Relacja z konferencji „Zdolni Zdalnie, czyli o Międzynarodowej Konferencji Wspierania Uzdolnień w DODN we Wrocławiu”

Opracował Paweł Nowak, nauczyciel-konsultant w DODN we Wrocławiu

 

W dniach 18 i 19 listopada 2020 r. odbyła się Konferencja Wspierania Uzdolnień Zdolni Zdalnie zorganizowana przez Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu. Jest to wydarzenie cykliczne, będące częścią funkcjonującego w naszym regionie Dolnośląskiego Systemu Wspierania Uzdolnień, współtworzonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, DODN oraz dolnośląskie uczelnie wyższe. W tym roku, ze względu na warunki epidemiologiczne, konferencja miała charakter zdalny, odbyła się z wykorzystaniem platformy Microsoft Teams. Jej tytuł jest również odpowiedzią na czas pandemii, który narzucił szkołom i placówkom oświatowym konieczność realizowania procesu nauczania – uczenia się w systemie online. Dyrektorzy oraz nauczyciele musieli podjąć wiele decyzji organizacyjnych i metodycznych związanych ze wspieraniem,  w tych trudnych warunkach, uczniów uzdolnionych.

Konferencję otworzyła dr Jolanta Horyń, Dyrektor DODN we Wrocławiu, przedstawiając zaproszonych gości i życząc uczestnikom owocnych obrad. Dolnośląski Kurator Oświaty Roman Kowalczyk zasygnalizował w swoim wystąpieniu, że trudny czas pandemii wymaga od nauczycieli dużego wysiłku, zaangażowania oraz poszukiwania nowych rozwiązań metodycznych z wykorzystaniem TIK. Podziękował pracownikom DODN za cenną inicjatywę i podkreślił funkcję nowych technologii oraz zaakcentował szczególną rolę wspierania uzdolnień we współczesnej edukacji.

Wykład inauguracyjny wygłosiła dr Małgorzata Jabłonowska z Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Naukowa prelekcja Ze zdolnymi zdalnie, czyli o możliwościach i uwarunkowaniach wspomagania uczniów zdolnych w edukacji zdalnej, został uzupełniony prezentacją wyników badań, które przeprowadziła dr Justyna Wiśniewska.

Kolejna część, zgodnie z tradycją, poświęcona była Dolnośląskiej Sieci Szkół Wspierających Uzdolnienia. Halina Nawrotek, Wicedyrektor DODN we Wrocławiu, zaprosiła dwie placówki: Szkołę Podstawową im. Bolesława Chrobrego w Żórawinie oraz II Liceum Ogólnokształcące im. Janusza Korczaka w Bolesławcu do zaprezentowania swoich osiągnięć w zakresie pracy z uczniem uzdolnionym, szczególnie w trakcie nauczania zdalnego. Pierwszej placówce został wręczony Certyfikat Szkoły Wspierającej Uzdolnienia, drugiej natomiast przedłużono jego ważność.

Niezwykle ciekawe okazało się wystąpienie Krzysztofa Kaszuby z Centrum Robotyki i Nowych Technologii KidsTech w Starej Kopalni w Wałbrzychu. W swoim wykładzie Nauka dzieci przez ich własne odkrycia i zdobywanie doświadczeń, opierając się na swoich doświadczeniach w prowadzeniu zajęć dla dzieci i młodzieży, pokazał możliwości zdobywania wiedzy w trakcie zabawy.

Małgorzata Lubańska, nauczyciel-konsultant DODN we Wrocławiu, w wystąpieniu Nauczanie hybrydowe w edukacji ucznia uzdolnionego – tutoring zdalnie zwróciła uwagę na potrzebę większej personalizacji edukacji kierowanej do uczniów uzdolnionych.  

Następnego dnia zaplanowane zostały wystąpienia nauczycieli-konsultantów z DODN we Wrocławiu, członków Dolnośląskiego Centrum Wspierania Uzdolnień, przedstawicieli dolnośląskich szkół oraz instytucji marszałkowskich.

Joanna Kaczmarska w wystąpieniu Wykorzystanie elementów oceniania kształtującego w przygotowaniu uczniów do wypowiedzi pisemnej na egzaminie ósmoklasisty wskazała praktyczne rozwiązania na temat oceniania szkolnego, traktowanego jako integralna część procesu nauczania i uczenia się. Lilianna Zabierowska odkryła przed uczestnikami konferencji metodę WebQuestu w nauczaniu zdalnym na przedmiotach przyrodniczych, natomiast Elżbieta Kazańska w mini-wykładzie Sztuka wokół nas – odławianie z sieci opowiedziała, jak rozpoznawać uzdolnione artystycznie dzieci i w jaki sposób dawać im adekwatne do potrzeb wsparcie. Sabina Czajkowska-Prokop odniosła się do badań edukacyjnych związanych z efektywnością uczniowskich zadań domowych, a dr Monika Wołoszyn-Domagała przedstawiła problem wielokulturowości w dolnośląskich szkołach w kontekście  uzdolnień uczniów.

W dalszej części konferencji głos zabrali przedstawiciele szkół mistrzostwa sportowego, działających na Dolnym Śląsku: Bogusława Kozłowska, Dyrektor Dolnośląskiego Zespołu Szkół w Karpaczu oraz Dorota Fortuna-Rataj, Dyrektor Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Kolarstwie w Świdnicy. Panie podzieliły się refleksami na temat zdalnej nauki uczniów przejawiających talenty sportowe, którzy osiągają spektakularne sukcesy w swoich dyscyplinach sportowych.

Magdalena Pilińska, Wicedyrektor Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej we Wrocławiu, podjęła bardzo ważny problem wspierania nauczycieli pracujących z dziećmi uzdolnionymi, a Katarzyna Jańska, koordynator ds. edukacji Dolnośląskiego Centrum Filmowego, przedstawiła możliwości wsparcia młodzieży o zainteresowaniach i uzdolnieniach humanistycznych poprzez edukację filmową. Paulina Suchecka, kustosz Muzeum Etnograficznego Oddział Muzeum Narodowego we Wrocławiu, zasygnalizowała z kolei, jak można efektywnie rozwijać uzdolnienia uczniów poprzez zajęcia muzealne.

Po wystąpieniach przedstawicieli instytucji wspierających oświatę głos zabrała dr Jolanta Horyń, Dyrektor DODN we Wrocławiu, zapraszając gości i uczestników wydarzenia na dalszą część konferencji w filiach ośrodka w Legnicy i Wałbrzychu (szczegółowe informacje o przebiegu obrad w filiach znajdziecie Państwo w odrębnych artykułach).

Ewaluacja konferencji pokazała, że środowisko edukacyjne jest bardzo zainteresowane problematyką pracy z uczniem zdolnym, a w szczególności sposobami stymulowania jego rozwoju poprzez pracę zdalną, wykorzystującą narzędzia TIK.