Relacja z konferencji

Dziecko obcojęzyczne w szkole – dobre praktyki – problemy – perspektywy

Opracowanie: Małgorzata Lubańska – nauczyciel-konsultant w DODN we Wrocławiu

 

Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu zorganizował 09 października 2019 r. konferencję Dziecko obcojęzyczne w szkole – dobre praktyki – problemy – perspektywy. Konferencja skierowana była do dyrektorów szkół i placówek oświatowych Dolnego Śląska, nauczycieli, wychowawców klas, pedagogów, psychologów. Do udziału w konferencji i zaprezentowania własnej działalności na rzecz dziecka obcojęzycznego w polskim systemie edukacji zostały także zaproszone organizacje pozarządowe.

Konferencja rozpoczęła się wystąpieniami przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego oraz przedstawicielki Dolnośląskiego Kuratora Oświaty we Wrocławiu. Urząd Marszałkowski reprezentowali: Marcin Krzyżanowski, Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego oraz Tytus Czartoryski, Radny Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, który pełni funkcję przewodniczącego Komisji Kultury, Nauki i Edukacji. Beata Pazdej zaś reprezentowała Dolnośląskiego Kuratora Oświaty. Jej wystąpienie było zatytułowane Prawa dziecka migrującego a prawa ucznia.

W konferencji uczestniczyli także przedstawiciele wielu instytucji, którzy w swoich wystąpieniach informowali o podejmowanych działaniach na rzecz edukacji dzieci z doświadczeniem migracyjnym: Dolnośląską Szkołę Wyższą we Wrocławiu reprezentowała dr Agnieszka Zembrzuska, która wygłosiła wykład (Nie)przygotowanie nauczycieli do wyzwań międzykulturowości; pełnomocnik Wojewody Dolnośląskiego do spraw mniejszości narodowych i etnicznych Karolina Mrozowska miała wystąpienie zatytułowane Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce; Sofiia Bainova z Fundacji Ukraina opowiadała o roli asystentów kulturowych oraz innych formach wsparcia dla szkół na terenie Dolnego Śląska; z kolei Manuela Pliżga–Jonarska reprezentująca Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego, przedstawiła działania lokalnych instytucji na rzecz edukacji dzieci z doświadczeniem migracyjnym; o wymianach zagranicznych dzieci i młodzieży opowiedziała Anna Niklewska–Wojdat, nauczycielka VI Liceum Ogólnokształcącego we Wrocławiu.

W trakcie trwania konferencji organizacje pozarządowe miały możliwość zaprezentowania swoich działań na rzecz pracy ze społecznością obcojęzyczną.

Po wystąpieniach zorganizowano panel dyskusyjny, w którym brali udział: dyrektor szkoły, wychowawca klasy, pedagog i psycholog szkolny. Moderatorem panelu była Jolanta Szwedowska, wicedyrektor DODN we Wrocławiu.

Na zakończenie nauczyciele-konsultanci przedstawili swoją ofertę szkoleniową tematycznie związaną z tematem konferencji.

Uczestnicy konferencji wysoko ocenili poziom merytoryczny wystąpień oraz uznali, że poruszana tematyka była ważna i należy ją kontynuować.