Andrzej Sieradzki

nauczyciel-konsultant

Konsultacje zdalne: po uzgodnieniu telefonicznym

Obszary:

 • wykorzystanie TIK w pracy nauczyciela,
 • nowoczesne trendy w nauczaniu wspieranym TIK,
 • praca z aplikacjami wykorzystywanymi w podstawie programowej – kodowanie i programowanie,
 • obsługa oraz wykorzystanie tablic interaktywnych w procesie nauczania,
 • multimedia w przedmiocie technika.

Prosimy o telefoniczne ustalanie z nauczycielem-konsultantem konsultacji bezpośrednich.

Pokaż kursy tego konsultanta

Bogusława Bogucka

nauczyciel-konsultant

Konsultacje zdalne: po uzgodnieniu telefonicznym

Obszary:

 • edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna,
 • edukacja przyrodnicza i ekologiczna,
 • organizacja i zarządzanie oświatą,
 • profilaktyka w wychowanie,
 • komunikacja interpersonalna,
 • kompleksowe wspomaganie szkół, programy wsparcia.

Prosimy o telefoniczne ustalanie z nauczycielem-konsultantem konsultacji bezpośrednich.

Pokaż kursy tego konsultanta

dr Magdalena Giercarz-Borkowska

nauczyciel-konsultant

Konsultacje: po uzgodnieniu telefonicznym

 • uczeń zdolny,
 • edukacja domowa,
 • świetlice szkolne,
 • turystyka i wypoczynek dzieci i młodzieży,
 • opieka i wychowanie,
 • komunikowanie społeczne.

Prosimy o telefoniczne ustalanie z nauczycielem-konsultantem konsultacji bezpośrednich.

Pokaż kursy tego konsultanta

Maciej Lercher

NAUCZYCIEL-KONSULTANT

godziny pracy: środa 8:00-14:00, czwartek 14:00-16:45

Konsultacje po wcześniejszym ustaleniu: Jelenia Góra ul. 1-go maja 43, pokój nr 201 w godzinach pracy

Obszary:

 • Plastyka w przedszkolu, w szkole podstawowej i ponadpodstawowej
 • Kształcenie zawodowe, branże rzemieślnicze.
 • Kultura, sztuka, historia sztuki.
 • Profesjonalne techniki artystyczne.
 • Rozwój ucznia zdolnego w dziedzinie plastycznej.
 • Ocenianie na przedmiotach artystycznych i przedmiotach zawodowych.
Pokaż kursy tego konsultanta

Magdalena Pabian

Doradca metodyczny

Dyżur: wtorek 8:00-11:00,  środa  9:00-15:00

Konsultacje zdalne przez Skypa – kliknij:   

Nauczyciel doradca metodyczny w zakresie języka angielskiego w DODN Filia w Jelniej Górze – 9 godzin.

Nauczyciel w Zespole Szkół Technicznych „Mechanik” w Jeleniej Górze, ul. Obrońców Pokoju 10, 58-500 Jelenia Góra

Pokaż kursy tego konsultanta

Małgorzata Bieńkowska

nauczyciel-konsultant

Konsultacje: od poniedziałku do piątku w godzinach 12.00-13.00

 

Obszary:

 • dydaktyka i metodyka nauczania matematyki,
 • awans zawodowy nauczycieli,
 • eksperyment i innowacje w szkole,
 • wdrażanie podstawy programowej kształcenia ogólnego,
 • ocenianie w nauczaniu,
 • metody aktywizujące,
 • wspomaganie szkół w kształtowaniu kompetencji kluczowych uczniów,
 • technologie informacyjno-komunikacyjne w nauczaniu matematyki,
 • zarządzanie czasem w szkole.

Prosimy o telefoniczne ustalanie z nauczycielem-konsultantem konsultacji bezpośrednich.

Pokaż kursy tego konsultanta

Zygmunt Korzeniewski

nauczyciel-konsultant

Konsultacje: od poniedziałku do piątku w godzinach 12.00–13.00

Konsultacje zdalne przez Skypa – kliknij: 

Obszary:

 • organizacja i zarządzanie oświatą,
 • marketing usług oświatowych: public relations, promocja placówek oświatowych, budowanie pozytywnego wizerunku szkoły/placówki oświatowej z wykorzystaniem serwisów społecznościowych.
 • komunikacja społeczna, w tym m.in.: komunikacja interepersonalna, komunikacja jako istotny element kultury organizacyjnej szkoły, wpływ komunikacji werbalnej i niewerbalnej na budowanie relacji w szkole,
 • konflikt jako zakłócenie procesu komunikacji w szkole
 • współpraca szkoły z samorządem lokalnym,
 • rozwijanie kompetencji społecznych i obywatelskich w szkole, kształcenie ku wartościom,
 • samorząd uczniowski, wolontariat młodzieżowy,
 • kompetencje kluczowe: kreatywność, innowacyjność, praca zespołowa.
 • komunikacja z rodzicami, rada rodziców, rada szkoły,
 • nowoczesne metody i techniki nauczania WOS.

Prosimy o telefoniczne ustalanie z nauczycielem-konsultantem konsultacji bezpośrednich.

Pokaż kursy tego konsultanta