Andrzej Sieradzki

 • wykorzystanie TIK w pracy nauczyciela,
 • nowoczesne trendy w nauczaniu wspieranym TIK,
 • praca z aplikacjami wykorzystywanymi w podstawie programowej – kodowanie i programowanie,
 • obsługa oraz wykorzystanie tablic interaktywnych w procesie nauczania,
 • multimedia w przedmiocie technika.

Prosimy o telefoniczne ustalanie z nauczycielem-konsultantem konsultacji bezpośrednich.

Pokaż kursy tego konsultanta

Bogusława Bogucka

 • edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna,
 • awans zawodowy nauczycieli,
 • edukacja przyrodnicza i ekologiczna,
 • organizacja i zarządzanie oświata,
 • profilaktyka w wychowanie,
 • komunikacja interpersonalna,
 • kompleksowe wspomaganie szkół, programy wsparcia.

Prosimy o telefoniczne ustalanie z nauczycielem-konsultantem konsultacji bezpośrednich.

Pokaż kursy tego konsultanta

Ewa Wierbiłowicz

 • organizacja i zarzadzanie oświatą,
 • nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły,
 • diagnoza i kierunki rozwoju szkoły,
 • uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
 • pomiar dydaktyczny,
 • uczeń uzdolniony,
 • edukacja przyrodnicza i ekologiczna,
 • dydaktyka i metodyka przedmiotów przyrodniczych.

Prosimy o telefoniczne ustalanie z nauczycielem-konsultantem konsultacji bezpośrednich.

Pokaż kursy tego konsultanta

Katarzyna Baeck-Kamińska

 • diagnozowanie i ewaluacja,
 • nadzór pedagogiczny,
 • ocenianie,
 • psychologia społeczna,
 • kompetencje kluczowe,
 • kompleksowe wspomaganie szkół i placówek, programy wsparcia,
 • indywidualizacja pracy z uczniem.

Prosimy o telefoniczne ustalanie z nauczycielem-konsultantem konsultacji bezpośrednich.

Pokaż kursy tego konsultanta

Magdalena Giercarz-Borkowska

 • uczeń zdolny,
 • edukacja domowa,
 • turystyka w szkole,
 • organizacja turystyki i wypoczynku dzieci i młodzieży w szkole,
 • opieka i wychowanie.

Prosimy o telefoniczne ustalanie z nauczycielem-konsultantem konsultacji bezpośrednich.

Pokaż kursy tego konsultanta

Małgorzata Bieńkowska

 • metodyka nauczania matematyki na II i III etapie edukacyjnym,
 • eksperyment w nauczaniu matematyki,
 • wspomaganie szkół w rozwoju kompetencji kluczowych uczniów,
 • ocenianie w nauczaniu,
 • TIK w nauczaniu matematyki,
 • zarządzanie czasem w szkole.

Prosimy o telefoniczne ustalanie z nauczycielem-konsultantem konsultacji bezpośrednich.

Pokaż kursy tego konsultanta

Małgorzata Grzelczyk

 • edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna,
 • organizacja i zarządzanie oświatą,
 • specjalne potrzeby edukacyjne,
 • pomoc psychologiczno–pedagogiczna,
 • terapie zaburzeń rozwoju,
 • profilaktyka uzależnień,
 • współpraca z rodzicami,
 • promocja zdrowia,
 • kompleksowe wspomaganie placówek oświatowych.

Prosimy o telefoniczne ustalanie z nauczycielem-konsultantem konsultacji bezpośrednich.

Pokaż kursy tego konsultanta

Zygmunt Korzeniewski

 • zarządzanie strategiczne,
 • marketingowe zarządzanie szkołą,
 • komunikacja społeczna,
 • współpraca szkoły z samorządem lokalnym,
 • kształtowanie postaw społecznych i obywatelskich w szkole.

Prosimy o telefoniczne ustalanie z nauczycielem-konsultantem konsultacji bezpośrednich.

Pokaż kursy tego konsultanta

Newsletter

Bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami o DODN! Zapisz się