RELACJA Z SEMINARIUM „Trudności emocjonalne uczniów XXI wieku”
w wałbrzyskiej filii DODN

Opracowała: Karolina Głuszek, nauczyciel konsultant DODN we Wrocławiu, Filia w Wałbrzychu

 

 

W obecnej chwili, ze względu na pandemię coronowirusa, pojawiające się obostrzenia w kontaktach międzyludzkich i coraz częściej odczuwane poczucie izolacji społecznej, specjaliści z obszaru zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży podkreślają wzrost pojawiających się trudności w tym zakresie. W odpowiedzi na wciąż rosnącą wśród nauczycieli potrzebę poszerzania wiedzy na temat psychicznego wspierania uczniów, wałbrzyska filia Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu zaproponowała seminarium „Trudności emocjonalne uczniów XXI wieku”, które odbyło się 9 marca 2021 r. za pośrednictwem platformy Microsoft Teams.

Spotkanie to było próbą odpowiedzi na potrzeby zgłaszane coraz częściej przez środowisko nauczycieli, dotyczące nasilających się wśród uczniów trudności emocjonalnych, które  są wskazywane również przez specjalistów z zakresu psychologii i psychiatrii jako kluczowe dla dobrego funkcjonowania młodych ludzi.

Seminarium otworzyła Pani Mariola Berg, Kierownik Filii DODN w Wałbrzychu, wprowadzając odbiorców w tematykę spotkania, eksponując jej rangę zwłaszcza w okresie pracy zdalnej.

Jako pierwsza prelegentka głos zabrała Pani Karolina Głuszek, nauczycielka-konsultantka wałbrzyskiej filii DODN, która w swoim wystąpieniu pt. „Zatopieni w ciszy, zakotwiczeni w samotności – z jakimi trudnościami emocjonalnymi mierzą się obecnie uczniowie?”, poza wskazaniem wybranych trudności emocjonalnych, których doświadczają współcześni uczniowie, wskazała miejsca, w których zarówno uczniowie, ich rodzice, ale także nauczyciele mogą szukać pomocy w sytuacjach trudnych, wpływających niekorzystnie na ich zdrowie psychiczne. Konsultantka odniosła się zarówno do pierwszych symptomów trudności emocjonalnych, które  szybko zauważone  mogą zapobiec rozwojowi kolejnych trudności w funkcjonowaniu uczniów oraz ich bliskich, jak i tych, które mogą zagrażać zdrowiu i życiu młodych ludzi. Poza wskazaniem różnych form wsparcia, podała nazwy instytucji, które niosą specjalistyczną pomoc w sytuacjach wystąpienia trudności emocjonalnych. Prelegentka odwołała się do wyników badań „Zdalne nauczanie a adaptacja do warunków społecznych w czasie epidemii koronawirusa”, które ukazały rozległość pojawiających się trudności w funkcjonowaniu emocjonalnym dzieci i młodzieży, ale także nauczycieli. Wymieniając liczne formy pracy wzmacniającej dobrostan psychiczny różnych osób, wskazała między innymi na udokumentowane korzyści wynikające z obcowania z naturą (np. z obserwacji ptaków) oraz podkreśliła wartość samoświadomości nauczycieli w pracy z własnymi emocjami.

Jako kolejny wystąpił Pan Marcin Kuc, nauczyciel ze Szkoły Podstawowej nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego w Świdnicy, socjoterapeuta i interwent kryzysowy. Przedstawił w bardzo praktycznej odsłonie tematykę suicydologiczną oraz formy prowadzenia działań interwencyjnych. W trakcie swojego wystąpienia pt. „Autoagresja a może selfik, czyli o stanie psychicznym uczniów i interwencji kryzysowej nie tylko w szkole” odniósł się do kwestii depresji jako zjawiska wpisującego się w trudności emocjonalne uczniów XXI wieku. Wskazał na liczne praktyczne narzędzia diagnostyczno-pomocowe, które mogą nauczyciele wykorzystać w ramach pracy z uczniem będącym w trudnej sytuacji życiowej. Wskazał na ciekawe strony internetowe, publikacje, które mogą posłużyć jako dodatkowe źródło wiedzy o obecnej kondycji psychicznej dzieci i młodzieży. Uwrażliwił, podobnie jak jego poprzedniczka, na konieczność szybkiej reakcji i uważności w relacjach międzyludzkich.

Po wystąpieniu obojga prelegentów, ze strony uczestników pojawiły się pytania, dotyczące kwestii udzielania pomocy uczniom w sytuacji trudnej, na które otrzymali wyczerpujące odpowiedzi.

Jako ostatnia głos zabrała Pani Krystyna Pac-Marcinkowska, nauczycielka-konsultantka wałbrzyskiej filii DODN we Wrocławiu. Swoje wystąpienie „Asynchronia rozwoju emocjonalnego i poznawczego ucznia szczególnie uzdolnionego” poświęciła niezwykle istotnej kwestii wsparcia w trudnościach emocjonalnych dziecka o dużym potencjale intelektualnym. Poza wprowadzeniem w tematykę psychologicznego funkcjonowania uczniów zdolnych i uzdolnionych, podkreśliła istotę asynchronii rozwojowej tej grupy uczniów w świetle badań, które wywołały refleksje u odbiorców. Prelegentka wskazała na dodatkowe czynniki obciążające uczniów zdolnych związane z częściej odczuwanym stresem w tej grupie uczniów oraz ukazała emocjonalny obraz ucznia, który obecnie, w czasie nauki zdalnej, często odczuwa osamotnienie w drodze do sukcesu edukacyjnego. W swoim wystąpieniu wskazała na przeciążenia, których uczeń zdolny i uzdolniony doświadcza w zawiązku z wyższymi oczekiwania środowiska rodzinnego i szkolnego. W dalszej części wystąpienia, podobnie jak poprzednicy, wskazała na wartość poszukiwania systemowych rozwiązań, które wzmocnią aktywną postawę uczniów bez uruchamiania negatywnych emocji.

W wydarzeniu wzięło udział dwudziestu pięciu uczestników i prelegenci. Ta liczba świadczy o wysokim zainteresowaniu nauczycieli problematyką trudności emocjonalnych oraz potwierdza wysoki poziom ich świadomości na temat konieczności niesienia pomocy psychologicznej uczniom w kryzysie emocjonalnym.

Seminarium zakończyła Pani Karolina Głuszek, która – dokonując podsumowania poruszanych  kwestii – bardzo mocno podkreśliła   potrzebę  współpracy środowiskowej  na rzecz dbałości o dobrostan emocjonalny uczniów i osób z ich najbliższego otoczenia.