wsparcia szkół),
 • wspieranie uzdolnień,
 • uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w praktyce szkolnej,
 • ewaluacja różnych obszarów pracy szkoły
  i nauczyciela.

Jolanta
Rojewska

jolanta.rojewska@dodn.dolnyslask.pl

Tel.: +48 508 690 898

 Rojewska Jolanta

 _____________________

 • psychoedukacja
 • rozwijanie umiejętności wychowawczych nauczycieli
 • szkoły promujące zdrowie
 • wychowanie
 • profilaktyka uzależnień
 • wspieranie uzdolnień
 • edukacja elementarna
 • praca z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych

 

Katarzyna
Chrzanowska

katarzyna.chrzanowska@dodn.dolnyslask.pl

Tel.: +48 508 690 985

 

Chrzanowska Katarzyna

_____________________

 • technologia informacyjna
 • matematyka w szkole
 • komunikacja-motywacja
 • wychowanie

 

 

Małgorzata
Reichel

malgorzata.reichel@dodn.dolnyslask.pl

Tel.: +48508  691 094


 Reichel Malgorzata

_____________________

 • kształcenie zawodowe (branża budowlana)
 • wsparcie nauczycieli w przygotowaniu uczniów do egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe
 • wspieranie kariery zawodowej nauczycieli zawodu
 • doradztwo zawodowe

 

Zapisz

facebook_page_plugin

Zobacz także...

Odwiedza nas 33 gości oraz 0 użytkowników.