O Projekcie


„InterKulturManagement.
Kulturmanagement in sächsischen und niederschlesischen Schulen / 
Zarządzanie kulturą w saksońskich i dolnośląskich szkołach


Opis projektu

Grupy docelowe:
• Uczniowie w wieku 15 -17 lat z saksońsko-dolnośląskiego obszaru przygranicznego
• Nauczyciele jako opiekunowie firm uczniowskich w poszczególnych szkołach
• Artyści i menedżerowie kultury w regionie jako mentorzy firm uczniowskich (jak również współtworzący i uczestnicy fachowej wymiany w dziedzinie zarządzania kulturą).

Partnerzy:
• DODN - Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu
• Polski Instytut w Berlinie, Filia w Lipsku
• Urząd Miejski w Görlitz
• Urząd Miejski w Zgorzelcu

Szkoły i instytucje kulturalne uczestniczące w projekcie
• Augustum-Annen-Gymnasium
Annengasse 4, 02826 Görlitz
nauczycielki: Agnieszka Korman, Simone Bär

• Lessing-Gymnasium
Pestalozzistr. 1, 02977 Hoyerswerda
nauczycielki: Ingeborg Bormann, Ilona Seliger

• Friedrich-Schleiermacher-Gymnasium
Bahnhofstraße 2, 02906 Niesky
nauczycielki: Manuela Paul, Martina Kahl

• Liceum Ogólnokształcące im. Braci Śniadeckich
Partyzantów 4, 59-900 Zgorzelec
nauczycielki: Dorota Czajkowska, Magdalena Siemaszko

• I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Broniewskiego
ul. Tyrankiewiczów 11, 59-700 Bolesławiec
nauczycielki: Katarzyna Żak, Anna Ostaszewska

• Liceum Ogólnokształcące im A. Mickiewicza
ul. Łokietka 2, 59-800 Lubań
nauczycielki: Joanna Wójcik, Joanna Koniecko

• Second Attempt e.V.
Nikolaigraben 4, 02826 Görlitz
Mentor: Marcus Rüssel

• Kulturfabrik Hoyerswerda e.V.
Alte Berliner Straße 26,
02977 Hoyerswerda Mentor: Hans-Joachim Donath

 • Miejski Dom Kultury
ul. Parkowa 1, 59-900 Zgorzelec
Mentorin: Barbara Szutenbach’ 

 • Młodzieżowy Dom Kultury im. Stanisława Wyspiańskiego
ul. Grunwaldzka 5, 59-700 Bolesławiec
Mentor: Marek Łętowski 

 • Miejski Dom Kultury w Lubaniu
ul. T. Kościuszki 4, 59-800 Lubań
Mentor: Kazimierz Kiljan


Czas trwania projektu: przewidywalnie do 31.08.2013

Cele projektu:

• stworzenie stabilnej i trwałej infrastruktury współpracy w dziedzinie edukacji i kultury pomiędzy firmami uczniowskimi i działaczami kultury w regionie przygranicznym Saksonia – Dolny Śląsk;
• budowa i zacieśnienie współpracy fachowej sieci firm uczniowskich w regionie przygranicznym Saksonia – Dolny Śląsk o profilu zarządzanie projektami, edukacją i kulturą;
• wsparcie dla społeczeństwa wiedzy w regionie: poprzez nabycie kompetencji organizacyjnych, językowych i interkulturalnych przez uczniów i ich nauczycieli (soft skills, komunikacja interkulturalna, wspieranie „wychowania“ uczniów na świadomych odbiorców kultury i samodzielnych współtwórców regionalnej oferty kulturalnej);
• Wzmocnienie świadomego (własnej wartości), samodzielnego, kompetentnego i kreatywnego młodego kapitału ludzkiego w regionie poprzez zdobycie wiedzy fachowej, kompetencji fachowych i praktycznych doświadczeń w kontekście regionalnym w zarządzaniu projektami i kulturą przez uczniów (w ramach warsztatów na temat rozwijania koncepcji projektów, finansów, logistyki, kontaktów z mediami, jak również hospitacji instytucji kulturalnych po obu stronach granicy);
• Wsparcie przedsiębiorczości uczniów poprzez stworzenie odpowiednich ram dla samodzielnego działania i inicjatywy własnej w zakresie edukacji i kultury (tworzenie ofert kulturalnych, prowadzenie negocjacji z partnerami projektu, organizacja szkoleń i warsztatów dla uczniów z regionu, zainteresowanych kulturą i sztuką);
• Wspieranie regionalnych talentów i wymiany (inter)kulturalnej pomiędzy młodymi twórcami z regionu (wspólne warsztaty dla saksońskich i dolnośląskich szkolnych zespołów muzycznych, grup teatralnych i innych grup artystycznych, wspólne występy w ramach cyklu imprez „scena dla talentów“, wspólne wystawy wędrowne i in.);
• Wyczulenie uczniów na ideową i materialną wartość kultury wraz z jej potencjałem tworzenia tożsamości, który wpływa na wizerunek, atrakcyjność jak również gospodarczy potencjał regionu;

Główne działania w ramach projektu:

I. Seminaria fachowe i warsztaty dla polskich i niemieckich uczniów (z doświadczonymi trenerami z Niemiec i z Polski, jak również działaczami kultury z regionu):

• (inter-)kulturalne poznanie uczniów i trening interkulturalny: wsparcie komunikacji i kompetencji interkulturalnej, tworzenie i dynamika grup oraz praca w międzynarodowych grupach
• wprowadzenie do infrastruktury kulturalnej w regionie Saksonia – Dolny Śląsk (regionalna historia kultury, istniejąca obecnie infrastruktura kulturalna w Saksonii i na Dolnym Śląsku)
• Co oznacza zarządzanie kulturą w Niemczech i w Polsce i jak jest ono w obu krajach realizowane? (przykłady z praktyki)
• Wprowadzenie do zarządzania projektami, struktury współpracy wewnątrz poszczególnych firm oraz całej sieci firm szkolnych (aspekty organizacyjne, merytoryczne i językowe)
• Od pomysłu do projektu: opracowanie wspólnych działań, nadzór nad projektami kulturalnymi, zarządzanie czasem
• Wprowadzenie do finansowych aspektów pracy projektowej (przygotowanie budżetu projektu, pozyskiwanie fuduszy i sponsoring, współpraca z partnerami, strategie prowadzenia negocjacji, rozliczenia itd.)
• Planowanie logistyczne i zarządzanie ryzykiem
• Kontakty z prasą i public relations (kampania prasowa, konferencja prasowa, media regionalne)
• Rozliczenie i dokumentacja projektów
• Ewaluacja poszczególnych działań projektu z jego uczestnikami

II. Szkolenia i wymiana doświadczeń dla nauczycieli i działaczy kultury:

• Opieka nad seminariami i warsztatami dla uczniów; szkolenia i wymiana doświadczeń dla nauczycieli i działaczy kultury (kompetencje zawodowe i soft skills)
• Aspekty organizacyjne, merytoryczne, formalne i interkulturalne w związku z opieką nad firmami uczniowskimi
• Firmy uczniowskie w kontekście szkolnictwa w Saksonii i na Dolnym Śląsku (podłoże, aspekty organizacyjne i formalne, istotne dla transgranicznej współpracy firm uczniowskich)
• Wymiana dotycząca szczegółów przewidzianego programu hospitacji/wymiana uczniowska pomiędzy poszczególnymi firmami uczniowskimi (podczas przygotowania imprez w regionie itd.)
• Wiedza podstawowa i wymiana doświadczeń dotyczących infrastruktury kulturalnej w Saksonii i na Dolnym Śląsku/region przygraniczny, jak również dotyczących kwestii organizacyjnych i formalnych w związku z pracą w sektorze kultury w Saksonii i na Dolnym Śląsku
• Struktura współpracy w ramach projektu pomiędzy poszczególnymi uczestnikami projektu (kierownictwo projektu, działacze kultury, firmy uczniowskie, nauczyciele, trenerzy)
• Zakresy zadań miejscowych działaczy kultury/mentorów

III. Spotkania robocze niemieckich i polskich uczniów w tzw. grupach profilowych dotyczące różnych tematów przewodnich (odbędą się poza seminariami, w małych grupach profilowych pod opieką nauczycieli i mentorów):

• Spotkanie grupy programowej (rozwój i nadzór nad programem kulturalnym)
• Spotkanie grupy finansowej (przygotowanie budżetu planowanych działań, rozliczenia)
• Spotkanie grupy logistycznej (logistyka, zarządzanie czasem i ryzykiem)
• Spotkanie grupy public relations (współpraca z mediami, strategie wprowadzenia na rynek planowanych ofert kulturalnych)

IV. Hospitacje uczniów:

Są to hospitacje poszczególnych uczniów w niemieckich i polskich firmach uczniowskich, np. podczas organizacji regionalnych i międzyregionalnych imprez kulturalnych oraz w wybranych instytucjach kulturalnych.
Uczniowie hospitujący mogą skorzystać z fachowej opieki mentorów, opieki organizacyjnej koordynatora projektu, jak również opieki właściwego nauczyciela na miejscu.

V. Warsztaty i niemiecko-polska „scena talentów“:

• Warsztaty organizowane będą przez członków poszczególnych firm uczniowskich w różnych dziedzinach takich jak muzyka, sztuka, fotografia, nowe media, teatr i in. dla pozostałych uczniów zainteresowanych kulturą i sztuką.
• Warsztaty odbywają się we współpracy z (młodymi) artystami z regionu i doświadczonymi pedagogami sztuki. Uczestniczyć w nich mogą uczniowie wszystkich szkół biorących udział w projekcie (decydująca jest kolejność zgłoszeń).
• Warsztaty odbywają się w grupach mieszanych i mają na celu zarówno wymianę twórczą i artystyczną jak również interkulturalną i językową uczniów. • Warsztaty odbywają się w różnych szkołach i/lub regionalnych instytucjach kulturalnych i umożliwiają dzięki temu równocześnie poznanie regionu, szkolnej codzienności po obu stronach granicy, jak również różnych grup artystycznych oraz instytucji kulturalnych w regionie przygranicznym Saksonia – Dolny Śląsk.
• Możliwa jest w tych ramach także organizacja wspólnych warsztatów polskich i niemieckich młodzieżowych zespołów muzycznych (np. w formie jamsessions) i innych grup artystycznych
• Planowana jest prezentacja wyników współpracy artystycznej w ramach tzw. „sceny talentów“ w szkołach i instytucjach kulturalnych po obu stronach granicy (także w formie zintegrowanej z lokalnymi, imprezami kulturalnymi dla mieszkańców regionu, mającymi swoje stałe miejsce w kalendarzu wydarzeń).
• Najlepsze zespoły muzyczne otrzymają w nagrodzie możliwość nagrania wspólnej płyty kompaktowej, promującej talenty z regionu saksońsko-dolnośląskiego.

VI. Organizacja i realizacja przez uczniów polsko-niemieckiego Festiwalu Kultury Młodzieżowej (czerwiec 2012 w Görlitz i Zgorzelcu)

Festiwal Kultury Młodzieżowej przewidziany jest na ok. 400-800 gości. Organizacja tak dużej imprezy daje uczniom możliwość wypróbowania zdobytych i wykorzystanych wcześniej w ramach mniejszych imprez i działań projektowych (t.j. warsztaty, hospitacje i „scena telentów“) kompetencji, wiedzy i umiejętności organizacyjnych na przykładzie wymagającego większych nakładów organizacyjnych i finansowych, obszernego i profesjonalnego festiwalu. Taki format oferty kulturalnej umożliwia uczniom aktywne przeżycie i współkształtowanie organizacji takich imprez „zza kulis“ oraz posiada potencjał zaistnienia jako stały, uznany punkt programu w regionalnym kalendarzu imprez.

VII. Konferencje i seminaria tematyczne dla niemieckich i polskich działaczy kultury i firm uczniowskich:

• Konferencja fachowa „Infrastruktura kulturalna w Saksonii i na Dolnym Śląsku“
• Warsztat przyszłości „Synergie w dziedzinie kultury w regionie przygranicznym Saksonia – Dolny Śląsk“- wykorzystanie zasobów i potencjałów dla transgranicznej oferty kulturalnej (ukierunkowanej głównie na młodą publiczność).

VIII. Produkcja filmu dokumentalnego

Kamera towarzyszyć będzie uczniom od samego początku podczas warsztatów, występów, uczenia się i planowania, jak również podczas hospitacji i festiwalu. W efekcie powstanie dynamiczny film dokumentalny uwzględniający również aspekty metodyczno-dydaktyczne i informacyjne. Film jest częścią składową publikacji (p. poniżej). Stanowił on będzie wyraz aktywnego i twórczego podejścia do potencjału kulturalnego w regionie przygranicznym Saksonia – Dolny Śląsk. Uwidoczni on ponadto, jak można i należy wykorzystywać te zasoby profesjonalnie, odpowiedzialnie oraz z zastosowaniem transgranicznej strategii.

IX. Przygotowanie publikacji na temat zarządzania projektami kulturalnymi dla młodych odbiorców z regionu przygranicznego Saksonia – Dolny Śląsk

• Publikacja powstanie w niemieckiej i polskiej wersji językowej.
• Będzie ona zawierała wiedzę fachową zorientowaną na zastosowanie w praktyce w zakresie zarządzania kulturą i projektami i uwzględniała istotne aspekty takie jak analiza zapotrzebowania i rozwój koncepcji projektu, finansowanie projektów kulturalnych oraz ich organizacyjne i logistyczne planowanie, współpraca z mediami, partnerami i sponsorami, jak również rozliczenie i dokumentacja projektu.
• Publikacja spełnia rolę dokumentacji, ale ma być ponadto także praktycznym leksykonem dla młodych ludzi z regionu przygranicznego, jak również z całej Polski i z Niemiec, którzy chcieliby wspólnie realizować projekty kulturalne w firmach uczniowskich lub poza nimi.

X. Nagranie płyty kompaktowej w ramach konkursu „Polsko-niemiecka scena talentów“

• Najlepsze uczniowskie i młodzieżowe zespoły muzyczne z regionu Saksonia – Dolny Śląsk, zwycięzcy konkursu „Niemiecko-polska scena talentów“ otrzymają możliwość nagrania wspólnej płyty kompaktowej.
• W ten sposób mogą zyskać popularność w regionie przygranicznym, jak również zebrać pierwsze doświadczenia w studio nagrań.
• Zainteresowani techniką uczniowie mogą towarzyszyć temu procesowi.
• W ramach tego przedsięwzięcia projektowego uczniowie nauczą się również jak należy postępować z własnością intelektualną oraz czym jest prawo autorskie.


Koordinierungsbüro der Ziel3-Projekte der Sächsischen Bildungsagentur in Görlitz / 
Biuro Koordynacyjne Projektów EWT Saksońskiej Agencji Oświatowej w Görlitz Konsulplatz 1, 02826 Görlitz
Koordination / Koordynacja: Kinga Hartmann-Wóycicka Tel.: 0049 3581 76469-0 Fax: 0049 3581 76469-4
E-Mail: ziel3@schulen.sachsen.de