Relacja z Międzynarodowej Konferencji Wspierania Uzdolnień pt. Zdolni Zdalnie w jeleniogórskiej filii DODN

 

Opracowała: Małgorzata Giercarz-Borowska, Nauczyciel-konsultant DODN filia Jelenia Góra

 

Międzynarodowa Konferencja Wspierania Uzdolnień pt. Zdolni Zdalnie, organizowana przez Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu, została przeprowadzona za pośrednictwem aplikacji MS Teams. Dzięki temu 18 listopada 2020 roku w wydarzeniach konferencyjnych, realizowanych przez jeleniogórską filię DODN, uczestniczyli nie tylko nauczyciele z terenu bezpośredniego oddziaływania tej filii, ale także nauczyciele z innych szkół dolnośląskich oraz konsultanci ze wszystkich jednostek naszego ośrodka.

Za organizację wydarzenia odpowiedzialna była nauczycielka-konsultantka mgr Bogusława Bogucka, która do udziału w nim zaprosiła mgr Beatę Ignatowską – oligofrenopedag, pracującą z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie, pełniącą funkcję prezesa Integracyjnego Stowarzyszenia Artystycznego na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, działającego w jeleniogórskim środowisku, a także hm. Roberta Zaporę – komendanta Karkonoskiego Hufca ZHP w Jeleniej Górze. Do udziału w wydarzeniu włączyły się też osoby pracujące w jeleniogórskiej filii DODN: mgr Magdalena Pabian – doradca metodyczny, wieloletnia nauczycielka języka angielskiego oraz dr Magdalena Giercarz-Borkowska – nauczycielka-konsultantka, pedagog, specjalizująca się w zagadnieniach rozwoju dziecka zdolnego.

Uczestników konferencji przywitał mgr Andrzej Sieradzki, kierujący filią DODN w Jeleniej Górze, a w tematykę spotkania wprowadziła mgr Bogusława Bogucka, która anonsowała zebranym kolejnych prelegentów, przedstawiając ich wykształcenie i doświadczenie zawodowe.

Pierwszy wykład wygłosiła dr Magdalena Giercarz-Borkowska. Wystąpienie zatytułowane Asynchronia rozwojowa i jej konsekwencje w edukacji i życiu dziecka zdolnego rozpoczęła od zaprezentowania, jak przez lata rozwoju psychologii i pedagogiki kształtowało się definiowanie pojęcia zdolności oraz jakie koncepcje funkcjonują współcześnie – po to, by wyjaśnić zgromadzonym słuchaczom, którym rozumieniem zdolności będzie posługiwać się podczas omawiania asynchronii rozwojowej w głównej części wykładu. Ucznia zdolnego określiła mianem Innego w edukacji, pokazując zebranym, na czym polega specyfika jego rozwoju. Aby przybliżyć słuchaczom trudności, z którymi zmaga się dziecko zdolne i z którymi przychodzi zmierzyć się również jego środowisku, omówiła charakterystyczne cechy takiego dziecka w poszczególnych sferach rozwoju. Pozwoliło to ukazać specyfikę asynchronii rozwojowej i jej konsekwencje w życiu codziennym dzieci zdolnych. W podsumowaniu zwróciła uwagę uczestników na działania środowiska szkolnego, które – wysyłając dzieciom zdolnym wiele sygnałów negatywnych – przyczynia się do tego, że dorastają one w poczuciu, że są inne, a swoją odmienność interpretują jako gorszy zestaw cech. Jest to jeden z powodów, dla których niezmiernie ważne jest propagowanie wśród nauczycieli wiedzy o rozwoju dziecka zdolnego.

W kolejnej części wydarzenia głos zabrali prelegenci zaproszeni przez mgr Bogusławę Bogucką. Rozpoczął hm. Robert Zapora, który mówił na temat Drużyny nieprzetartego szlaku, Rajd Granica. We wstępie opowiedział o historii drużyn Nieprzetartego Szlaku w Związku Harcerstwa Polskiego, a następnie przedstawił charakterystyczne formy i metody pracy z tymi drużynami, w tym: realizację stopni i sprawności jako formy rozwijania zainteresowań oraz kształcenia uzdolnień. W dalszej części komendant omówił Ogólnopolski „Rajd Granica” jako przykład integracji pomiędzy osobami z niepełnosprawnościami a osobami sprawnymi, a na zakończenie poinformował o przygotowanych w Karkonoskim Parku Narodowym udogodnieniach dla osób poruszających się na wózkach.

Drugim z zaproszonych gości była mgr Beata Ignatowska. W prelekcji Rozwijanie zdolności artystycznych u dzieci i młodzieży z dysharmonią rozwojową Pani prezes mówiła o wpływie muzyki na stan psychiczny, rozwój społeczny oraz rozwój intelektualny uczniów, w tym szczególnie na rozwój uzdolnień matematycznych i językowych. Odwołując się do wieloletniej praktyki w pracy z młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie w Muzycznej Grupie Integracyjnej, działającej przy DODN w Jeleniej Górze, opowiedziała o rozwoju jej uzdolnień artystycznych i społecznych. Prelekcję wzbogaciła fragmentami nagrań z koncertów prowadzonej przez siebie grupy.

W końcowej części konferencji, po wyczerpaniu tematów przez zaproszonych gości, przyszedł czas na wystąpienie mgr Magdaleny Pabian pt. Input medialny jako cyfrowy klucz do pracy z uczniem zdolnym  – nauka języków obcych. Dotyczyło ono pracy z uczniem uzdolnionym językowo w czasie pandemii. Prelegentka omówiła cechy „talentu językowego” oraz aspekty jego rozpoznawania w edukacji na wszystkich poziomach kształcenia. Przedstawiła też warunki pozakognitywne, pozwalające osiągać wysokie wyniki w nauce oraz możliwości rozwijania zdolności językowych, takie jak akceleracja oraz wzbogacanie poprzez dodatkowe źródła informacji i materiały medialne. W głównej części prelekcji zaprezentowała praktyczne metody pracy z uczniem zdolnym za pomocą metody ESAP (Engage-Study-Activate-Practice) z wykorzystaniem inputu medialnego i narzędzi ICT, wspierających nauczanie języków obcych online.  W podsumowaniu Pani Magdalena Pabian jako doradca metodyczny zaprosiła do udziału w sieci współpracy nauczycieli języka angielskiego „English Matters” oraz przedstawiła aktualną ofertę szkoleniową DODN Filii w Jeleniej Górze. ​Uczestnicy konferencji mogli więc nie tylko wysłuchać przygotowanych wystąpień, ale też wybrać dla siebie kolejne propozycje doskonalenia zawodowego.

Podczas konferencji uczestnicy mogli wypowiadać się w komentarzach na czacie i skorzystali z tej możliwości, by podziękować za wystąpienia, które ich szczególnie zainteresowały. Wydarzenie zamknęła prowadząca – mgr Bogusława Bogucka, dziękując wszystkim prelegentom i uczestnikom za udział w ważnym edukacyjnie wydarzeniu.