W dniu 29.10.2020 r. w ramach cyklu Czwartki w DODN – Klub Dyskusyjny Belfra odbyło się seminarium Dolnośląska Tożsamość – sieć DODN we Wrocławiu z instytucjami kultury Dolnego Śląska.

Seminarium otworzyła dr Jolanta Horyń, Dyrektor DODN we Wrocławiu. Pani Dyrektor podkreśliła znaczenia spotkania dla inicjacji projektu Dolnośląska Tożsamość. Już od sierpnia 2020 roku trwają spotkania robocze Partnerów Projektu, które pozwoliły na uszczegółowienie planowanych działań.

Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu wraz z jednostkami organizacyjnymi Samorządu Województwa Dolnośląskiego, instytucjami kultury SWD i dotowanymi przez SWD: Dolnośląską Biblioteką Pedagogiczną we Wrocławiu, Dolnośląską Biblioteką Publiczną im. T. Mikulskiego we Wrocławiu, Muzeum Karkonoskim w Jeleniej Górze, Muzeum Sportu i Turystyki w Karpaczu, Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu, Muzeum Etnograficznym Oddziałem Muzeum Narodowego we Wrocławiu, Ośrodkiem Kultury i Sztuki we Wrocławiu, Dolnośląskim Centrum Filmowym rozpoczął współpracę na rzecz wspierania dolnośląskich nauczycieli w działaniach edukacyjnych na rzecz budowania tożsamości regionalnej.

Wystąpienia Partnerów Projektu, w których przedstawiono dotychczasowe działania oraz kierunki przyszłych przedsięwzięć na rzecz kształtowania tożsamości regionalnej, poprzedził wykład prof. dr hab. Jerzego Nikitorowicza, polskiego pedagoga, Rektora Uniwersytetu w Białymstoku w latach 2005 – 2012. Pan Profesor w wykładzie Tożsamość w zglobalizowanym świecie nawiązał do typów tożsamości człowieka w społeczeństwie zróżnicowanym kulturowo, dylematów konstruowania tożsamości człowieka, tożsamości zintegrowanej (społeczno-osobowo-kulturowej), rozproszonej (wielokulturowej), zdezorientowanej kulturowo (wirtualnej). Podkreślił, że im wyższa jest świadomość dziedzictwa kulturowego, pierwszego świata zakorzenienia, tym częściej tożsamość nabywana ma szerszy zakres i wyższy poziom. Zwrócił uwagę, iż trwa nieustanny proces kształtowania się i funkcjonowania tożsamości kulturowej w triadzie (tożsamość dziedziczona, tożsamość nabywana, tożsamość Ja, Ego subiektywnie odczuwana, prezentowana i realizowana).

Kolejny wykład dr Jolanty Grębowiec-Baffoni ze Scuola Forense di Grafologia Neapol, Istituto Grafologico „G. Moretti” Università degli Studi di Urbino z Włoch połączony został z interesującą prezentacją nt. Zapisy ręczne jako świadectwo kultury oraz nośnik tożsamości jednostkowej i społecznej, którą zamieszczamy poniżej wraz z następującymi prezentacjami:

dr Jolanta Grębowiec-Baffoni, Zapisy ręczne jako świadectwo kultury oraz nośnik tożsamości jednostkowej i społecznej . Link do prezentacji.

Elżbieta Kazańska, nauczyciel-konsultant DODN we Wrocławiu, Ścieżka historii Wrocławia – płyty z Placu Nankiera. Link do prezentacji.

Magdalena Pilińska, Wicedyrektor Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej we Wrocławiu, Edukacja regionalna w zasobach Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej we Wrocławiu. Link do prezentacji.

Michal Plutarski, kustosz Muzeum Papiernictwa i Telekomunikacji we Wrocławiu, Sylwia Szurant, kierownik Działu Gospodarczego, Monika Orzech-Myrlak, asystent MPiTWr, Genealogia jako jedna z odpowiedzi w poszukiwaniu dolnośląskiej tożsamości. Link do prezentacji.

Dorota Zielińska-Pytlowany, Kierownik Działu Edukacji Muzealnej Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju, Muzeum Papiernictwa jako miejsce edukacyjnych spotkań. Link 1 do prezentacji. Link 2 do prezentacji.

Paulina Suchecka, Kustosz Muzeum Etnograficznego Oddział Muzeum Narodowego we Wrocławiu. Dolnoślązacy. Pamięć, kultura, tożsamość. Zajęcia edukacyjne w Muzeum Etnograficznym. Link do prezentacji.

Anna Smycz-Michalak, rzecznik prasowy Dolnośląskiego Centrum Filmowego we Wrocławiu, DCF – 110 lat dobrego kina. Link do prezentacji

Arkadiusz Sikora, Kierownik Działu Informacji, Promocji i Edukacji Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu, Rola kultury w budowie dolnośląskiej tożsamości na przykładzie działań Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu. Link do prezentacji.

Joanna Gaworska-Wandas Kierownik Działu Informacji Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu, Popularyzacja wiedzy o regionie w Dolnośląskiej Bibliotece Publicznej im T. Mikulskiego we Wrocławiu. Link do prezentacji.

Aleksander Ławiński, Tomasz Rubiś, przedstawiciele Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze, Zaprojektuj własną mapę Dolnego Śląska. Link do prezentacji.

Jolanta Szwedowska, nauczyciel-konsultant DODN we Wrocławiu, Projekt Dolnośląska Tożsamość – cele, działania, rezultaty. Link do prezentacji.

W końcowej fazie spotkania dr Jolanta Horyń, Dyrektor DODN przedstawiła kilka uwag na temat publikacji Studia nad granicami i pograniczami autorstwa dr hab. Zbigniewa Kurcza, socjologa, Dyrektora Instytutu Socjologii Wydziału Nauk Społecznych.

Na zakończenie Dyrektor Jolanta Horyn podsumowała seminarium i podziękowała za udział prelegentom i blisko osiemdziesięciu uczestnikom spotkania.

Inicjator  projektu:
dr Jolanta Horyń
Dyrektor Dolnośląskiego Ośrodka
Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu

Koordynator i opracowanie:
Jolanta Szwedowska
nauczyciel – konsultant DODN we Wrocławiu