18.06.2019 r.

Konferencja podsumowująca projekt „Groß für Klein – Duzi dla małych”, Görlitz, 13.06.2019 r.

Dwuletni projekt „Groß für Klein – Duzi dla małych” dobiega końca. 13 czerwca 2019 r. w Görlitz odbyła się konferencja podsumowująca projekt.
Wzięli w niej udział uczestnicy i uczestniczki projektu, zarówno z jego pierwszej, jak i drugiej edycji. Zaproszenie na konferencję przyjęło wielu znamienitych gości: pan Michael Kretschmer – Premier Wolnego Kraju Związkowego Saksonia, członkowie parlamentu Saksonii, przedstawiciele: Saksońskiego Ministerstwa Edukacji, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Powiatu Görlitz, Wspólnego Sekretariatu Programu Współpracy Interreg Polska – Saksonia 2014-2020, lokalni politycy Saksonii.
Konferencję rozpoczął wspólny występ dzieci ze Szkoły Podstawowej „Tęcza“ z oddziałami przedszkolnymi w Zgorzelcu oraz DPFA-Regenbogen-Grundschule Görlitz.
Uczestników powitał Michael Kretschmer – Premier Wolnego Kraju Związkowego Saksonia oraz dr Jolanta Horyń – Dyrektor Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu.
Kolejnym punktem programu był wykład prof. dr hab. Aldony Sopaty z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu (Instytut Lingwistyki Stosowanej, Zakład Badań nad Wielojęzycznością), pt. „Najnowsze badania naukowe w zakresie wczesnej nauki języka drugiego i wnioski dla pracy edukacyjnej w przedszkolach na pograniczu polsko-saksońskim”. Pani profesor Sopata wykazała na podstawie wyników badań naukowych, że wczesna nauka języka obcego ma pozytywny wpływ na kognitywny rozwój dziecka.
W następującej po wykładzie dyskusji panelowej „2 lata polsko-niemieckiej współpracy w projekcie „Groß für Klein – Duzi dla małych” – jakie są jej efekty?” wzięły udział: dr Regina Gellrich (Saksońska Placówka ds. Wczesnej Nauki Języków Krajów Sąsiedzkich, dr Jolanta Horyń i Sabina Czajkowska-Prokop (DODN we Wrocławiu), Beate Liebig (Dyrektor Berufliches Schulzentrum „Christoph Lüders“ Görlitz) oraz trzy uczestniczki projektu: Barbara Meier (Deutsch-Polnisches Kinderhaus „St. Franziskus“, Ostritz), Linda Bernig (Berufliches Schulzentrum „Christoph Lüders“, Görlitz) i Małgorzata Bartecka (Miejskie Przedszkole nr 27 w Jeleniej Górze). Podczas dyskusji omówiono efekty i rezultaty projektu – zarówno planowane, jak i uzyskane dodatkowo w toku jego realizacji, a także kwestie stosowania nowych metod i materiałów projektowych w codziennej pracy w przedszkolu oraz plany dotyczące oczekiwanej współpracy z instytucją realizującą projekt.
Po przerwie na lunch (który został przygotowany przez uczniów Berufliches Schulzentrums „Christoph Lüders“ Görlitz) nastąpiło uroczyste wręczenie uczestniczkom i uczestnikom projektu zaświadczeń ukończenia 200-godzinnego polsko-niemieckiego modułowego doskonalenia dla nauczycieli i nauczycielek wychowania przedszkolnego. Zaświadczenia oraz opracowane w ramach projektu polsko-niemieckie publikacje metodyczne uczestniczki i uczestnicy otrzymali z rąk dr Jolanty Horyń, Dyrektora DODN we Wrocławiu oraz Gernota Rödigera z Saksońskiego Ministerstwa Edukacji.

17.06.2019 r.

Rozmowy na temat dalszej współpracy Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu i Saksońskiej Placówki ds. Wczesnej Nauki Języków Krajów Sąsiedzkich

Projekt „Groß für Klein – Duzi dla małych. Transgraniczna współpraca dla wspierania edukacji przedszkolnej w zakresie kultury i języka sąsiada”, realizowany przez Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu oraz Powiat Görlitz i Saksońską Placówkę ds. Wczesnej Nauki Języków Krajów Sąsiedzkich, zakończy się 31 sierpnia 2019 r. Jednakże instytucje realizujące projekt rozważają kontynuację współpracy. Rozpoczęły się zatem rozmowy w różnych gremiach. 14 czerwca 2019 r. odbyło się w Görlitz posiedzenie Doradczej Komisji Eksperckiej „Wczesne nauczanie języków krajów sąsiedzkich w Saksonii“, w którym wzięła udział przedstawicielka DODN we Wrocławiu, Sabina Czajkowska-Prokop.
Doradcza Komisja Ekspercka, powołana przez Saksońskie Ministerstwo Edukacji, to interdyscyplinarne gremium, które wspiera i monitoruje proces podnoszenia jakości nauczania języków krajów sąsiedzkich w przedszkolach na saksońskim pograniczu, a w szczególności działania Saksońskiej Placówki ds. Wczesnej Nauki Języków Krajów Sąsiedzkich. W skład Komisji wchodzą przedstawiciele m.in.: Saksońskiej Placówki ds. Wczesnej Nauki Języków Krajów Sąsiedzkich, Powiatu Görlitz, Saksońskiego Ministerstwa Edukacji, Europejskiego Uniwersytetu Viadrina, Saksońskiej Agencji Oświatowej, Euroregionów: Egrensis, Rudawy, Neiße-Nisa-Nysa, Łaba.
Członkowie Komisji wysłuchali sprawozdania dotyczącego współpracy Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu z Powiatem Görlitz i Saksońską Placówką ds. Wczesnej Nauki Języków Krajów Sąsiedzkich w ramach transgranicznego projektu „Groß für Klein – Duzi dla małych“ oraz omawiali przyszłe perspektywy i możliwości wspólnych działań. Zarówno DODN we Wrocławiu, jak i Powiat Görlitz wyrażają gotowość do kontynuacji współpracy.

 

17.06.2019 r.

Nowa polsko-niemiecka publikacja metodyczna dla przedszkoli

W ramach projektu „Groß für Klein – Duzi dla małych. Transgraniczna współpraca dla wspierania edukacji przedszkolnej w zakresie kultury i języka sąsiada”, realizowanego przez Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu oraz Powiat Görlitz i Saksońską Placówkę ds. Wczesnej Nauki Języków Krajów Sąsiedzkich, ukazała się trzecia już polsko-niemiecka publikacja metodyczna dla przedszkoli pt. „Cztery pory roku – Vier Jahreszeiten”. Nawiązuje ona do wydanych w 2018 r. materiałów metodycznych na temat zwyczajów w obu krajach sąsiedzkich (publikacja „Święta i tradycje w Polsce i w Niemczech“ i kolorowanka „Z Biedronką i Maus przez cały rok”). Publikacja została opracowana przez polskich i niemieckich nauczycieli i nauczycielki wychowania przedszkolnego oraz uczniów i uczennice, kształcących się w zawodzie „wychowawca” w Berufliches Schulzentrum Görlitz.
Publikacja „Cztery pory roku – Vier Jahreszeiten” zawiera 34 scenariusze zajęć (23 dla polskich i 11 dla niemieckich nauczycieli wychowania przedszkolnego). Celem zajęć jest uwrażliwianie dzieci przedszkolnych na język i kulturę kraju sąsiada. Scenariusze zawierają, obok opisu przebiegu zajęć, także teksty piosenek i wierszy wraz z tłumaczeniem, materiały dydaktyczne dla dzieci, obrazki i kolorowanki. Integralną częścią publikacji jest płyta, zawierająca nagrania tekstów piosenek oraz kluczowych słów w nich występujących.
Wszystkie publikacje udostępniamy zainteresowanym nauczycielkom i nauczycielom w wersji elektronicznej – do pobrania na stronach internetowych https://dodn.dolnyslask.pl/projekty/gros-fur-klein-duzi-dla-malych/publikacje oraz https://www.nachbarsprachen-sachsen.eu/de/gross-fuer-klein-duzi-dla-maych.html.
Projekt „Groß für Klein – Duzi dla małych. Transgraniczna współpraca dla wspierania edukacji przedszkolnej w zakresie kultury i języka sąsiada” finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020 oraz ze środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego i Powiatu Görlitz. Jego realizacja zakończy się 31.08.2019 r.

 

14.06.2019 r.

Nagroda dla projektu „Groß für Klein – Duzi dla małych”: Transgraniczna współpraca dla wspierania edukacji przedszkolnej w zakresie kultury i języka sąsiada”

5. czerwca 2019 r. odbyła się w Instytucie Polskim w Berlinie uroczystość wręczenia nagród w Konkursie na projekty flagowe Wspólnej Koncepcji Przyszłości 2030.
Konkurs ogłosiły dwa ministerstwa: Federalne Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Budownictwa i Ojczyzny oraz Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju Rzeczypospolitej Polskiej.
Komisja konkursowa wybrała pięć zwycięskich projektów flagowych, a także przyznała dwie nagrody honorowe oraz jedno szczególne wyróżnienie.
Jedną z nagród honorowych przyznano projektowi „Groß für Klein – Duzi dla małych. Transgraniczna współpraca dla wspierania edukacji przedszkolnej w zakresie kultury i języka sąsiada”. Jak podkreślono podczas uroczystości, projekt stanowi znakomity przykład konsolidacji współpracy transgranicznej. Przede wszystkim jednak projekt podejmuje fundamentalne wyzwanie w polsko-niemieckim obszarze powiązań, tj. przełamywanie bariery kulturowej i językowej poprzez umożliwienie dzieciom już w przedszkolach wzrastanie pod wyspecjalizowaną opieką w bezpośrednim kontakcie z językiem i kulturą sąsiada. Komisja Konkursowa podkreśliła, że taka możliwość musi stać się czymś oczywistym w całym obszarze powiązań.
Projekt „Groß für Klein – Duzi dla małych” jest realizowany przez Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu oraz Powiat Görlitz i Saksońską Placówkę ds. Wczesnej Nauki Języków Krajów Sąsiedzkich. Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020 oraz ze środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego
i Powiatu Görlitz.
W uroczystości uczestniczyło niemal 100 gości z Polski i Niemiec. Nagrody wręczyli sekretarze stanu: Artur Soboń (Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju) oraz Markus Kerber (Federalne Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Budownictwa i Ojczyzny).
Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu reprezentowały: dr Jolanta Horyń – dyrektor DODN, oraz Sabina Czajkowska-Prokop – nauczyciel konsultant.

Preisverleihung des Wettbewerbs für Flagschiffprojekte des Gemeinsamen Zukunftskonzeptes

für den deutsch-polnischen Verpflechtungsraum, Berlin 5.6.2019 r.

 

 

20.03.2019

Nagroda dla projektu „Groß für Klein – Duzi dla małych”: Transgraniczna współpraca dla wspierania edukacji przedszkolnej w zakresie kultury i języka sąsiada”

W grudniu 2016 r. Komitet ds. Gospodarki Przestrzennej Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Regionalnej i Przygranicznej przyjął Wspólną Koncepcję Przyszłości dla polsko-niemieckiego obszaru powiązań – Wizja 2030.

W ramach tego przedsięwzięcia Federalne Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Budownictwa i Ojczyzny wspólnie z Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju Rzeczypospolitej Polskiej ogłosiły w grudniu 2018 r. „Konkurs na projekty flagowe Wspólnej Koncepcji Przyszłości“.

W konkursie poszukiwano polsko-niemieckich projektów współpracy, które poświęcone są w polsko-niemieckim obszarze powiązań co najmniej jednemu z pięciu obszarów działania Wspólnej Koncepcji Przyszłości:

  1. Wykorzystanie zalet policentrycznej struktury osadniczej.
  2. Poprawa połączeń transportowych.

III.  Inwestowanie w ludzi.

  1. Promowanie trwałego i zrównoważonego wzrostu.
  2. Zabezpieczanie podstaw dla wysokiej jakości życia.

 

W lutym 2019 r. komisja konkursowa wybrała pięć zwycięskich projektów flagowych, a także przyznała dwie nagrody honorowe oraz jedno szczególne wyróżnienie.

Obie nagrody honorowe przyznano projektom, które podejmują fundamentalne wyzwanie w polsko-niemieckim obszarze powiązań, tj. przełamywanie bariery kulturowej i językowej poprzez umożliwienie dzieciom już w przedszkolach wzrastanie pod wyspecjalizowaną opieką w bezpośrednim kontakcie z językiem i kulturą sąsiada. Komisja Konkursowa podkreśliła, że możliwość poznawania języka i kultury krajów sąsiedzkich powinna stać się czymś oczywistym w całym obszarze powiązań.

Nagrody honorowe zostały przyznane projektowi „Groß für Klein – Duzi dla małych. Transgraniczna współpraca dla wspierania edukacji przedszkolnej w zakresie kultury i języka sąsiada” oraz projektowi „Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji – kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania”.

Projekt „Groß für Klein – Duzi dla małych” jest realizowany przez Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu oraz Powiat Görlitz i Saksońską Placówkę ds. Wczesnej Nauki Języków Krajów Sąsiedzkich. Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020 oraz ze środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego
i Powiatu Görlitz.

Nagrody zostaną wręczone wiosną br. w Berlinie.

Informacje o konkursie oraz nagrodzonych projektach dostępne są na polsko-niemieckim portalu gospodarki przestrzennej: https://www.kooperation-ohne-grenzen.de/pl/konkurs2018/.

07.02.2019

Jesteśmy na półmetku drugiej edycji projektu

Do zakończenia drugiej edycji projektu „Groß für Klein – Duzi dla małych: Transgraniczna współpraca dla wspierania edukacji przedszkolnej w zakresie kultury i języka sąsiada” pozostało już tylko kilkanaście spotkań.
Trwają cotygodniowe spotkania w ramach kursu języka niemieckiego. 25 stycznia 2019 r. w Görlitz polscy i niemieccy uczestnicy wzięli udział w grze miejskiej i warsztatach metodycznych. Na grze miejskiej uczestnicy w polsko-niemieckich grupach odwiedzali określone miejsca w mieście i zapoznawali się z ich historią. Na warsztatach metodycznych poznali polską i niemiecką piosenkę dla dzieci oraz zaprezentowali sobie wzajemnie piosenki, wiersze, wyliczanki i zabawy paluszkowe, związane tematycznie z czterema porami roku.
Podobne działanie na terenie Jeleniej Góry odbędzie się w marcu. Na przełomie kwietnia i maja będą miały miejsce wzajemne wizyty studyjne w placówkach przedszkolnych, które będą okazją do poznania technik pracy z najmłodszymi po obu stronach granicy i wymiany doświadczeń w prowadzeniu placówki przedszkolnej. 13 czerwca 2019 r. w Görlitz odbędzie się polsko-niemiecka konferencja zamykająca projekt.
Nauczyciele intensywnie pracują nad przygotowaniem scenariuszy zajęć do publikacji „Cztery pory roku” oraz nad prowadzeniem w swoich macierzystych placówkach tzw. dni projektowych przybliżających podstawy języka kraju sąsiedniego oraz jego kulturę.
Zamieszczamy zdjęcia polskich i niemieckich uczestników z warsztatów metodycznych i gry miejskiej w Görlitz 25 stycznia 2019 r.
Trwają cotygodniowe spotkania w ramach kursu języka niemieckiego. 25 stycznia 2019 r. w Görlitz polscy i niemieccy uczestnicy wzięli udział w grze miejskiej i warsztatach metodycznych. Na grze miejskiej uczestnicy w polsko-niemieckich grupach odwiedzali określone miejsca w mieście i zapoznawali się z ich historią. Na warsztatach metodycznych poznali polską i niemiecką piosenkę dla dzieci oraz zaprezentowali sobie wzajemnie piosenki, wiersze, wyliczanki i zabawy paluszkowe, związane tematycznie z czterema porami roku.
Podobne działanie na terenie Jeleniej Góry odbędzie się w marcu. Na przełomie kwietnia i maja będą miały miejsce wzajemne wizyty studyjne w placówkach przedszkolnych, które będą okazją do poznania technik pracy z najmłodszymi po obu stronach granicy i wymiany doświadczeń w prowadzeniu placówki przedszkolnej. 13 czerwca 2019 r. w Görlitz odbędzie się polsko-niemiecka konferencja zamykająca projekt.
Nauczyciele intensywnie pracują nad przygotowaniem scenariuszy zajęć do publikacji „Cztery pory roku” oraz nad prowadzeniem w swoich macierzystych placówkach tzw. dni projektowych przybliżających podstawy języka kraju sąsiedniego oraz jego kulturę.
Zamieszczamy zdjęcia polskich i niemieckich uczestników z warsztatów metodycznych i gry miejskiej w Görlitz 25 stycznia 2019 r.

 

 

 

20.12.2018

Nagroda Euroregionu Neiße-Nisa-Nysa dla projektu „Groß für Klein – Duzi dla małych”

Nagroda Euroregionu Neiße-Nisa-Nysa dla projektu „Groß für Klein – Duzi dla małych”

18 grudnia 2018 r. odbyła się w Hrádku nad Nisou (Czechy) finałowa gala tegorocznej edycji konkursu pod hasłem Nagroda Euroregionu Neiße-Nisa-Nysa 2018, w której uczestniczyli przedstawiciele trzech państw: Polski, Czech i Niemiec.

Nagrody przyznawano w trzech kategoriach: „Najlepsza transgraniczna współpraca”,„Największe osobiste zaangażowanie na rzecz współpracy transgranicznej” oraz „Młodzi naukowcy”.

Nagrodę w kategorii „Najlepsza transgraniczna współpraca” otrzymał projekt „Groß für Klein – Duzi dla małych: Transgraniczna współpraca dla wspierania edukacji przedszkolnej w zakresie kultury i języka sąsiada”, który jest realizowany przez Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu oraz Powiat Görlitz iSaksońską Placówkę ds. Wczesnej Nauki Języków Krajów Sąsiedzkich. Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020 oraz ze środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego
i Powiatu Görlitz.

Nagrodę wręczali prezydenci Euroregionu Neiße-Nisa-Nysa, a odbierały ją: Sabina Czajkowska-Prokop i Ewa Engel (DODN we Wrocławiu) oraz Regina Gellrich i Claudia Meusel (Saksońska Placówka ds. Wczesnej Nauki Języków Krajów Sąsiedzkich).

 

 

 

            

20.12.2018

Polsko-niemieckie warsztaty metodyczne

7 grudnia 2018 r. uczestnicy 2. edycji projektu z Polski i Niemiec spotkali się po raz pierwszy w Filii Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Jeleniej Górze. W czasie zajęć mieli okazję poznać się nawzajem i uczestniczyć w warsztatach metodycznych, których celem głównym było zapoznanie ze scenariuszem do publikacji „Cztery pory roku”. W trakcie warsztatów uczestnicy w mieszanych grupach zapoznali się z modelowym scenariuszem, który mogą wykorzystać w pracy indywidualnej. W grupach tematycznych zastanawiali się także nad zagadnieniami, które ułatwią tworzenie scenariuszy do publikacji projektowej. Ponadto zaprezentowane zostało ćwiczenie animacji językowej w obu językach.

13.11.2018 08:12

Wolne miejsca w projekcie

Informujemy, że w rozpoczętej II edycji projektu „Groß für Klein – Duzi dla małych: Transgraniczna współpraca dla wspierania edukacji przedszkolnej w zakresie kultury i języka sąsiada” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020 zostały cztery wolne miejsca.

Nauczyciele – uczestnicy projektu uczą się i doskonalą znajomość języka niemieckiego, wiosną 2019 r. będą uczestniczyć w wizytach studyjnych w przedszkolach saksońskich, poznają kulturę i zwyczaje naszych zachodnich sąsiadów. W czasie szkoleń stosowane są ciekawe formy i metody pracy z małymi dziećmi, szczególnie w zakresie nauki języka obcego. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu, a prowadzone są przez doświadczonych lektorów języka niemieckiego. Uczestnicy otrzymują bezpłatne pakiety szkoleniowe, podręczniki, poczęstunek, transport do placówek niemieckich, materiały dydaktyczne i promocyjne. Na zakończenie udziału w projekcie uzyskają certyfikat.

Do udziału w naszym projekcie zapraszamy nauczycieli wychowania przedszkolnego oraz edukacji wczesnoszkolnej z obszaru objętego Programem Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020.

Więcej informacji w zakładce REKRUTACJA lub pod numerem telefonu 508 690 916.

05.10.2018 11:55

Druga edycja rozpoczęta

3 października 2018 r. w Filii DODN w Jeleniej Górze rozpoczęła się druga edycja projektu „Groß für Klein – Duzi dla małych: Transgraniczna współpraca dla wspierania edukacji przedszkolnej w zakresie kultury i języka sąsiada”.

Wśród osób, które wyraziły chęć uczestnictwa w projekcie, znalazły się nauczycielki wychowania przedszkolnego oraz edukacji wczesnoszkolnej. Podobnie jak w pierwszej edycji, tak i w tej, uczestnikiem jest jeden mężczyzna, pozostałe osoby to kobiety.

W tej edycji zdecydowanie najwięcej uczestników pracuje na zachodniej ścianie regionu jeleniogórskiego (powiat lubański, zgorzelecki), ale są też dwie osoby od strony wschodniej – z powiatu jaworskiego oraz centralnej części dawnego województwa jeleniogórskiego.

Organizatorów bardzo ucieszyła możliwość poszerzenia grupy docelowej projektu, bo obok nauczycieli wychowania przedszkolnego mogą w nim wziąć udział nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej.

Organizatorów bardzo ucieszyła możliwość poszerzenia grupy docelowej projektu, bo obok nauczycieli wychowania przedszkolnego mogą w nim wziąć udział nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej. Pierwsze zajęcia dotyczyły komunikacji i kompetencji interkulturowej. Zajęcia przeprowadziły obie lektorki: Ewa Engel i Sabina Czajkowska-Prokop.

05.09.2018 09:51

Zaproszenie na spotkanie informacyjne przed drugą edycją projektu

Serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące polsko – niemieckiego projektu „Groß für Klein – Duzi dla małych: Transgraniczna współpraca dla wspierania edukacji przedszkolnej w zakresie kultury i języka sąsiada” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020.

Spotkanie odbędzie się 19 września 2018 r. (środa) w filii Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Jeleniej Górze przy ul. 1 Maja 43 w sali 208 (II p.) od godz. 11.00 do ok. godz. 13.00.

Uczestnicy spotkania zostaną poinformowani o szczegółach dotyczących udziału w projekcie oraz zapoznani z efektami 1. edycji projektu „Duzi dla małych”.

Organizatorzy zapewniają materiały promocyjne oraz poczęstunek.

W nadchodzącym roku szkolnym zaplanowano kolejną edycję projektu. Nauczyciele, którzy zdecydują się na uczestnictwo w nim, będą uczyć się i doskonalić znajomość języka niemieckiego, odbędą wizyty studyjne w przedszkolach saksońskich, poznają kulturę i zwyczaje naszych zachodnich sąsiadów. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu, a prowadzone są przez doświadczonych lektorów języka niemieckiego. Uczestnicy otrzymają bezpłatne pakiety szkoleniowe, podręczniki, poczęstunek, transport do placówek niemieckich, materiały dydaktyczne i promocyjne.

Dodatkowe informacje o projekcie uzyskają Państwo odwiedzając stronę http://dodn.dolnyslask.pl/interreg/ (zakładka REKRUTACJA) lub pod numerem telefonu 508 690 916.

27.06.2018 09:15

Uroczyste zakończenie 1. kursu pilotażowego – „Groß für Klein – Duzi dla małych”

22 czerwca 2018 r. w Ratuszu w Görlitz odbyło się uroczyste zakończenie I edycji projektu „Groß für Klein – Duzi dla małych: Transgraniczna współpraca dla wspierania edukacji przedszkolnej w zakresie kultury i języka sąsiada”. Wzięło w nim udział wielu znakomitych gości, ale przede wszystkim polscy i niemieccy uczestnicy projektu.

Uroczystość rozpoczęły występy dzieci ze Szkoły Podstawowej „Regenbogen”, które w językach obowiązujących po obu stronach Nysy Łużyckiej śpiewały piosenki i recytowały wierszyki. Oficjalnego powitania dokonał Bernd Lange, Starosta Görlitz, gospodarz spotkania i Małgorzata Matusiak, Dyrektor Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu, partnera wiodącego w projekcie.

Podsumowania 1. kursu pilotażowego oraz prezentacji produktów projektu (polsko-niemieckiej kolorowanki dla dzieci przedszkolnych „Z Biedronką i Maus przez cały rok” oraz polsko-niemieckiej publikacji metodycznej dla przedszkoli „Święta i tradycje w Polsce i w Niemczech”) dokonała Regina Gellrich, Dyrektor Saksońskiej Placówki ds. Wczesnej Nauki Języków Krajów Sąsiedzkich wraz z liderem projektu, Sabiną Czajkowską – Prokop.

Uczestniczący w projekcie nauczyciele otrzymali certyfikaty i publikacje powstałe w tej edycji projektu z rąk Jerzego Więcławskiego, Dyrektora Wydziału Edukacji i Nauki UMWD i Arnfrieda Schlossera, Kierownika Referatu ds. Dziennej Opieki nad Dziećmi z Saksońskiego Ministerstwa Edukacji. Na zakończenie głos zabrali polscy i niemieccy uczestnicy, którzy podsumowali swój udział w projekcie.

27.06.2018 09:12

Po zakończeniu I edycji projektu

Mija półmetek realizowanego od września 2017 r. przez Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu i Powiat Görlitz projektu „Groß für Klein – Duzi dla małych: Transgraniczna współpraca dla wspierania edukacji przedszkolnej w zakresie kultury i języka sąsiada”. Zaplanowane w nim trzy zadania zostały zrealizowane zgodnie z planem.

W zadaniu pierwszym – „Doskonalenie personelu pedagogicznego przedszkoli” zakończyliśmy pierwszą edycję polsko-niemieckiego doskonalenia nauczycieli, złożonego z kursu językowego, warsztatów integracyjnych, metodycznych i realioznawczych. W Jeleniej Górze, podobnie jak w Görlitz, odbyła się gra miejska. Całe doskonalenie w pierwszej edycji ukończyło 31 nauczycieli pracujących na terenie powiatu jeleniogórskiego, kamiennogórskiego, lwóweckiego, bolesławieckiego i lubańskiego. Powstała również wspólna publikacja metodyczna przydatna dla nauczycieli z obu stron Nysy, pod tytułem „Święta i tradycje w Polsce i w Niemczech”, kolorowanka dla maluchów oraz wspólna innowacyjna koncepcja doskonalenia na poziomie przedszkolnym. Nauczyciele z obu krajów współpracowali nad opracowaniem wspólnych materiałów edukacyjnych, wykorzystując platformę e-learningową.

W kolejnym zadaniu bardzo ciekawym doświadczeniem były wizyty studyjne. W maju polscy uczestnicy przeprowadzili animacje w języku polskim w ramach wizyt w ośmiu przedszkolach po niemieckiej stronie granicy. W czerwcu ich niemieccy koledzy odwiedzili polskie przedszkolaki i zapoznawali je z podstawami języka niemieckiego, uczyli piosenek i wierszyków. Polscy nauczyciele prowadzili zajęcia dla blisko 300 niemieckich dzieci.

Uczestnicy ze strony polskiej zorganizowali w macierzystych przedszkolach dni projektowe na temat kraju sąsiada. Wzięło w nich udział 565 polskich dzieci. Ogółem w tym pierwszym roku trwania projektu 853 dzieci z polsko-niemieckiego pogranicza zetknęło się z językiem i kulturą kraju sąsiada.

W zadaniu trzecim – ostatnim – koncentrującym się na promocji i współpracy z lokalną społecznością, upowszechnialiśmy bogate materiały informacyjne i promocyjne. Aby spopularyzować projekt przygotowaliśmy film opowiadający o nim.

Bardzo ważnym wydarzeniem dla nas była organizacja i przeprowadzenie konferencji specjalistycznej – 26 stycznia 2018 roku w Jeleniej Górze. Wzięło w niej udział ponad stu odbiorców, nie tylko z obszaru wsparcia. Wśród uczestników, obok nauczycieli przedszkoli i dyrektorów, znaleźli się przedstawiciele samorządów lokalnych, rodziców, świata nauki, uczelni, Euroregionów, Sejmiku Dolnośląskiego, Urzędu Marszałkowskiego, Saksońskiego Ministerstwa Edukacji, Biura Łącznikowego Wolnego Państwa Saksonia we Wrocławiu, Meklemburgii-Pomorza Przedniego oraz organizacji pożytku publicznego.

Nie można zapomnieć, że w realizacji wielu zadań pomagają nam – po polskiej stronie -wolontariusze.

27.06.2018 09:09

Odwiedziny niemieckich nauczycielek w polskich przedszkolach

5 czerwca 2018 r. przyszedł czas na rewizytę niemieckich uczestniczek projektu „Groß für Klein – Duzi dla małych: Transgraniczna współpraca dla wspierania edukacji przedszkolnej w zakresie kultury i języka sąsiada” w polskich placówkach.

Na przyjęcie gości przygotowało się Przedszkole Miejskie nr 3 w Lubaniu i Przedszkole Publiczne w Gryfowie Śląskim. W spotkaniu wzięło udział 13 niemieckich nauczycielek, które przeprowadziły w grupach polskich przedszkolaków animacje językowe w swoim ojczystym języku: uczyły je piosenek, wierszyków, prowadziły gry i zabawy dostosowane do poziomu wiekowego uczestniczących dzieci.

Zarówno polskie jak i niemieckie nauczycielki podkreślały, że wzajemne wizyty studyjne były jednym z najcenniejszych doświadczeń zdobytych w projekcie.

04.06.2018 10:41

Wizyty studyjne w niemieckich placówkach

W dniach 14.05.2018 oraz 18.05.2018 odbyły się wizyty studyjne w niemieckich przedszkolach. Polscy nauczyciele wychowania przedszkolnego – uczestnicy naszego projektu – odwiedzili w tych dniach następujące placówki na terenie Niemiec/Saksonii: przedszkole „Schlumpfenhaus“/„Smerfowy Dom” w Neißeaue/Deschka, polsko – niemieckie przedszkole „Kinderschloss Sonnenschein”/„Zamek Dziecięcy Promyczek” w Neißeaue/Krauscha, przedszkole „Sonnenhügel”/„Słoneczne Wzgórze” w Rothenburgu, przedszkole „Bergpiraten“/„Piraci Górscy” w Bad Muskau, polsko – niemieckie przedszkole „St. Franziskus”/„Święty Franciszek” w Ostritz, przedszkole „Hutbergzwerge” /„Górskie Krasnale” w Schönau-Berzdorf, przedszkole „Benjamin Blümchen”/„Słoń Benjamin Kwiatuszek” oraz przedszkole katolickie „Zum heiligen Schutzengel”/„Pod Wezwaniem Świętego Anioła Stróża” mające swoją siedzibę Görlitz.

Wizyty studyjne w w/w placówkach odbyły się w ramach zaplanowanych w projekcie działań projektowych adresowanych do nauczycieli wychowania przedszkolnego oraz do dzieci przedszkolnych. Głównie chodziło w nich o wymianę doświadczeń między polskimi i niemieckimi nauczycielami oraz o udział w zajęciach – krótkich animacjach językowych – dzieci przedszkolnych. Polscy nauczyciele, jako rodzimi użytkownicy języka, przygotowali i przeprowadzili z dziećmi w swoim ojczystym języku około dwudziestominutowe animacje językowe, których głównym celem było uwrażliwienie niemieckich dzieci przedszkolnych na język i kulturę kraju sąsiada. Były to przeróżne wierszyki, wyliczanki oraz piosenki, które cieszą się dużym powodzeniem wśród polskich dzieci przedszkolnych. Okazało się, że przygotowane animacje oraz gry i zabawy znalazły uznanie także wśród dzieci niemieckich, które bardzo chętnie i z dużym zaangażowaniem włączyły się do wspólnej zabawy.

Przy okazji tych wizyt polscy nauczyciele mieli okazję przyjrzeć się codziennej pracy swoich niemieckich koleżanek i poznać dzień powszechni w tamtejszych placówkach. W licznych rozmowach zarówno z dyrektorami przedszkoli jak również bezpośrednio z nauczycielami mocno wybrzmiały różnice i podobieństwa w codziennej pracy nauczycieli. Wiele z zaobserwowanych pomysłów nauczyciele z Polski zadeklarowali wypróbować w swoich przedszkolach. Sami chętnie dzielili się swoimi doświadczeniami z niemieckimi koleżankami.

Dziękujemy naszym niemieckim partnerom za gościnę w ich placówkach i możliwość obejrzenia ich codziennej pracy z bliska. Niebawem, bo już 05.06.2018, przyjęcie koleżanek z Niemiec w naszych polskich przedszkolach w Gryfowie Śląskim oraz w Lubaniu.

25.04.2018 09:28

Wiadomość z Miejskiego Przedszkola nr 27 w Jeleniej Górze

Przedszkolaki z placówek uczestniczących w projekcie „Groß für Klein – Duzi dla małych” już doskonale wiedzą, że ich nauczycielki i nauczyciele biorą udział w naszym doskonaleniu. Obrazek namalowany przez Olę Góralczyk z Miejskiego Przedszkola nr 27 w Jeleniej Górze przedstawia jej nauczycielkę, panią Małgorzatę Bartecką, w trakcie dnia projektowego nt. polskich i niemieckich tradycji i zwyczajów. Pani Małgosi gratulujemy zapału, a Oli umiejętności plastycznych!

20.03.2018 12:23

Polsko-niemieckie spotkanie w Görlitz: Gra miejska i warsztaty metodyczne

W ramach projektu „Groß für Klein – Duzi dla małych: Transgraniczna współpraca dla wspierania edukacji przedszkolnej w zakresie kultury i języka sąsiada“ odbyło się już drugie spotkanie polskich i niemieckich uczestników i uczestniczek. W spotkaniu, które miało miejsce 16 marca 2018 r. w Görlitz, wzięło udział 40 nauczycieli i nauczycielek wychowania przedszkolnego. Niemiecki Partner zaprosił nas do współpracującego z nim Zespołu Szkół Zawodowych „Christoph Lüders“ Görlitz (BSZ). Biorący w naszym doskonaleniu udział przyszli nauczyciele wychowania przedszkolnego, kształcący się w tej placówce, przygotowali interesującą grę miejską, służącą poznaniu miasta Görlitz. Poprzez losowanie zostało wyłonionych 6 polsko-niemieckich grup, które udały się do wyznaczonych interesujących miejsc w Görlitz, na przykład do parku miejskiego i parkowej kolejki, Kamienia Podróżnika, browaru Landskron, Łuku Szeptów czy Kościoła Marcina Lutra. Po przybyciu na miejsce grupy miały za zadanie odpowiedzieć na trzy pytania sformułowane w języku polskim i niemieckim – zatem została stworzona możliwość rozwijania kompetencji językowej. Po 90 minutach nauczyciele ponownie spotkali się w Zespole Szkół Zawodowych, aby zaprezentować wyniki swoich poszukiwań oraz wspólnie utworzyć hasło – rozwiązanie gry: „Kinder“ / „Dzieci”. Celem gry miejskiej było zatem z jednej strony rozwijanie znajomości języka sąsiada, z drugiej zaś poznanie interesujących miejsc w Görlitz, które można odwiedzić z przedszkolakami.

Po obiedzie odbyły się interkulturowe warsztaty metodyczne, podczas których uczestnicy pracowali w polsko-niemieckich grupach nad scenariuszami do publikacji „Święta i tradycje w Polsce i Niemczech”, wybierając odpowiednie wiersze i piosenki oraz nagrywając teksty, które będą integralną częścią publikacji.

Dużą radość sprawiła uczestnikom animacja językowa: „Z Biedronka, Žába i Maus przez okrągły rok”. Nauczyciele wysłuchali w obu językach historii o przygodach Żaby, Biedronki i Myszy, wykonując przy tym odpowiednie gesty i wydając odgłosy. Każdy otrzymał figurki przedstawiające bohaterów opowiadania oraz teksty w języku polskim i niemieckim. Mamy nadzieję, że już wkrótce nauczyciele opowiedzą tę historię w swoich przedszkolach.

Dla zespołu projektowego oraz uczestników ten dzień zakończył się refleksją, że poznawanie języka i kultury sąsiada niesie ze sobą radość, nowe doświadczenia i ciekawość. 25 maja niemieccy uczestnicy przyjadą do Jeleniej Góry – mamy nadzieję, że gra miejska w stolicy Karkonoszy będzie równie owocna.

20.03.2018 12:23

Kreatywne pisanie

Na zajęciach językowych uczestniczki z grupy 2 tworzyły 11-wyrazowe wiersze, tzw. „Elfchen”.

Dziękujemy za przemiłą lekturę!

Reisen
Im Urlaub
Durch Europa
Nie ohne meine Familie
Etwas entspannen
Lesen
Am Samstag
Im Garten
Immer mit dem Buch
Wie schön
Einkaufen
Am Freitag
Im Kaufzentrum
Mit meinen zwei Freunden
Sehr zufrieden
Lesen
Am Wochenende
Im Bett
Immer mit einem Kaffee
Nur Glück
Fahren
Am Wochenende
Ins Gebirge
Immer mit meiner Familie
Macht Spaß
Tanzen
Am Montag
Im Tanzstudio
Immer mit meinen Freunden
Wie schön
Wandern
Am Wochenende
Durch Riesengebirge
Allein oder mit Freunden
Einfach wunderbar
Singen
Jeden Tag
Im Garten
Nur mit meiner Geige
Glücklich sein
Reisen
Im Juni
Nach Paris
Immer mit meiner Familie
Viel sehen
Singen
Am Freitag
Zu Hause
Immer mit meiner Enkelin
So laut
Schwimmen
Jeden Tag
Eineinhalb Kilometer
Nur ich und Wasser
Tief atmen
Lesen
Am Nachmittag
Viele Bücher
Auf einem bequemen Bett
So toll

22.02.2018 09:29

Po półmetku pierwszej edycji projektu

Właśnie minęła połowa czasu trwania pierwszej edycji projektu „Groß für Klein – Duzi dla małych: Transgraniczna współpraca dla wspierania edukacji przedszkolnej w zakresie kultury i języka sąsiada”.

Trwają zajęcia dydaktyczne – nauka języka kraju sąsiada, odbyła się także konferencja fachowa w styczniu w Jeleniej Górze. Uczestnicy z Polski i Niemiec już w mieszanych zespołach pod okiem lektorów pracują nad publikacją „Święta i tradycje w Polsce i w Niemczech”. W styczniu odbyły się także warsztaty metodyczne. Przed organizatorami i uczestnikami pojawiają się nowe działania.

W styczniu rozpoczęła się realizacja zadania 2 „Edukacja interkulturowa w przedszkolach”, w którym zostaną przeprowadzone dni projektowe na temat języka i kultury kraju sąsiada. Najprościej można powiedzieć, że dzieci dowiedzą się, jak na przykład obchodzi się święta w kraju sąsiada, posłuchają wierszy i piosenek związanych z danym świętem, a nawet nauczą się podstawowych słów z tego obszaru. Poznawanie piosenek i wierszyków ma swoje miejsce także podczas zajęć z języka obcego dla nauczycieli. Tak się zdarzyło przed świętami Bożego Narodzenia, przed dniem Świętego Walentego, czy przy innych okazjach wynikających z kalendarza.

Trwają prace nad zakończeniem „Kolorowanek”, które zostaną wydane w Niemczech. Autorką rysunków do tej publikacji jest uczestniczka projektu – Małgorzata Bartecka oraz panie, które nie biorą w nim udziału, ale zachciały podzielić się swoim talentem rysowniczym: Dorota Zimna z Przedszkola nr 2 w Piechowicach i Beata Sobiesiak z Przedszkola Miejskiego nr 3 w Lubaniu.

Przed nami wyjazdy studyjne do przedszkoli w Niemczech i przyjęcie koleżanek z tego kraju w polskich placówkach.

Pobierz:
Kolorowanka 1
Kolorowanka 2
Kolorowanka 3
Kolorowanka 4

05.02.2018 09:36

UCZ SIĘ JĘZYKA SĄSIADA – REFLEKSJE POKONFERENCYJNE

Ponad stu uczestników wzięło udział 26 stycznia 2018 roku w konferencji w ramach realizowanego w jeleniogórskiej Filii DODN projektu „Groß für Klein – Duzi dla małych: Transgraniczna współpraca dla wspierania edukacji przedszkolnej w zakresie kultury i języka sąsiada”.

Wspomniany projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020.

W imieniu Małgorzaty Matusiak, Dyrektora DODN we Wrocławiu, zebranych powitała Jolanta Szwedowska Wicedyrektor DODN. W konferencji wzięło udział blisko sześćdziesięciu nauczycieli z Dolnego Śląska i Saksonii – uczestników projektu. Konferencję zaszczycili swoją obecnością: dr Stephan Meyer, Członek Parlamentu Kraju Związkowego Saksonia, Przewodniczący Rady Ekspertów „Wczesne Nauczanie Języków Sąsiadów w Saksonii”, Arnfried Schlosser, Kierownik Referatu ds. Dziennej Opieki nad Dziećmi z Saksońskiego Ministerstwa Edukacji, Uwe Behnisch, Dyrektor Biura Łącznikowego Wolnego Państwa Saksonia we Wrocławiu, Bernd Schubert, Wicesekretarz Stanu Meklemburgii-Pomorza Przedniego. Członka Zarządu Województwa Dolnośląskiego – dra Tadeusza Samborskiego – reprezentował Jerzy Więcławski, Dyrektor Wydziału Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, który również powitał gości i oficjalnie otworzył obrady. Konferencję zaszczycili ponadto radni Województwa Dolnośląskiego: Tytus Czartoryski i Jacek Pilawa. Kuratorium Oświaty we Wrocławiu reprezentował starszy wizytator, Jan Kamiński. Wśród zebranych obecni byli także Paweł Domagała, Naczelnik Wydziału Edukacji i Sportu w Jeleniej Górze, przedstawiciele Euroreginów: Nysa i Nysa – Szprewa-Bóbr, a także przedstawiciele uczelni, jednostek samorządu terytorialnego z obszarów objętych wsparciem projektu, organizacji pożytku publicznego oraz rodziców.

Wśród osób otwierających konferencję wymienić należy także partnera w projekcie – dr Reginę Gellrich, Dyrektora Saksońskiej Placówki ds. Wczesnej Nauki Języków Krajów Sąsiedzkich. Obrady poprowadziła Sabina Czajkowska-Prokop, współautorka projektu.

Podczas obrad zastanawiano się nad korzyściami, jakie przynosi znajomość języka i kultury sąsiada na obszarach przygranicznych. Wystąpienia kolejnych prelegentów pozwoliły uczestnikom odpowiedzieć sobie twierdząco na pytanie, czy języka sąsiada należy uczyć już w przedszkolu. Bardzo ciekawe wystąpienie „Inteligentna integracja – wyzwania dla edukacji przedszkolnej na dolnośląsko-saksońskim obszarze powiązań” przygotował dr Maciej Zathey, Dyrektor Instytutu Rozwoju Terytorialnego we Wrocławiu. Zwrócił on uwagę na możliwość stworzenia wspólnej koncepcji przyszłości dla polsko-niemieckiego obszaru powiązań, zwłaszcza, że bardzo młode pokolenia nie są obciążone polityką i historią. Zauważył także, jak wiele tracimy na styku granic, gdy nadal istnieją bariery językowe i kulturowe. Dr Ewa Wieszczeczyńska ze Szkoły Wyższej w Zittau/Görlitz zaprezentowała różne podejścia do kształcenia językowego w edukacji przedszkolnej. Podczas dyskusji niejednokrotnie uczestnicy zwracali uwagę na niebezpieczeństwo promowania jednego dominującego modelu kulturowego, na przykład brytyjskiego. Podkreślono, że już od najmłodszych lat dzieci na obszarach pogranicznych powinny poznawać z różnych perspektyw języki kulturę kraju sąsiedniego. Takie rozwiązania służące rozwijaniu kompetencji interkulturowych dzieci przedszkolnych wdrażane są w Saksonii, co przybliżył uczestnikom konferencji Arnfried Schlosser, Kierownik Referatu ds. Dziennej Opieki nad Dziećmi w Saksońskim Ministerstwie Edukacji.

Istotnym punktem była wymiana doświadczeń dyrektorów placówek po obu stronach Nysy, którzy od lat prowadzą współpracę z przedszkolami z kraju sąsiedniego. Z polskiej strony o swoich wieloletnich praktykach opowiedziała Joanna Konopka, Dyrektor MP nr 14 w Jeleniej Górze. Refleksją o współpracy z polskimi i czeskimi przedszkolami podzieliły się Dörte Koch i Dana Beilschmidt z przedszkoli „Kinderschloss Sonnenschein“ i „Schlumpfenhaus“ w Neißeaue.

W podsumowaniu dyrektor Jolanta Szwedowska podkreśliła, że działania, które dotąd realizowane są w ramach projektu, jak i kończąca się konferencja, potwierdzają, że „jesteśmy na wspólnym symbolicznym moście, prowadzącym do tego samego celu”, natomiast dyrektor Jerzy Więcławski i obaj radni Sejmiku Województwa Dolnośląskiego zauważyli wielką otwartość, dobrą wolę, ogromne emocjonalne zaangażowanie we wspólne przedsięwzięcia, co pozwala optymistycznie patrzeć w przyszłość.

Ważną rolę w sprawnym przeprowadzeniu tej dużej konferencji odegrały wolontariuszki z Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze – studentki II i III roku filologii germańskiej: Dorota Dahrendorf, Agnieszka Przybylska, Magdalena Załoga i Agata Durajczyk, która wspomagały tłumaczy i organizatorów w ich pracy.

19.01.2018 15:01

Piosenki, piosenki

13. stycznia 2018 odbyły się zajęcia z zakresu metodyki wczesnego nauczania języka obcego – praca z piosenkami.

Nauczycielki (oraz jeden nauczyciel) przygotowali swoje pierwsze scenariusze sekwencji zajęć, które mają na celu uwrażliwienie dzieci przedszkolnych na język i kulturę kraju sąsiada. Opracowane zostały scenariusze do dziecięcych hitów: „Brüderchen, komm tanz mit mir”, „Kopf und Schulter”, „Wenn Du richtig glücklich bist“, „Das ist gerade, das ist schief“, „Meine Hände sind verschwunden“, „Hände waschen“, „Ich bin ein Musikante“ oraz „Grün, grün, grün sind alle meine Kleider“.

Już w najbliższym czasie, w ramach tzw. „dni projektowych”, zostaną przeprowadzone w przedszkolach zajęcia z piosenkami. Zespół projektowy z niecierpliwością czeka na feedback. Życzymy powodzenia!

03.11.2017 13:37

Nauka języka kraju sąsiedniego w edukacji przedszkolnej – zaproszenie na polsko-niemiecką konferencję

O korzyściach, jakie przynosi znajomość języka i kultury sąsiada na obszarach przygranicznych, o tym, czy warto uczyć języka sąsiada już w przedszkolu – na te oraz inne pytania odpowiedzi będą poszukiwać uczestnicy konferencji organizowanej w ramach projektu „Groß für Klein – Duzi dla małych: Transgraniczna współpraca dla wspierania edukacji przedszkolnej w zakresie kultury i języka sąsiada” 26 stycznia 2018 roku w Filii DODN w Jeleniej Górze.

Zaproszenie kierujemy do przedstawicieli lokalnej edukacji oraz społeczności, w tym: nauczycielek i nauczycieli wychowania przedszkolnego, dyrektorów przedszkoli, organów prowadzących przedszkola, pracowników wydziałów edukacji urzędów gmin i miast na obszarze wsparcia, rodziców i wszystkich zainteresowanych taką tematyką z następujących powiatów i gmin leżących na terenie obszaru wsparcia INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020: Bolesławiecki: Gmina Bolesławiec, Gmina Gromadka, Gmina Nowogrodziec, Gmina Osiecznica, Miasto Bolesławiec; Jaworski: Gmina Bolków, Gmina Jawor, Gmina Mściwojów, Gmina Paszowice; Jeleniogórski: Gmina Wiejska Janowice Wielkie, Gmina Wiejska Jeżów Sudecki, Miasto Karpacz, Miasto Kowary, Gmina Wiejska Mysłakowice, Miasto Piechowice, Gmina Wiejska Podgórzyn, Gmina Wiejska Stara Kamienica, Miasto Szklarska Poręba; Kamiennogórski: Gmina Miejsko-Wiejska Lubawka, Gmina Wiejska Marciszów, Miasto i Gmina Kamienna Góra; Lubański: Gmina Miejska Lubań, Gmina Miejska Świeradów-Zdrój, Gmina Miejsko-Wiejska Leśna, Gmina Miejsko-Wiejska Olszyna, Gmina Wiejska Siekierczyn; Lwówecki: Gmina Miejsko-Wiejska Gryfów Śląski, Gmina Miejsko-Wiejska Lubomierz, Gmina Miejsko-Wiejska Lwówek Śląski, Gmina Miejsko-Wiejska Mirsk, Gmina Miejsko-Wiejska Wleń; Zgorzelecki: Miasto i Gmina Bogatynia, Miasto Zgorzelec, Miasto i Gmina Pieńsk, Gmina Sulików, Miasto Zawidów, Gmina Zgorzelec, Gmina i Miasto Węgliniec; Złotoryjski: Gmina Złotoryja, Miasto i Gmina Świerzawa, Miasto Wojcieszów, Miasto Złotoryja.

Szczegółowy program konferencji oraz formularz zgłoszeniowy w załączeniu. Serdecznie zapraszamy.

Pobierz:
Program konferencji w formacie *pdf
Karta zgłoszenia w formacie *docx

16.12.2017 12:27

16.12.2017 12:20

Przyjechały materiały informacyjno-promocyjne

Nasi niemieccy partnerzy z LaNa w dzień świętej Barbary odwiedzili nas z roboczą wizytą. Przy okazji przywieźli gotowe materiały promocyjne: plakaty, baner, ulotki, teczki oraz inne gadżety, którymi będziemy obdarowywać naszych uczestników.

16.12.2017 12:18

Zajęcia nabierają tempa

Obie grupy pod okiem naszych doświadczonych lektorek z zapałem uczą się języka niemieckiego.

Grupa „zaawansowana” oczarowuje kierownika projektu starannie prowadzonymi „zeszytami” z kaligraficznie zapisanymi wypracowaniami, swobodą wypowiedzi w języku niemieckim, natomiast grupa „zerowa” uroczymi metodami nauczania, powodującymi niezwykłą skuteczność zapamiętywania kolejnych słówek i form gramatycznych. Z pewnością uczestnicy projektu wykorzystają proponowane formy pracy w swoich placówkach macierzystych.

14.11.2017 13:48

Nowe podręczniki, nowy lektor…

W listopadzie rozpoczęły się zajęcia językowe. W obu grupach uczestnicy otrzymali zakupione do projektu podręczniki i zeszyty ćwiczeń. Po raz pierwszy zajęcia poprowadziła kolejna lektorka – Ewa Engel, która pracuje z grupa A.1.1. Sabina Czajkowska – Prokop prowadzi grupę A.1.2.

26.10.2017 11:21

Rozpoczęliśmy zajęcia dydaktyczne

18 i 19 października 2017 roku w Dolnośląskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu – filii w Jeleniej Górze rozpoczęliśmy zajęcia dydaktyczne dla beneficjentów projektu – nauczycieli wychowania przedszkolnego. Obie grupy – średniozaawansowana i początkująca – uczestniczą w spotkaniach odpowiednio we środy i czwartki. Na pierwsze zajęcia wszyscy zainteresowani stawili się w komplecie. Zajęcia dla dwóch grup poprowadziła Sabina Czajkowska – Prokop, a dotyczyły one interkulturowości oraz realioznawstwa kraju sąsiada. Uczestnicy mogli skorzystać z przygotowanego cateringu.

12.10.2017 13:55

Wkrótce rozpoczynamy zajęcia

W projekcie „Groß für Klein – Duzi dla małych: Transgraniczna współpraca dla wspierania edukacji przedszkolnej w zakresie kultury i języka sąsiada” 18 i 19 października rozpoczynamy zajęcia dydaktyczne.

Po wielu czynnościach przygotowawczych, organizacyjnych, uroczystym podpisaniu umowy z niemieckim partnerem, Powiatem Görlitz, uruchomieniu przetargów na różnorodne usługi zaplanowane w projekcie, zaczynamy realizację zajęć dydaktycznych.

Do nauczycieli edukacji przedszkolnej, zainteresowanych udziałem w projekcie, skierowaliśmy test językowy. Po jego wypełnieniu wyłoniły się dwie grupy uczestników: początkująca, która liczy aż 17 nauczycieli oraz 13-osobowa, która będzie poznawać język sąsiadów na wyższym poziomie zaawansowania. Zajęcia dla grupy średnio zaawansowanej zaplanowano we środy, a dla początkującej we czwartki. Obie grupy rozpoczynają od godziny 14.30. Wszystkie zajęcia będą się odbywać w Dolnośląskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu Filia w Jeleniej Górze przy ul. 1 Maja 43. Wśród polskich uczestników dominują kobiety, ale mamy jednego reprezentanta płci przeciwnej.

Lustrzane działania po stronie niemieckiej prowadzi Saksońska Placówka ds. Wczesnej Nauki Języków Krajów Sąsiedzkich (LaNa) w Görlitz.

28.09.2017 14:30

Uroczyste podpisanie umowy partnerskiej projektu „Groß für Klein – Duzi dla małych”

We wtorek – 26 września – w Muzeum Historii i Kultury w Görlitz odbyło się uroczyste podpisanie umowy partnerskiej projektu „Groß für Klein – Duzi dla małych: Transgraniczna współpraca dla wspierania edukacji przedszkolnej w zakresie kultury i języka sąsiada”.

Projekt – jako instytucja wiodąca – realizuje Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu, Filia w Jeleniej Górze, partnerem natomiast jest Powiat Görlitz, zaś wykonawcą w jego imieniu – Saksońska Placówka ds. Wczesnej Nauki Języka Krajów Sąsiedzkich (LaNa).

Umowę ze strony polskiej podpisała Małgorzata Matusiak, dyrektor Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu, a ze strony niemieckiej Landrat Bernt Lange, reprezentujący Landkreis Görlitz.

Na tę ważną uroczystość z Wrocławia przyjechał dr Tadeusz Samborski, Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego, Wanda Gołębiowska, dyrektor Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Marszałkowskiego, Kazimierz Janik, radny Województwa Dolnośląskiego, Jerzy Więcławski, dyrektor Wydziału Edukacji i Nauki UMWD. Obecny był także przedstawiciel Saksońskiego Ministerstwa Oświaty, Matthias Böhme, dr Regina Gerllich z LaNa, Małgorzata Terpiłowska ze Wspólnego Sekretariatu PL- SN 2014-2020 oraz inni goście.

Projekt rozpoczął się 1 września i potrwa dwa lata, a współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przez Program Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020.

Wszyscy uczestnicy tego wydarzenia zgodnie podkreślali wagę nauki języka kraju sąsiedniego już od najmłodszych lat. Jednym z zaplanowanych działań jest nauka języka sąsiada: niemieccy nauczyciele przedszkoli będą uczyć się polskiego, zaś ich koledzy z Polski – niemieckiego, by przekazać podstawowe umiejętności komunikacyjne swoim wychowankom.

Przed uroczystością podpisania umowy na moście łączącym Zgorzelec i Görlitz uczniowie i przedszkolaki z Polski, Czech i Niemiec świętowali już szósty raz Dzień Języka Kraju Sąsiada.

Na Moście Staromiejskim od rana lokowały się grupy przedszkolaków nie tylko z pobliskich placówek ze Zgorzelca, ale i z Bogatyni czy Zawidowa. Obok nich swoje stanowiska usytuowali mali Czesi i Niemcy. Małych i młodych gości powitał w trzech językach trzygłowy smok Trylingo, poliglota, który mówił po niemiecku, czesku i po polsku. Następnie wszyscy utworzyli wielki krąg, by w różnych językach zaśpiewać znaną wszędzie na świecie pieśń „Panie Janie, rano wstań”. Klown uczył dzieci sprytnych sztuczek. Na wystawionych stoiskach dominowały ciasta, wraz z opisem ich przygotowania w trzech językach. Nagrodami w konkursach i grach były różnorodne prezenty przygotowane przez młodzież.