Relacja z Ogólnopolskiej Konferencji Klimat dla ludzi – ludzie dla klimatu

Opracowała: Lilianna Zabierowska – nauczyciel-konsultant Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu

W dniach 13 – 15 grudnia 2019 r. Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu we współpracy z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie oraz Stowarzyszeniem WroSpace zorganizował ogólnopolską konferencję Klimat dla ludzi – ludzie dla klimatu. W spotkaniu uczestniczyło 118 osób reprezentujących różne placówki oświatowe: szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe oraz ośrodki doskonalenia nauczycieli z całej Polski. Wśród nich znaleźli się także koordynatorzy regionalni, liderzy i trenerzy projektu Edukacja globalna. Liderzy edukacji na rzecz rozwoju II realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie.

            Konferencję podzielono na dwie części:  wykładową i warsztatową. Tematy w części wykładowej koncentrowały się na zagadnieniach związanych z aktualnymi badaniami na temat zmian klimatycznych i ich wpływem na różnorodność biologiczną oraz zdrowie człowieka. Omawiano także, pod kątem zmian klimatycznych, badania związane z technologiami kosmicznymi i astronomicznymi oraz poruszano kwestię zrównoważonego rozwoju miast i całych społeczności. W części zaś warsztatowej przedstawiano rozwiązania  praktyczne, które mogły stanowić inspirację dla nauczycieli kształtujących u uczniów wrażliwość ekologiczną i społeczną. Wśród różnorodnych prezentacji znalazły się, między innymi, te związane z grywalizacją i grami miejskimi, zostały także przedstawione narzędzia krytycznego myślenia. Zaprezentowano też uczestnikom możliwości realizowania treści z astronomii w szkole podstawowej i w szkole ponadpodstawowej oraz sposoby sondowania atmosfery i obserwacji satelitarnych Ziemi itp. Zwrócono również uwagę na dużą rolę nauczyciela w kształtowaniu postaw pro-ekologicznych.

Koordynatorzy, liderzy i trenerzy projektu Edukacja globalna. Liderzy edukacji na rzecz rozwoju II przy okazji prezentacji dokonań w ramach realizacji projektu, stworzyli przestrzeń do dyskusji i wymiany doświadczeń związanych z możliwościami podejmowania zagadnień globalnych na lekcjach przedmiotowych i zajęciach pozalekcyjnych. Projekcja filmu Jak uratować naszą planetę  zachęcała do poszukiwania odpowiedzi na pytanie, jakie wyzwania stoją przed nauczycielami w kwestii edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Uczestnicy konferencji wysoko ocenili jej poziom merytoryczny, dobór tematów prezentowanych na wykładach i warsztatach oraz organizację. Uznali, że to przedsięwzięcie było ważnym wydarzeniem, a pogłębiona refleksja nad realizacją edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju zaowocuje praktycznymi rozwiązaniami w szkołach.