Relacja z Seminarium „Atrakcyjna nauka zawodu – współpraca szkoły i pracodawców”

Opracowała: Małgorzata Reichel, nauczyciel konsultant DODN we Wrocławiu, Filia w Wałbrzychu, koordynator Sieci współpracy i samokształcenia doradców zawodowych

 

9 lutego 2021 r. na Platformie Microsoft Teams odbyło się seminarium on-line „Atrakcyjna nauka zawodu – współpraca szkoły i pracodawców”.

Seminarium zostało zorganizowane przez wałbrzyską filię Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu. Odbiorcami spotkania byli dyrektorzy i nauczyciele szkół zawodowych, doradcy zawodowi i pedagodzy
szkół podstawowych. Celami spotkania było upowszechnianie dobrych praktyk w obszarze współpracy szkół z pracodawcami, promocja szkolnictwa branżowego oraz doskonalenie wiedzy z zakresu organizacji kształcenia młodocianych pracowników.

Spotkanie odbyło się z udziałem zaproszonych gości, reprezentujących Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu, Zespół Szkół Nr 5 w Wałbrzychu, Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie, Firmę Mercedes-Benz Polska Sp. z o.o., Klaster Edukacyjny INVEST in EDU Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Cech Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Wałbrzychu oraz Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu Filia w Wałbrzychu.

Seminarium rozpoczęła Pani Krystyna Pac-Marcinkowska, konsultantka Filii DODN w Wałbrzychu, która przywitała w imieniu własnym i Pani Marioli Berg, Kierownika Filii DODN w Wałbrzychu, prelegentów oraz uczestników spotkania, podkreślając jego rangę, wynikającą z intensywnego rozwoju szkolnictwa zawodowego.

Następnie Pani Małgorzata Reichel, organizatorka seminarium, przedstawiła zmiany, które zostały wprowadzone w kształceniu branżowym po 1 września 2019 r. oraz prawne aspekty współpracy szkoły i pracodawców. Kolejną prelegentką była Pani Iwona Stach-Janyst, Wicedyrektor Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy, która zaprezentowała treści Raportu „Współpraca szkolnictwa zawodowego z przedsiębiorcami w województwie dolnośląskim”, opracowanego w listopadzie 2019 r. na zlecenie Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Wałbrzychu. Następnym punktem programu było wystąpienie Pani Iwony Hnatiuk, Dyrektora Zespołu Szkół Nr 5 w Wałbrzychu, która przedstawiła różne aspekty współpracy szkoły z pracodawcami oraz sposób reagowania szkoły na potrzeby rynku pracy poprzez uruchamianie nowych kierunków kształcenia.

Kolejne wystąpienie należało do Pani dr Ewy Łabno-Falęckiej, Dyrektora ds. Komunikacji i Relacji Zewnętrznych w Mercedes-Benz Polska Sp. z o. o., która zaprezentowała dobre praktyki w obszarze współpracy szkoły i pracodawcy. Omówiła różne aspekty współpracy firmy ze szkołami zawodowymi, ilustrując je takimi przykładami jak: klasy patronackie, Projekt „Girls GO Technology” oraz Konkurs ekologiczny „Eko-Gwiazda/edycja Jawor”.

Temat  „Współpraca szkół zawodowych z pracodawcami zagranicznymi w ramach programu Erasmus+” przedstawiły Panie Kinga Motysia oraz Agnieszka Włodarczyk, przedstawicielki Biura Kształcenia Zawodowego Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie. Prelegentki w swoim wystąpieniu przedstawiły zagadnienie staży zawodowych za granicą dla uczniów i absolwentów, wyjazdy kadry odpowiedzialnej za kształcenie i szkolenie zawodowe oraz założenia programu Erazmus+ 2021-2027.

Na seminarium nie mogło zabraknąć przedstawiciela Klastra Edukacyjnego INVEST in EDU Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, który ma na celu łączenie potencjału gospodarczego, edukacyjnego i naukowego, dostosowanie kształcenia do potrzeb gospodarki oraz lokalnego rynku pracy.

Pani Anna Kaczmarczyk, reprezentująca Klaster, zaprezentowała założenia nowego Centrum szkoleniowego WSSE, którego celami są: wzmocnienie szkolnictwa branżowego i doradztwa zawodowego, odpowiedź na braki kadrowe na rynku pracy, szczególnie osób z wykształceniem technicznym oraz zniwelowanie różnic pomiędzy zawartością programów nauczania realizowanych w szkołach branżowych a oczekiwaniami i wymaganiami pracodawców.

Następnie Pani Małgorzata Lucińska, Dyrektor Biura Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Wałbrzychu, omówiła zagadnienie kształcenia dualnego – organizację kształcenia pracowników młodocianych. W swoim wystąpieniu wskazała podstawy prawne kształcenia zawodowego u pracodawców oraz zalety takiego kształcenia, jak również możliwości pracy absolwentów po ukończeniu szkoły w rzemiośle.

Na zakończenie seminarium Małgorzata Reichel podsumowała wystąpienia kolejnych prelegentów:

 1. Powstały akty prawne, które regulują współpracę szkół z pracodawcami. Ich znajomość jest konieczna, by możliwe było efektywne prognozowanie potrzeb rynku pracy i dostosowanie sieci szkół zawodowych kształcących w zawodach poszukiwanych przez pracodawców.
 2. Konieczne jest wzmocnienie doradztwa zawodowego.
 3. Sytuacja na rynku pracy w województwie dolnośląskim jest dobra. Z barometru zawodów wynika, że szkoły dolnośląskie odpowiadają na potrzeby przedsiębiorców.
 4. Warto wykorzystywać informacje z Raportu „Współpraca szkolnictwa zawodowego z przedsiębiorcami w województwie dolnośląskim”, opracowanego przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy.
 5. Trzeba pracować nad ograniczeniem barier współpracy szkół z pracodawcami.
 6. Niezbędne są działania na rzecz inicjowania, realizowania i koordynowania współpracy szkoły i pracodawców.
 7. Ważne jest, aby dzielić się przykładami dobrych praktyk.
 8. Należy rozpropagować szkoły zawodowe jako szkoły dobrego wyboru, współpracujące z pracodawcami i kształcące zgodnie z potrzebami rynku pracy.
 9. Cenną inicjatywą jest włączenia dziewcząt w projekty oparte na poznawaniu nowoczesnych technologii, przygotowywaniu ich do pracy w zakładach typu Mercedes.
 10. Ciągle warto upowszechniać idee programów Erasmus+, które dają możliwość kształcenia swoich kompetencji zawodowych w warunkach rzeczywistych poza granicami kraju oraz śledzić nowe propozycje działań, które generuje program.
 11. Zachęcamy do kontaktu z Panią Anną Kaczmarską z Klastra Edukacyjnego INVEST in EDU Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w celu podjęcia współpracy w sprawie wykorzystania możliwości Centrum szkoleniowego WSSE.
 12. Ważne w kształceniu zawodowym jest kształcenie dualne oparte na ścisłej współpracy szkoły z pracodawcami, kształceniu uczniów w rzeczywistych warunkach pracy. Przykładem kształcenia dualnego jest kształcenie w rzemiośle, oparte na umowie o pracę między pracodawcą i uczniem, czyli pracownikiem młodocianym.

W seminarium uczestniczyło ponad siedemdziesięciu dyrektorów, nauczycieli i doradców zawodowych, co świadczy o randze poruszanej problematyki.