Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.), dalej „RODO”, uprzejmie informujemy, że:

  1. Administratorem Państwa danych jest Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu (50-230) siedzibą przy ul. Trzebnickiej 42-44, tel.: 508-691-150, adres e-mail: dodn@dodn.dolnyslask.pl.
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – e-mail: iod@dodn.dolnyslask.pl.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu rekrutacji i organizacji szkoleń stacjonarnych i zdalnych (Platforma Teams, Moodle) w Dolnośląskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w związku z wykonywaniem obowiązku prawnego spoczywającego na administratorze, wynikającego z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli.
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a także podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora umożliwiające realizację szkoleń zdalnych.
  5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezesa UODO).
  6. W celu dostosowania oferty DODN do potrzeb nauczycieli i dyrektorów woj. dolnośląskiego, administrator zastrzega sobie możliwość profilowania szkoleń i wydarzeń adekwatnie do danych przekazanych DODN przez osoby rejestrujące się elektronicznie i osobiście.
  7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  8. Dane osobowe przechowywane do ustania przez okres wykonywania zadań wskazanych w pkt. 3 oraz przez okres wymagany przepisami prawa dotyczącymi archiwizowania dokumentów, upływu terminu dochodzenia roszczeń.