Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

 1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych jest Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu (53-025) siedzibą przy ul. Skarbowców 8a (od 1 marca 2020 ul. Trzebnicka 42/44, 50-230 Wrocław), tel.: 508-691-150, adres e-mail: dodn@dodn.dolnyslask.pl.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – e-mail: iod@dodn.dolnyslask.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu rekrutacji i organizacji szkoleń w Dolnośląskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
  (tj.: Prezesa UODO).
 5. Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do wzięcia udziału w szkoleniu.
 6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
 7. W celu dostosowania oferty DODN do potrzeb nauczycieli i dyrektorów woj. dolnośląskiego, administrator zastrzega sobie możliwość profilowania szkoleń i wydarzeń adekwatnie do danych przekazanych DODN przez osoby rejestrujące się elektronicznie i osobiście.
 8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 9. Dane osobowe będą przechowywane do ustania przez okres wykonywania zadań wskazanych w pkt. 3 oraz przez okres wymagany przepisami prawa dotyczącymi archiwizowania dokumentów oraz upływu terminu dochodzenia roszczeń.