Lista szkół branżowych

Wszystkie treści i informacje na temat szkół, są przesłane przez poszczególne placówki.
Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu za informacje w nich zawarte nie odpowiada.

Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna

Adres: 55-300 Środa Śląska, ul. Kilińskiego 33
Numer telefonu: 71 3172 181
Adres e-mail: soszw@powiat-sredzki.pl
Imię i nazwisko dyrektora: Lidia Walerych
Organ prowadzący: Powiat Średzki, ul. Wrocławska 2, 55-300 Środa Śląska
Opis: Placówka kształci uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. Praktyka odbywa się na miejscu w pracowni gastronomicznej. Istnieje możliwość pobytu w internacie w dniach nauki szkolnej.
Kierunki kształcenia planowane w roku szkolnym 2020/2021: kucharz.

Adres: 57-300 Kłodzko, ul. Szkolna 8
Numer telefonu: 74 867 33 53
Adres e-mail: oddz.ksp@onet.eu
Imię i nazwisko dyrektora: Rafał Hankus
Organ prowadzący: Powiat Kłodzki
Opis: Centrum Kształcenia Zawodowego prowadzi swoją działalność  od  2000 r. Podstawową funkcją placówki jest prowadzenie kształcenia z zakresu teoretycznych przedmiotów zawodowych dla młodocianych pracowników uczęszczających do branżowej szkoły I stopnia  ze szkół  terenu powiaty kłodzkiego. Centrum nie ogranicza terytorium swej działalności. Przyjmujemy na szkolenie również uczniów ze szkół z poza terenu powiatu kłodzkiego oraz młodocianych pracowników,  odbywających naukę zawodu w zakładach rzemieślniczych zrzeszonych w Cechu Rzemiosł Różnych. Centrum Kształcenia Zawodowego  wchodzi w skład Kłodzkiej Szkoły Przedsiębiorczości- największej szkoły w regionie. Dlatego dysponuje bogato wyposażoną bazą dydaktyczną: pracownie technologii gastronomicznej, sale językowe, pracownie przedmiotowe, komputerowe, techniczne, samochodowe, hotelarstwa. W szkole funkcjonują: biblioteka, Doradca Zawodowy, stołówka, świetlica oraz internat. Do dyspozycji uczniów są trzy sale gimnastyczne, siłownia, boiska. Wartością dodaną są pracujący w Centrum ludzie – kadrę pedagogiczną stanowią doświadczeni i wysoko wykwalifikowani nauczyciele zarówno pod względem merytorycznym, jak   i pedagogicznym, która systematycznie dokształca się, uczestnicząc w różnych formach doskonalenia.
Kierunki kształcenia planowane w roku szkolnym 2020/2021:
– mechanik pojazdów samochodowych,
– fryzjer,
– sprzedawca,
– kucharz,
– cukiernik,
– piekarz,
– pracownik obsługi hotelowej.

Adres: 57-300 Kłodzko, ul. Szkolna 8
Numer telefonu: 74 867 31 15
Adres e-mail: dyrektor.ksp@onet.eu
Imię i nazwisko dyrektora: Rafał Hankus
Organ prowadzący: Powiat Kłodzki
Opis: Atuty Kłodzkiej Szkoły Przedsiębiorczości:
– jesteśmy największą szkołą na Ziemi Kłodzkiej, dlatego posiadamy najbogatszą ofertę edukacyjną;
– doceniamy kreatywność, samodzielność, wytrwałość w dążeniu do celu;
– nauczyciele KSP prowadzą zajęcia Szkolnego Koła Sportowego;
– uczniowie KSP osiągają dobre wyniki na egzaminach maturalnych oraz wysokie wyniki na egzaminach potwierdzających kwalifikacje w zawodzie;
– kadra pedagogiczna KSP to nauczyciele z dużym doświadczeniem; większość nauczycieli posiada stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego;
– w szkole pracuje pedagog i psycholog, którzy każdego dnia służą swoją pomocą;
– uczniowie Kłodzkiej Szkoły Przedsiębiorczości biorą udział w praktykach zawodowych, które odbywają się za granicą, korzystają z tego przywileju uczestnicząc w kolejnych edycjach projektu „EUROPEJSKIE KŁODZKO”, który jest realizowany w ramach programu ERASMUS+;
– potrafimy zadbać o dofinansowanie naszych pomysłów – nauczyciele KSP pozyskują środki z różnych konkursów grantowych;
– w KSP działa modelarnia, w której powstało koło zainteresowań pod nazwą „Robotyka KSP” – na tej płaszczyźnie działają uczniowie klas technikum, kształcącego w zawodzie technik informatyk;
– uczniowie kształcący się w zawodzie technik ekonomista odnoszą spektakularne sukcesy w kolejnych edycjach Olimpiady Przedsiębiorczości i Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej oraz w Konkursie Wiedzy o Podatkach;
– współpracujemy z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Nysie w zakresie działalności dydaktycznej i popularyzującej wiedzę;
– firma Uzdrowiska Kłodzkie S.A. – Grupa PGU objęła patronatem uczniów kształcących się w Kłodzkiej Szkole Przedsiębiorczości w branży hotelarsko-gastronomiczno-turystycznej;
– corocznie organizujemy „Dzień przedsiębiorczości”, podczas którego uczniowie odbywają jednodniową wizytę w wybranym miejscu pracy;
– jesteśmy szkołą promującą honorowe oddawanie krwi – posiadamy Certyfikat Szkoły Promującej Honorowe Oddawanie Krwi;
– w szkole działa dziennik elektroniczny.
Kierunki kształcenia planowane w roku szkolnym 2020/2021: 
– technik ekonomista,
– technik hotelarstwa.

Adres: ul. Proletariatczyków 9, 57-200 Ząbkowice Śląskie
Nr telefonu: 74 8157 826
Adres email: soswzce@wp.pl
Imię i nazwisko dyrektora: Delfina Grzęda
Organ prowadzący: Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śląskich
Opis szkoły: Szkoła jest jednostką organizacyjną Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ząbkowicach Śląskich.  Dla uczniów zamiejscowych oferujemy miejsca w internacie, zapewniamy także praktyki zawodowe.
Kierunki kształcenia planowane w roku szkolnym 2020/2021:
– Pracownik pomocniczy gastronomii
– Murarz-tynkarz
– Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej
– Pracownik pomocniczy ślusarza

Adres: 59-220 Legnica, ul. Mazowiecka 3
Nr telefonu: 76/ 72 33 114
Adres email: sekretariat@zps.legnica.eu
Imię i nazwisko dyrektora: Bożena Zakowicz
Organ prowadzący: Urząd Miasta w Legnicy pl. Słowiański 8
Opis szkoły: Branżowa Szkoła Specjalna I stopnia Nr 7 w Legnicy kształci uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, niepełnosprawnością sprzężoną, z której jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim oraz autyzmem lub zespołem Aspergera – z zaburzonymi funkcjami poznawczymi.

Uczniowie mają możliwość kształcenia się w zawodach pracownik pomocniczy obsługi hotelowej, kucharz i murarz – tynkarz, a po ukończeniu szkoły uzyskanie świadectwa potwierdzającego kwalifikacje wyodrębnione w wybranym zawodzie. Zajęcia praktycznej nauki zawodu prowadzone są w pracowniach szkolnych i na terenie zakładów pracy.
Kierunki kształcenia planowane w roku szkolnym 2020/2021:
– Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej
– Kucharz
– Murarz – tynkarz

Adres: 59-500 Złotoryja, ul. Staszica 2
Nr telefonu: 768783372
Adres email: sekretariat@soszw.info
Imię i nazwisko dyrektora: Paweł Gorczyca
Organ prowadzący: Starostwo Powiatowe w Złotoryi
Opis szkoły: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Złotoryi jest placówką kształcącą dzieci i młodzież w przedszkolu, szkole podstawowej, szkole przysposabiającej do pracy oraz branżowej szkole I stopnia. Prowadzimy także wczesne wspomaganie rozwoju oraz zespoły rewalidacyjno- wychowawcze.

Do szkoły branżowej I stopnia uczęszczają uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. Uczniowie mogą się kształcić w zawodzie Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej, a także odbywać dokształcanie w innych zawodach po skierowaniu przez pracodawcę.
Kierunki kształcenia planowane w roku szkolnym 2020/2021:
– Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej.

Adres: ul. Stawowa 24, 50-018 Wrocław
Nr telefonu: centrala 713442877 lub 78,  sekretariat 713438592
Adres email: farmadent@wp.pl
Imię i nazwisko dyrektora: Iwona Orchel
Organ prowadzący: Samorząd Województwa Dolnośląskiego
Opis szkoły: Dolnośląska Szkoła Policealna Medyczna we Wrocławiu istnieje od 1947 roku. Jest jedyną państwową szkołą medyczną na Dolnym Śląsku kształcącą w zawodach: asystentka stomatologiczna, higienistka stomatologiczna, technik dentystyczny, technik elektroradiolog oraz technik farmaceutyczny. Nauka obejmuje przedmioty teoretyczne w klasopracowniach z bogatym zapleczem pomocy dydaktycznych, wysoko symulowane ćwiczenia w pracowniach wyposażonych w nowoczesne materiały i sprzęt medyczny dedykowany zawodowi (np. aparaty CAD/CAM, aparaty rentgenowskie, USG czy unity stomatologiczne z osprzętem) oraz szkolenia praktyczne u potencjalnych pracodawców. Zdobywanie wiedzy urozmaicają liczne konkursy np. „Superchemik”, „Najlepszy modelarz”, „Okiem Młodego Elektroradiologa”, wycieczki dydaktyczne oraz szkolenia i konferencje zawodowe. Szkoła jest przygotowana aby kształcić również techników masażystów oraz opiekunów medycznych.
Kierunki kształcenia planowane w roku szkolnym 2020/2021:
– technik dentystyczny,
– technik elektroradiologii,
– technik farmaceutyczny,
– technik masażysta,
– asystentka stomatologiczna,
– higienistka stomatologiczna,
– opiekun medyczny.

 

Adres: Biedrzychowice 20, 59-830 Olszyna
Nr telefonu: 75 722 15 70
Adres email: dzs@biedrzychowice.pl
Imię i nazwisko dyrektora: Urszula Ciupak
Organ prowadzący: Urząd Marszałkowski we Wrocławiu
Opis szkoły:

Dolnośląski Zespół Szkół w Biedrzychowicach jest placówką o charakterze regionalnym, kształci młodzież z sześciu powiatów. Posiada internat i własną stołówkę, Jest szkołą  z bardzo dobrze wyposażoną baza dydaktyczną, która jest ciągle unowocześniania i wzbogacana. Do dyspozycji uczniów poza pracowniami dydaktycznymi  jest nowoczesna hala sportowa, centrum praktyk oraz profesjonalnie wyposażone  pracownie informatyczne.
Szkoła ma długą tradycję kształcenia w zawodach gastronomiczno-usługowych, doskonale przygotowuje absolwentów do wymagań stawianych na rynku pracy. Współpracuje z wieloma zakładami, hotelami i jednostkami wspierającymi kształcenie zawodowe na terenie całej Polski, umożliwiając uczniom praktyki w renomowanych hotelach, restauracjach i zakładach informatycznych oraz logistycznych.
Jest placówką oferująca poza dydaktyką i atrakcyjnymi miejscami praktyk wiele różnych form podnoszących umiejętności i kompetencje zawodowe uczniów, są to np. projekty unijne, kursy specjalistyczne, szkolenia i warsztaty branżowe z pracodawcami.
Znakomicie wykwalifikowana kadra pedagogiczna zapewnia wysoki poziom nauczania, potwierdzany rokrocznie wynikami egzaminu zawodowego.
Bogata oferta edukacyjna szkoły, wspierana jest współpracą z uczelniami wyższymi, co umożliwia uczniom dalszy rozwój i kształcenie, zarówno na kierunkach zawodowych, humanistycznych jak i matematyczno– przyrodniczych.
Przygraniczne położenie szkoły umożliwiło utworzenie Transgranicznego Centrum Aktywizacji Młodzieży i Dorosłych, transgraniczna działalność placówki realizowana jest w ramach projektów unijnych oraz współpracy z partnerami zagranicznymi.
Szkoła łączy tradycję z nowoczesnością, sukcesywnie wzbogaca bazę dydaktyczną w nowoczesny sprzęt, a przyjazna atmosfera i niepowtarzalny klimat szkoły są jej dodatkowymi atutami.
Kierunki kształcenia planowane w roku szkolnym 2020/2021:
– Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych,
– Technik Hotelarstwa,
– Technik Informatyk,
– Technik Logistyk.

Adres: 57-441, Bożków 89a
Nr telefonu: 74 871 42 75
Adres email: zsa@netgate.com.pl
Imię i nazwisko dyrektora: Józef Kochniarczyk
Organ prowadzący: Samorząd Województwa Dolnośląskiego
Opis szkoły: Nasza szkoła ma długoletnią historię i tradycję w branży przyrodniczo – technicznej, ekonomiczno-rolniczej i gastronomiczno-turystycznej. Uczymy nie tyko racjonalnych sposobów gospodarowania, hodowli, uprawy i weterynarii, ale też żywienia, ekologii i agrobiznesu. W nowoczesnych klasopracowniach, będącego częścią szkoły Bożkowskiego Centrum Umiejętności- jednego z najnowocześniejszych ośrodków  szkoleniowo- egzaminacyjnych na Dolnym Śląsku- nasi uczniowie i słuchacze poznają efektywne metody pozyskiwania plonów, zalety nowoczesnego sprzętu rolnego, uskuteczniają naukę jazdy samochodem, mechanizacji i agrotroniki. Uczą się tu również pielęgnacji roślin ozdobnych, projektowania terenów zielonych ogólnie więc zajmują się architekturą krajobrazu. Natomiast w nowoczesnej kuchni i internacie klasy o profilu gastronomicznym i turystycznym poznają tajniki przetwarzania oraz produkcji żywności, a także organizacji turystki na obszarach wiejskich. Zapraszamy do Bożkowa!
Kierunki kształcenia planowane w roku szkolnym 2020/2021:
– Kierunki kształcenia planowane w roku szkolnym 2020/2021
– Technik agrobiznesu
– Technik turystyki na obszarach wiejskich
– Technik architektury krajobrazu
– Technik żywienia i usług gastronomicznych
– Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
– Technik weterynarii
– Branżowa Szkoła I Stopnia (wielozawodowa)
– Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy – Technik rolnik
– Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy-  Technik turystyki na obszarach wiejskich

Adres: ul. kard. Stefana Wyszyńskiego 1, 59-400 Jawor
Nr telefonu: 76 870 31 14
Adres email: medykjawor@dja.pl
Imię i nazwisko dyrektora: Dorota Subocz
Organ prowadzący: Samorząd Województwa Dolnośląskiego
Opis szkoły: Szkoła z ponad 65 letnią tradycją. Szeroka oferta kierunków społeczno-medycznych i artystyczno-rzemieślniczych. Druga w Polsce placówka kształcąca w zawodzie koszykarz-plecionkarz. Specjalistyczna kadra, mistrzowie w zawodzie, nauczyciele praktycy. Profesjonalnie przygotowane pracownie w tym kwiaciarnia symulacyjna. Jesteśmy ośrodkiem egzaminacyjnym.
Kierunki kształcenia planowane w roku szkolnym 2020/2021:
– Florysta
– Koszykarz-plecionkarza
– Terapeuta zajęciowy
– Krawiec
– Technik przemysłu mody
– Technik usług kosmetycznych
– Technik masażysta
– Opiekunka dziecięca
– Opiekun medyczny
– Opiekun w domu pomocy społecznej

Adres: 57-300 Kłodzko, ul. Szkolna 8
Nr telefonu: 74 867 31 15
Adres email: dyrektor.ksp@onet.eu
Imię i nazwisko dyrektora: Rafał Hankus
Organ prowadzący: Powiat Kłodzki
Opis szkoły: Atuty Kłodzkiej Szkoły Przedsiębiorczości:
jesteśmy największą szkołą na Ziemi Kłodzkiej, dlatego posiadamy najbogatszą ofertę edukacyjną;
doceniamy kreatywność, samodzielność, wytrwałość w dążeniu do celu;
nauczyciele KSP prowadzą zajęcia Szkolnego Koła Sportowego;
uczniowie KSP osiągają dobre wyniki na egzaminach maturalnych oraz wysokie wyniki na egzaminach potwierdzających kwalifikacje w zawodzie;
kadra pedagogiczna KSP to nauczyciele z dużym doświadczeniem; większość nauczycieli posiada stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego;
w szkole pracuje pedagog i psycholog, którzy każdego dnia służą swoją pomocą;
uczniowie Kłodzkiej Szkoły Przedsiębiorczości biorą udział w praktykach zawodowych, które odbywają się za granicą, korzystają z tego przywileju uczestnicząc w kolejnych edycjach projektu „EUROPEJSKIE KŁODZKO”, który jest realizowany w ramach programu ERASMUS+;
potrafimy zadbać o dofinansowanie naszych pomysłów – nauczyciele KSP pozyskują środki z różnych konkursów grantowych;
w KSP działa modelarnia, w której powstało koło zainteresowań pod nazwą „Robotyka KSP” – na tej płaszczyźnie działają uczniowie klas technikum, kształcącego w zawodzie technik informatyk;
uczniowie kształcący się w zawodzie technik ekonomista odnoszą spektakularne sukcesy w kolejnych edycjach Olimpiady Przedsiębiorczości i Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej oraz w Konkursie Wiedzy o Podatkach;
współpracujemy z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Nysie w zakresie działalności dydaktycznej i popularyzującej wiedzę;
firma Uzdrowiska Kłodzkie S.A. – Grupa PGU objęła patronatem uczniów kształcących się w Kłodzkiej Szkole Przedsiębiorczości w branży hotelarsko-gastronomiczno-turystycznej;
corocznie organizujemy „Dzień przedsiębiorczości”, podczas którego uczniowie odbywają jednodniową wizytę w wybranym miejscu pracy;
jesteśmy szkołą promującą honorowe oddawanie krwi – posiadamy Certyfikat Szkoły Promującej Honorowe Oddawanie Krwi;
w szkole działa dziennik elektroniczny.
Kierunki kształcenia planowane w roku szkolnym 2020/2021:
– technik ekonomista
– technik hotelarstwa
– technik informatyk
– technik pojazdów samochodowych
– technik programista
– technik rachunkowości
– technik reklamy
– technik żywienia i usług gastronomicznych
– kucharz
– oddział dla pracowników młodocianych

Adres: 51-315 Wrocław, ul. Kiełczowska 43
Nr telefonu: 71 978 67 41
Adres email: szkolalzn@poczta.fm
Imię i nazwisko dyrektora: Jolanta Mazurkiewicz-Kaczyńska
Organ prowadzący: Gmina Wrocław
Opis szkoły: W skład zespołu Lotniczych Zakładów Naukowych wchodzi Technikum Nr 6 oraz Branżowa Szkoła I stopnia nr 6.
Szkoła posiada bogato wyposażone specjalistyczne pracownie do kształcenia zawodowego, zaplecze sportowe wraz z siłownią zewnętrzną, pomieszczenie treningowe do strzelania z broni pneumatycznej, bibliotekę oraz Internat.
Szkoła współpracuje z Centrum Kształcenia Zawodowego oraz z pracodawcami, którzy opiekują się klasami patronackimi.
Uczniowie klas technikum realizują praktyki zawodowe u pracodawców oraz w ramach programu Erasmus+.
W szkole realizowane są projekty wdzięki którym uczniowie mogą realizować staże zawodowe, otrzymywać stypendia oraz uczestniczyć w kursach zawodowych.
Kierunki kształcenia planowane w roku szkolnym 2020/2021:
– Mechatronik
– Operator obrabiarek skrawających
– Technik automatyk
– Technik eksploatacji portów i terminali
– Technik logistyk
– Technik lotniskowych służb operacyjnych
– Technik mechanik
– Technik mechanik lotniczy
– Technik mechatronik

Adres: ul. Głowna 2, 55-040 Kobierzyce
Nr telefonu: 71 311 84 79
Adres email: sekretariat@pzs-krzyzowice.wroc.pl
Imię i nazwisko dyrektora: p.o. Magdalena Zyder
Organ prowadzący: Starostwo Powiatowe we Wrocławiu
Opis szkoły: Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Krzyżowicach jest szkołą ponadpodstawową zawodową o 70-letniej tradycji. Szkoła jest położona na wsi i mieści się w zabytkowym pałacu, w odległości zaledwie 15 km od centrum Wrocławia. Szkoła posiada bogatą bazę dydaktyczną, pomieszczenia i sale wyposażone w najnowocześniejsze urządzenia i sprzęt m.in.: pracownie językowe, pracownia architektury krajobrazu, laboratorium weterynaryjne i gabinet zabiegowy do leczenia małych zwierząt, barową salę lustrzaną z zapleczem gastronomicznym, stajnię z krytą ujeżdżalnią i pensjonatem dla koni oraz konie (10 koni) i nowoczesny plac do jazdy konnej. Szkoła dysponuje również bogatym parkiem maszynowym (ciągniki, sprzęt rolniczy)
W szkole realizowane są projekty z funduszy Unii Europejskiej w ramach, których uczniowie realizują praktyki zagraniczne, płatne staże zawodowe, zajęcia pozalekcyjne i kursy umiejętności zawodowych.
Szkoła dysponuje internatem i stołówką.
Szkoła prowadzi nabór do 5-letniego Technikum oraz 3-letniej Branżowej Szkoły I stopnia.
Zapraszamy na stronę szkoły: http://www.pzs-krzyzowice.wroc.pl/
Prezentacja o szkole:
https://drive.google.com/file/d/10tfZdwgGJeCiZjwjzLOkJmHFhr6AIdq8/view
Kierunki kształcenia planowane w roku szkolnym 2020/2021:
Technikum w Krzyżowicach posiada ciekawe kierunki kształcenia. Daje możliwości rozwijania zainteresowań związanych z końmi, hotelarstwem, architekturą krajobrazu, rolnictwem, geodezją, weterynarią, logistyką. Nauka w naszej szkole połączona z praktyką staje się przyjemnością.
– Technik weterynarii
– Technik hodowca koni
– Technik geodeta
– Technik architektury krajobrazu
– Technik rolnik
– Technik logistyk
– Technik hotelarstwa

Branżowa Szkoła I stopnia:
stwarza możliwości kształcenia w dowolnie wybranym przez kandydata zawodzie, pod warunkiem znalezienia miejsca odbywania praktyki zawodowej.

Tu nauka łączy się z praktyką i uczeń uzyskuje status młodocianego pracownika, jednocześnie nabywając staż pracy. W naszej szkole realizowane są przedmioty ogólnokształcące, a zajęcia praktyczne zawodowe odbywają się u pracodawców. Kształcenie zawodowe teoretyczne realizowane jest w placówkach kształcenia zawodowego (np. w Świdnicy), przez okres 4 tygodni w każdej klasie.
– Magazynier – logistyk (732106)
– Elektromechanik (741201)
– Automatyk (731107)
– Piekarz (751204)
– Kucharz (512001)
– Fryzjer (514101)
– Sprzedawca (522301)
– Kierowca mechanik (832201)
– Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych (834103)
– Mechanik pojazdów samochodowych (723103)
– Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych (814209)
– Operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego (816003)
– Mechanik-monter maszyn i urządzeń (723310)

Adres: 55-300 Środa Śląska, ul. Wrocławska 12
Nr telefonu: 71 317 32 39
Adres email: zsp-kopernik@wp.pl
Imię i nazwisko dyrektora: Małgorzata Przesławska
Organ prowadzący: Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej
Opis szkoły: W skład Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 wchodzą:
– Liceum Ogólnokształcące
– Technikum nr 1
– Branżowa Szkoła I stopnia nr 1
Uczniowie realizują zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe w Legnickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej z podstrefą w Komornikach
Kierunki kształcenia planowane w roku szkolnym 2020/2021:
– technik logistyk
– technik handlowiec
– magazynier-logistyk
– młodociani pracownicy: sprzedawca, fryzjer, monter sieci i instalacji sanitarnych,  mechanik pojazdów samochodowych

Adres: ul. Kolejowa 5, 59-305 Rudna
Nr telefonu: 76 849 73 10
Adres email: zszrudna@wp.pl
Imię i nazwisko dyrektora: Ewa Janiszewska
Organ prowadzący: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Opis szkoły:

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Rudnej to od 01.01.2018r. szkoła prowadzona przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, kształcąca młodzież i dorosłych w zawodach rolniczych. Jesteśmy także Ośrodkiem Egzaminacyjnym dla tych zawodów.
Szkoła posiada:
– nowoczesną bazę do nauki zawodów rolniczych
– internat
– stołówkę
– pracownię komputerową
– pracownie multimedialną
– nowoczesną pracownię do nauki języków obcych.

wszystkie pracownie wyposażone w monitory interaktywne

Atutem szkoły jest:
– wysoka zdawalność egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe
– wykwalifikowana kadra z uprawnieniami egzaminatorów
– realizacja licznych projektów szkolnych i unijnych(staże zawodowe w Grecji)
– mało liczne klasy przez co uczeń nie jest anonimowy
– monitoring zapewniający bezpieczeństwo na terenie szkoły
Kierunki kształcenia planowane w roku szkolnym 2020/2021:
Technikum:
– technik agrobiznesu
– technik architektury krajobrazu
Branżowa Szkoła I Stopnia:
– kucharz
– rolnik
Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy dla Dorosłych:
– ROL 04 – prowadzenie produkcji rolniczej

Adres: ul. Karola Miarki 1, 67-200 Głogów
Nr telefonu: 76 833 24 02, 783 525 425
Adres email: zseglogow@zse.glogow.pl
Imię i nazwisko dyrektora: mgr Wojciech Janisio
Organ prowadzący: Powiat Głogowski
Opis szkoły: W skład Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Głogowie wchodzą dwie szkoły: Technikum nr 4 oraz Szkoła Branżowa I stopnia nr 4
TECHNIKUM nr 4 znajduje się wśród 10 najlepszych techników dolnośląskich w rankingu Tygodnika „PERSPEKTYWY” 2020 i na pierwszym miejscu wśród techników w Głogowie!
Kierunki kształcenia planowane w roku szkolnym 2020/2021:
|- Technik ekonomista
– Technik rachunkowości
– Technik hotelarstwa
– Technik logistyk
– Technik żywienia i usług gastronomicznych
– Branżowa Szkoła I stopnia – kucharz

Adres: 50 – 547 Wrocław, ul. Kamienna 86
Nr telefonu:  71 7986910
Adres email: sekretariat.zsg@wroclawskaedukacja.pl
Imię i nazwisko dyrektora: Małgorzata Frydel
Organ prowadzący: Miasto Wrocław
Opis szkoły: W skład Zespołu Szkół Gastronomicznych wchodzi Branżowa szkoła I stopnia nr 9, Technikum nr 9, Branżowa szkoła II stopnia.
Uczniowie zdobywają atrakcyjny zawód oraz mają możliwość podjęcia studiów po zdaniu egzaminu dojrzałości. Szkoła ściśle współpracuje z pracodawcami Wrocławia (renomowane hotele, restauracje, biura turystyczne) oraz z placówkami o podobnym profilu za granicą, gdzie uczniowie odbywają praktyki zawodowe. Miarą skuteczności nauczania są sukcesy naszych uczniów w konkursach krajowych i międzynarodowych, opinie pracodawców i absolwentów, którzy doskonale radzą sobie na rynku pracy.
ZSG dysponuje nowoczesnymi pracowniami specjalistycznymi do nauki zawodu oraz warsztatami szkolnymi w których odbywają się  zajęcia praktyczne polegające miedzy innymi na działalności usługowej, organizowaniu i obsłudze konferencji, bankietów i przyjęć okolicznościowych.
Szkoła należy do Europejskiego Stowarzyszenia Szkól Hotelarsko-Turystycznych (AEHT) z siedziba w Strasburgu.
ZSG posiada Certyfikat Jakości „Szkoła Przedsiębiorczości”, który zaświadcza, że dana szkoła pełni rolę lokalnego centrum edukacyjnego.
Kierunki kształcenia planowane w roku szkolnym 2020/2021:
– Technik usług kelnerskich
– Technik żywienia i usług gastronomicznych
– Technik organizacji turystyki
– Technik hotelarstwa
– Kucharz – BS I st.
– Kelner – BS I st.
– Kwalifikacyny Kurs Zawodowy – zawód kucharz(HGT 02 Przygotowanie i wydawanie dań)
– Kwalifikacyny Kurs Zawodowy – zawód technik żywienia i usług gastronomicznych (HGT 12 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych)

 

Adres: ul. Skalników 6, 59-101 Polkowice
Nr telefonu: 76 746 51 01
Adres email: zs@zs.polkowice.pl
Imię i nazwisko dyrektora: Jolanta Rubiś – Kulczycka
Organ prowadzący: Starostwo Powiatowe w Polkowicach
Opis szkoły: Proponujemy absolwentom szkół podstawowych naukę w: czteroletnim liceum ogólnokształcącym, pięcioletnim technikum oraz trzyletniej szkole branżowej I stopnia.
Zespół Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach to nowoczesna i stale rozwijająca się placówka edukacyjna. Od wielu lat przygotowuje dla młodzieży bogatą ofertę edukacyjną.
Nasi uczniowie osiągają znakomite wyniki egzaminu maturalnego i zawodowego.
Oprócz przygotowania do egzaminu maturalnego i egzaminu zawodowego, staramy się rozwijać uzdolnienia, pasje i zainteresowania uczniów.
Od wielu lat w szkole realizowane są różnorodne projekty edukacyjne współfinansowane ze środków unijnych, Gminy Polkowice oraz pozyskanych z innych źródeł, dzięki którym nasi uczniowie nabywają nowe umiejętności i kwalifikacje. Uczestniczą m.in. w śródrocznych obozach naukowych, w kursach na uprawnienia elektryczne do 1kV, spawania, operatora wózków jezdniowych, AutoCAD, barmańskich, baristycznych, zarządzania flotą samochodową, obsługi kasy fiskalnej, obsługi celnej i granicznej, identyfikacji wizualnej firmy, linorytu, dla kandydatów na wychowawców wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej,  zajęciach z zakresu kultury zawodu i szeregu innych. Biorą również udział w warsztatach i innych zajęciach na wyższych uczelniach, w terenie i u pracodawców oraz odbywają ciekawe wycieczki przedmiotowe  a także zawodoznawcze.
Szkoła zyskała nowoczesny i profesjonalny sprzęt oraz materiały dydaktyczne, przede wszystkim w pracowniach przyrodniczych i w pracowniach do nauki w zawodach: technik spedytor, technik informatyk, technik reklamy, technik ekonomista, technik hotelarstwa oraz technik elektryk.
Nasi uczniowie uczestniczą w stażach zagranicznych i wymianach międzynarodowych w ramach programu Erasmus+.
Możemy poszczycić się estetycznym i zmodernizowanym budynkiem szkoły. Mamy znakomitą bazę dydaktyczną: bibliotekę wyposażoną w bogaty księgozbiór oraz stanowiska komputerowe dla uczniów  z dostępem do Internetu, nowoczesną pracownię elektrotechniki i elektroniki, montażu i konserwacji maszyn i oraz urządzeń elektrycznych. Dysponujemy salami gimnastycznymi, profesjonalnie wyposażoną siłownią i dużą salą widowiskową – Aulą Forum.
Uczniowie naszej szkoły włączają się aktywnie w życie lokalnej społeczności. Wykorzystując swoją wiedzę i umiejętności, dają się poznać jako profesjonaliści w przygotowaniu i obsłudze imprez okolicznościowych organizowanych przez szkołę i władze samorządowe.
Kierunki kształcenia planowane w roku szkolnym 2020/2021:
– Technik ekonomista
– Technik elektryk z elementami automatyki przemysłowej (klasa patronacka firmy Leadec Sp. z o.o.)
– Technik hotelarstwa
– Technik informatyk
– Technik reklamy
– Technik spedytor
– Elektromechanik (patronat KGHM Polska Miedź S.A. w ramach Projektu „Kompetentni w branży górniczo – hutniczej. KGHM – kluczowy partner w kształceniu zawodowym”)
– Klasa wielozawodowa w BS1S

Adres: ul. Mickiewicza 8, 58-200 Dzierżoniów
Nr telefonu: 74 831 37 49
Adres email: sekretariat@zs1-radiobuda.pl
Imię i nazwisko dyrektora: p.o. dyrektor mgr Zdzisława Kądziołka
Organ prowadzący: Powiat Dzierżoniowski
Opis szkoły: Zespół Szkół Nr1 im. prof. Wilhelma Rotkiewicza w Dzierżoniowie to jedna z najstarszych szkół o charakterze zawodowym w Polsce. Założona w 1946r. na potrzeby rozwijających się Zakładów Radiowych Diora. Przez lata przekształcała się na potrzeby rynku pracy. Z placówki typowo „radiotechnicznej” przeobraziła się w szkołę, która dzisiaj kształci: mechatroników, informatyków, automatyków, elektryków oraz mechaników.

Proponuje również naukę w szkole o charakterze branżowym: ślusarz i elektromechanik.
Kierunki kształcenia planowane w roku szkolnym 2020/2021:
Technikum:
– technik mechanik
– technik elektryk
– technik informatyk
– technik automatyk
– technik mechatronik
Branżowa szkoła I stopnia:
– elektromechanik
– ślusarz

Adres: Ogrodowa 2a
Nr telefonu: 74 846 74 74
Adres email: szkola@zs5.mail.pl
Imię i nazwisko dyrektora: Iwona Hnatiuk
Organ prowadzący: Gmina Wałbrzych
Opis szkoły: Zespół Szkół Nr 5 w Wałbrzychu to szkoła z kilkudziesięcioletnią tradycją, od zawsze związana z pracodawcami lokalnego rynku pracy. Obecnie w jej skład wchodzą technikum pięcioletnie, szkoła branżowa I stopnia, centrum kształcenia zawodowego oraz centrum kształcenia ustawicznego.
Kierunki kształcenia planowane w roku szkolnym 2020/2021:
Technikum:
– technik mechanik
– technik mechatronik
– technik budownictwa
– technik architektury krajobrazu
– technik pojazdów samochodowych
– technik logistyk
– technik programista
– technik przemysłu mody
Branżowa Szkoła I st.:
– mechanik pojazdów samochodowych
– elektromechanik pojazdów samochodowych
– monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
– operator obrabiarek skrawających
– fryzjer

Adres: ul. Henryka Brodatego 1, 59-620 Lwówek Śląski
Nr telefonu: 75 782 43 49
Adres email: sekretariat@zsozilwowek.pl lub zsz6@wp.pl
Imię i nazwisko dyrektora: Roman Ciechanowicz
Organ prowadzący: Powiat Lwówecki
Opis szkoły: Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych we Lwówku Śląskim powstał z połączenia dwóch dotychczasowych szkół – Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Brodatego i Zespołu Szkół Zawodowych. ZSOiZ kontynuuje wielowiekowe tradycje lwóweckiej oświaty i ugruntowany dorobek połączonych szkół. Bogate tradycje lwóweckiej oświaty sięgają już XII wieku. Wspaniały rozkwit miejscowe szkolnictwo osiągnęło w XVI i na pocz. XVII wieku tj. w czasach działalności znakomitego gimnazjum. W lwóweckich szkołach nauki pobierało wielu znanych ludzi. Stąd wywodzili się poeci doby renesansu, humaniści, artyści, prawnicy, poeci, lekarze, historycy. Tu urodzili się i kształcili przyszli profesorowie uniwersytetów w Jenie, Wittenberdze, Lipsku i Strasburgu, a także absolwenci Akademii Krakowskiej – m.in. Cerasinus, wójt sądu wyższego na Wawelu; Franciszek Mymer, docent na Akademii; Jakub Ortunalus (Ogrodniczek), wybitny humanista śląski; czy luminarz epoki – Stanisław Sauer. Do lwóweckiego gimnazjum (do 1945) uczęszczał urodzony w Pławnej bp Rudolf Müller, pierwszy ordynariusz erygowanej przez Jana Pawła II diecezji Görlitz. Budynek Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych: (wcześniej Liceum) został wzniesiony w latach 1912/1913 według planu miejskiego budowniczego Möllera(1).

Rozplanował on budynek tak, aby wszystkie klasy miały okna skierowane na wschód. Na dachu wykonał platformę do obserwowania nieba. Ozdobił również fasadę pięknymi reliefami.

Od południa umieścił zegar słoneczny ze znakami Zodiaku.

Z kolei na fryzie ponad wejściem umieszczono sceny z niemieckich bajek: Szczęśliwy Jaś, Stoliczku nakryj się, Siedmiu zuchów ze Szwabii.

Pod spodem w obramieniu drzwi znajdują się rzeźby dzieci idących do szkoły.

Poniżej dwa portale budynku Liceum Ogólnokształcącego zdobią płaskorzeźby kamienne(2)

Na dziedzińcu dobudowano ujęcie z wodą pitną oraz fontannę z dziewczynką i gęsiami autorstwa rzeźbiarza Pawła Schulca z Wrocławia.

Przy wejściu do szkoły ulokowano tablicę z okazji 50 – lecia z tekstem:

,,1946 – 1996. Nauczycielom Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Brodateg we Lwówku Śl. W 50 rocznicę powstania szkoły. Władze miasta. Absolwenci”.

Dziś przyjazne otoczenie szkoły tworzą pomniki przyrody – piękne ponad dwustuletnie, potężne platanowce.

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych kontynuuje dzieło swoich poprzedników – Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół Zawodowych we Lwówku Śląskim. Liceum Ogólnokształcące powstało w 1946 roku z inicjatywy społecznej Towarzystwa Przyjaciół Szkoły Średniej we Lwówku Śląskim. Zespół Szkól Zawodowych rozpoczął swoją działalność w 1979 r. w obiekcie przedwojennej Szkoły Rolniczej potocznie zwanym ,,Babcią”.

Obydwie szkoły przez szereg lat swojej działalności godnie i skutecznie pełniły funkcje dydaktyczno wychowawcze o czym świadczy bogata lista absolwentów, z których bardzo wielu ukończyło lub obecnie realizuje wyższe studia na różnych uczelniach a także robi karierę w licznych dziedzinach nauki i kultury w kraju jak i za granicą. W kilkudziesięcioletnim okresie działalności szkół znaleźli się tu wspaniali nauczyciele – pedagodzy, którzy swoją wiedzą i osobowością odcisnęli piętno na wiele lat. Należy tu wspomnieć pani Modelskiej, pani Głowackiej, panu Miszyńskim, panu Brutkowskim – wieloletnim Dyrektorze LO, panu Bartkowiaku, panu Wojciechowskim – wieloletnim dyrektorze ZSZ. Obecne grono pedagogiczne i Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych pan Roman Ciechanowicz kontynuuje zatem bogate tradycje i dzieło swoich poprzedników.
Kierunki kształcenia planowane w roku szkolnym 2020/2021:
Liceum ogólnokształcące – klasy:
– Biologiczno-chemiczna
– Geograficzno-językowa
– Humanistyczno-dziennikarska
– Informatyczno-językowa
– Politechniczna
Technikum – w zawodzie technik:
– Ekonomista
– Elektronik
– Grafiki i poligrafii cyfrowej
– Handlowiec
– Informatyk
– Organizacji turystyki
– Reklamy
Szkoła Branżowa I stopnia:
– Klasa wielozawodowa

Adres: ul. Zdrojowa 22a, 57-350 Kudowa-Zdrój
Nr telefonu: +48 748 661 107
Adres email: lo-kudowa@o2.pl
Imię i nazwisko dyrektora: Jerzy Łukasik
Organ prowadzący: Urząd Miasta w Kudowie-Zdroju
Opis szkoły: Placówka prowadzi kształcenie branżowe u okolicznych pracodawców. Uczniowie zatrudnieni są jako młodociani pracownicy. Zawody objęte patronatem: kucharz, wędliniarz, ślusarz.
Kierunki kształcenia planowane w roku szkolnym 2020/2021:
Klasa wielozawodowa

Adres: 59-800 Lubań, ul. Kopernika 31
Nr telefonu: 757 222 530
Adres email: zszioluban@wp.pl
Imię i nazwisko dyrektora: Lidia Błażków
Organ prowadzący: Powiat Lubański
Opis szkoły: Szkoła jest placówką otwartą na zmiany, liczącą się z różnymi możliwościami i potrzebami każdego ucznia w procesie uczenia się. Celem szkoły jest przyjmowanie właściwych postaw i ról przez uczniów, nauczycieli i kadrę kierowniczą w bieżącym procesie kształcenia. Szkoła kierowana mądrze, umiejętnie zorganizowana, osiągająca wysokie standardy we wszystkich dziedzinach życia. Stawiająca na pracę zespołową i wykorzystanie doświadczenia i zaangażowania wszystkich zainteresowanych przyszłością szkoły.

Szkoła dba o podnoszenie kwalifikacji uczniów poprzez organizację praktyk zagranicznych i wysokiej jakości staży zawodowych realizowanych ze środków unijnych i regionalnych programów operacyjnych.

Naszym celem jest to, aby absolwent szkoły, dzięki dobremu przygotowaniu zawodowemu i znajomości języków obcych zawsze znalazł swoje miejsce w nowoczesnej Europie.
Kierunki kształcenia planowane w roku szkolnym 2020/2021:
– Liceum Ogólnokształcące językowe
– Liceum Ogólnokształcące – oddział przygotowania wojskowego
– Technikum w zawodzie technik hotelarstwa
– Technikum w zawodzie technik informatyk
– Technikum w zawodzie technik logistyk
– Technikum w zawodzie technik reklamy
– Technikum w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych
– Branżowa Szkoła I stopnia z oddziałami wielozawodowymi

Adres: ul. Mickiewicza 24, 58-300 Wałbrzych
Nr telefonu: 74 8422580
Adres email: sekretariat@zszs.walbrzych.pl
Imię i nazwisko dyrektora: Jolanta Ceran
Organ prowadzący: Urząd Miejski w Wałbrzychu
Opis szkoły: Szkoła prowadzi kształcenie dla młodzieży po szkole podstawowej /gimnazjum/ z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawność intelektualną w stopniu:
1. lekkim /Branżowa Szkoła Specjalna I stopnia/
2. umiarkowanym lub znacznym /Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy/
oraz ze sprzężeniami.
Kierunki kształcenia planowane w roku szkolnym 2020/2021:
Branżowa Szkoła Specjalna I stopnia:
– Kucharz
– Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej
– Blacharz samochodowy

Adres: Al. Wyzwolenia 5, 58-300 Wałbrzych
Nr telefonu: 748 426 008
Adres email: szkola@energetyk.walbrzych.pl
Imię i nazwisko dyrektora: dr inż. Ryszard Janas
Organ prowadzący: Gmina Wałbrzych
Opis szkoły: ZSP Energetyk jest szkołą, która dba o bezpieczeństwo uczniów. Uczestniczy w Ogólnopolskim Programie „Szkoła bez przemocy”. Posiada certyfikat „Szkoła Dbająca o Bezpieczeństwo”, jest prekursorem lokalnych działań na rzecz bezpieczeństwa młodych internautów.

Szkoła chętnie współpracuje z licznymi, znaczącymi na rynku pracy, zakładami przemysłowymi, uczelniami technicznymi, zakładami naukowo-badawczymi. Realizujemy zadania i programy, dzięki którym uczniowie mają możliwość poznania współczesnego rynku pracy, np. uczestniczymy w programie Dzień Przedsiębiorczości i w Targach zawodoznawczych. Ponadto od kilku lat szkoła uczestniczy w Dolnośląskim Festiwalu Nauki. W ramach tej imprezy nauczyciele naszej szkoły przygotowują ciekawe wykłady, dyskusje oraz pokazy, cieszące się bardzo dużym zainteresowaniem widzów.

Szkołą realizuje zawodowe praktyki zagraniczne w krajach UE.
Kierunki kształcenia planowane w roku szkolnym 2020/2021:
– technik automatyk
– technik informatyk
– technik elektronik
– technik elektryk
– technik reklamy
– technik grafiki i poligrafii cyfrowej
– technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
– elektryk – szkoła branżowa I st.

 

Adres: ul. Wrocławska 2 56-513 Międzybórz
Nr telefonu: 62 78 56 375, 500 231 364
Adres email: zsp.miedzyborz@gmail.com
Imię i nazwisko dyrektora: Jolanta Michałek
Organ prowadzący: Powiat Oleśnicki
Opis szkoły: ZSP Międzybórz to mała szkoła zawodowa z 60 –letnim dorobkiem. Obecnie liczy 145 uczniów technikum i branżowej szkoły I stopnia. Posiada pracownię żywienia , która jednocześnie jest ośrodkiem egzaminacyjnym OKE w zawodzie kucharz.
Kierunki kształcenia planowane w roku szkolnym 2020/2021:
– Technik żywienia i usług gastronomicznych
– Technik hotelarstwa
– Branżowa szkoła I stopnia – wielozawodowa

 

Adres: ul. Obrońców Pokoju 10, 58-500 Jelenia Góra
Nr telefonu: 75 75 222 56
Adres email: zstmechanik@onet.pl
Imię i nazwisko dyrektora: mgr Piotr Iwaniec
Organ prowadzący: Miasto Jelenia Góra
Opis szkoły: Zespół Szkół Technicznych „Mechanik” w Jeleniej Górze to szkoła sprawnie funkcjonująca, znana w środowisku lokalnym, dobrze wyposażona, z dobrą bazą lokalową i rekreacyjną. Może poszczycić się wieloletnią tradycją, która jest stałym elementem jej tożsamości – podobnie jak nowoczesne kształcenie na kierunkach pożądanych na lokalnym, regionalnym, krajowym oraz europejskim rynku pracy, tak jeśli chodzi o Technikum, jak i Szkołę Branżową I-go Stopnia.

„Mechanik” jest szkołą publiczną. Siedziba szkoły znajduje się w Jeleniej Górze przy ulicy Obrońców Pokoju 10. Organem prowadzącym szkołę jest Miasto Jelenia Góra, które reprezentuje Prezydent Miasta Jeleniej Góry. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołą jest Dolnośląski Kurator Oświaty z siedzibą we Wrocławiu. W sumie: w placówce uczy się dzisiaj 716 uczniów, w tym w 21 oddziałach Technikum (501), w 7 Szkoły Branżowej I-go Stopnia (173) i, co jest swoistym dopełnieniem oferty zespołu, w 2 Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych (42).

W ramach kształcenia w Technikum, uczniowie nabywają kompetencji oraz umiejętności w zawodach: technik pojazdów samochodowych, technik mechatronik, technik budownictwa, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik spedytor, technik cyfrowych procesów graficznych i technik grafiki i poligrafii cyfrowej.

W Szkole Branżowej I-go Stopnia, której kontynuację już w przyszłym roku stanowić będzie Szkoła Branżowa II-go Stopnia – młodzież kształci się na elektromechaników, mechaników pojazdów samochodowych, kierowców mechaników, lakierników, ślusarzy, operatorów obrabiarek CNC i operatorów maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych (ostatni z kierunków kształcenia jest nowością, uruchomioną w roku szkolnym 2019/2020 w ścisłym partnerstwie z firmami JELENIA PLAST i SIMET S.A. z siedzibami w Jeleniej Górze).

W nowoczesnej infrastrukturze kształcenia zawodowego w „Mechaniku”, na którą składa się aż 7 obiektów: budynek AB (główny, dwuskrzydłowy), C (dawny internat, obecnie z salami do informatyki i nauki zawodu), D (warsztaty), EH (pracownia zbrojarska, stolarnia), F (pracownia mobilnej diagnostyki pojazdów samochodowych), G (pracownia budowlana) oraz I (pracownia naprawy pojazdów samochodowych), do dyspozycji uczniów pozostają 33 sale lekcyjne, 10 pracowni szkolnych, 15 pracowni do prowadzenia praktycznej nauki zawodów; biblioteka ze stanowiskami komputerowymi i bogatym księgozbiorem i czasopismami branżowymi oraz hala sportowa oddana do użytku w 2014 roku, eksploatowana również przez lokalne kluby sportowe na podstawie umów, partnerstwa, porozumień i zasad ogólnej współpracy szkoły i społeczności miasta i regionu.

Obiekty szkolne są objęte monitoringiem wizyjnym, a obszar z nią sąsiadujący dodatkowymi patrolami policji i straży miejskiej, z którymi współpracuje placówka w celu zapewnienia jak największego poczucia bezpieczeństwa społeczności szkolnej. Młodzież korzysta z parkingu, który został stworzony zgodnie z jej potrzebami i oczekiwaniami.

W Rankingu Perspektyw 2020, w kategorii najlepszych techników na Dolnym Śląsku – zajęliśmy 14 miejsce na 76 szkół uwzględnionych na liście; otrzymaliśmy Certyfikat Jakości za pracę w roku szkolnym 2018/2019 (dydaktyka, rozwój, wychowanie, baza, przedsiębiorczość).

Szkoła prowadzi bardzo aktywną współpracę z firmami i przedsiębiorstwami z miasta i regionu (partnerstwo, patronaty, dodatkowe praktyki i staże uczniowskie, szkolenia dla nauczycieli) – w celu skutecznego planowania, przebiegu i doskonalenia na bieżąco procesu dydaktyczno-wychowawczego i podnoszenia jakości pracy placówki z naciskiem na kształcenie w zawodach.
Kierunki kształcenia planowane w roku szkolnym 2020/2021:
– Technik pojazdów samochodowych
– Technik budownictwa
– Technik mechatronik
– Technik spedytor
– Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
– Technik cyfrowych procesów graficznych
– Technik grafiki i poligrafii cyfrowej
– Elektromechanik
– Mechanik pojazdów samochodowych
– Kierowca mechanik
– Lakiernik
– Ślusarz
– Operator obrabiarek CNC
– Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych