WYSZUKIWARKA

Nazwa kursu Terminy Miasta Zapisy
Kurs języka niemieckiego dla nauczycieli 2019-09
2019-11
Wrocław
Legnica
SZCZEGÓŁY
Jak motywować ucznia do rozwoju? 2019
2019-10-31

Wrocław
Wałbrzych
Legnica
SZCZEGÓŁY
Gra dydaktyczna - aktywna praca na lekcji 2019
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Model pracy z uczniem zdolnym w praktyce szkolnej 2019
2019-09
2019-09-19
Wrocław
Jelenia Góra
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Realizacja projektów jako pomysł na wspieranie rozwoju indywidualnego i społecznego ucznia zdolnego 2019
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Ocenianie w procesie nauczania i uczenia się 2019-
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Budowanie świata wartości 2019-09
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
ABC młodego nauczyciela 2019-09
2019-10-29
Jelenia Góra
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Ewaluacja w pracy każdego nauczyciela 2019-09
2019-09-17
Jelenia Góra
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Awans zawodowy na stopień nauczyciela kontraktowego 2019-09
2019-11
2019-11-05
Wrocław
Legnica
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Retoryka na języku polskim w szkole podstawowej 2019-09
2019-09
Wrocław
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Obsługa urządzeń cyfrowych oraz sprzętu informatycznego, w tym mobilnego 2019-09
2019-10-15
Jelenia Góra
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Strategie, formy i metody pracy z uczniem uzdolnionym językowo 2019-09
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Kształcenie kompetencji kluczowych na przedmiotach humanistycznych 2019-09
2019-09

Wałbrzych
Jelenia Góra
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Kreowanie wizerunku nauczyciela, szkoły – umocnienie pozycji placówki w środowisku lokalnym 2019-09
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Jak rozwijać kompetencje kluczowe uczniów na zajęciach szkolnych? (6 godz.) 2019-09
2019-10-23
2019-10-28

Jelenia Góra
Wrocław
Wałbrzych
Legnica
SZCZEGÓŁY
Indywidualizacja procesu nauczania i uczenia się w praktyce szkolnej 2019-09
2019-09


Jelenia Góra
Wałbrzych
Wrocław
Legnica
SZCZEGÓŁY
Kształtowanie u uczniów postaw kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej 2019-09
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Ocenianie wspierające rozwój ucznia w edukacji humanistycznej 2019-09
2019-09

Wałbrzych
Jelenia Góra
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Eksperymentowanie jako sposób wspierania wszechstronnego rozwoju ucznia uzdolnionego 2019-09
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Wykorzystanie wyników egazminu z języka polskiego w kl. VIII w pracy nauczycieli języka polskiego 2019-09
2019-09
Wałbrzych
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Opiekun stażu w awansie zawodowym nauczyciela kontraktowego 2019-09
2019-10-03
Wrocław
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Pozwólmy uczniom odkrywać świat wartości 2019-09
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Ocenianie kształtujące w praktyce szkolnej 2019-09
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Opiekun stażu w awansie zawodowym nauczyciela stażysty 2019-09
2019-11-20
Wałbrzych
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Jak rozwijać zainteresowania czytelnicze dzieci i młodzieży? 2019-09
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Od podstawy programowej kształcenia w zawodzie (reforma 2017) do treści kształcenia na przedmiotach zawodowych 2019-09

Wałbrzych
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Biblioterapia w praktyce szkolnej 2019-09
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Kształcenie zawodowe po zmianach 2019-09
2019-09
2019-11
2019-11-14
Wałbrzych
Jelenia Góra
Legnica
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Jak rozwijać w procesie kształcenia ucznia zdolnego różne typy myślenia? 2019-09
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Od podstawy programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego (reforma 2019) do treści kształcenia na przedmiotach zawodowych 2019-09
2019-09
2019-11

Wałbrzych
Jelenia Góra
Legnica
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Formalno - prawne aspekty bezpieczeństwa w szkole/placówce oświatowej 2019-09
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Techniki coachingowe w pracy nauczyciela 2019-09
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Syndrom wypalenia zawodowego i stres w pracy nauczyciela 2019-09
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Metody aktywizujące na przedmiotach humanistycznych 2019-09
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych na matematyce 2019-09
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Coaching jako efektywna forma pracy z uczniem zdolnym 2019-09
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Indywidualny program nauki jako realne wsparcie ucznia uzdolnionego 2019-09
2020-01-09
Wałbrzych
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Szkoła po zmianach – kompetencje kluczowe kształcenia zawodowego 2019-09
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Program nauczania a podstawa programowa kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego 2019-09
2019-09
2019-10-25
2019-11
Wałbrzych
Jelenia Góra
Wrocław
Legnica
SZCZEGÓŁY
Rozwijanie kompetencji interkulturowej w nauczaniu języka niemieckiego w ośmioletniej szkole podstawowej 2019-09
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Gry i zabawy matematyczne w przedszkolu/edukacji wczesnoszkolnej 2019-09
2019-11-07

Jelenia Góra
Wrocław
Legnica
SZCZEGÓŁY
Jak uczyć wiedzy o społeczeństwie w szkole ponadpodstawowej? 2019-09
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w szkole/placówce oświatowej 2019-09
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Bezpieczeństwo elektroniczne 2019-09

Jelenia Góra
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Diagnoza zainteresowań i uzdolnień jako fundament planowania i organizacji pracy z uczniem uzdolnionym 2019-09-18
2019-11
2019-11-28
Wałbrzych
Jelenia Góra
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Praca z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych 2019-09-20

Wałbrzych
Legnica
SZCZEGÓŁY
Zasoby wspomagające realizację doradztwa zawodowego w szkole 2019-09-25
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Ewaluacja wewnętrzna uwzględniająca wymagania stawiane nauczycielom, szkołom i placówkom 2019-09-26
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Rozwijanie kompetencji interkulturowej w nauczaniu języka angielskiego w ośmioletniej szkole podstawowej 2019-10
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli wychowania przedszkolnego 2019-10
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli wychowaców rozpoczynających pracę 2019-10
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Kończę staż na stopień nauczyciela kontraktowego - repetytorium 2019-10
2019-11
2019-11
Wałbrzych
Legnica
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli wychowawców świetlic szkolnych 2019-10
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Formalno - prawne aspekty wycieczki szkolnej 2019-10
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Laboratorium matematyczno-przyrodnicze 2019-10
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Budowanie strategii pracy z dzieckiem przejawiającym zaburzenia zachowania w środowisku szkolnym i rodzinnym 2019-10
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Podstawa programowa kształcenia w zawodach (reforma 2017) a egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie 2019-10
2019-11-07
Wałbrzych
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Rozwijanie kompetencji kluczowych na lekcji języka obcego w szkole podstawowej 2019-10
2019-11
Wrocław
Legnica
SZCZEGÓŁY
Ocenianie jako istotny element pracy nauczyciela 2019-10
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Strategie i techniki wyciszania dzieci w wieku przedszkolnym 2019-10
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Organizowanie i ocenianie pracy zespołowej na lekcjach 2019-10
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Matematyczne eksperymentowanie, czyli jak pracować na matematyce metodą eksperymentu? 2019-10 -25
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Doradztwo zawodowe dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 2019-10-
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Być doradcą zawodowym w szkole - nowe spojrzenie na poradnictwo zawodowe 2019-10-
2020-01
Wałbrzych
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Zasoby wspomagające realizację doradztwa zawodowego w szkole 2019-10-02
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Sieć Poznać i zrozumieć Świat 2019-10-03
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego 2019-10-05
2019-10-25
2019-11
Wrocław
Wałbrzych
Legnica
SZCZEGÓŁY
Elementy Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne 2019-10-05
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Sieć Plastyka w szkole ponadpodstawowej - nowa podstawa programowa 2019-10-08
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Sieć Biologia w nowej podstawie programowej 2019-10-10
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Planowanie ścieżki rozwoju zawodowego ucznia 2019-10-11
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Egzamin ósmoklasisty z matematyki – praktyczne wskazówki do pracy z uczniami 2019-10-19
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Egzamin ósmoklasisty źródłem wiedzy na progu nowej szkoły ponadpodstawowej 2019-10-21
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Co powinien wiedzieć nauczyciel matematyki rozpoczynający pracę? 2019-10-22
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Sieć współpracy i samokształcenia doradców zawodowych 2019-10-22
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Jesień na warsztatach plastycznych 2019-10-22
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Profilaktyka uzależnień w podstawie programowej z biologii 2019-10-22
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Jak rozwijać kompetencje kluczowe uczniów na zajęciach szkolnych? (4 godz.) 2019-10-23
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Rozwijanie sprawności językowych na etapie wczesnoszkolnym 2019-10-23
2019-11
Wrocław
Legnica
SZCZEGÓŁY
Zmiany w przepisach prawa od 1 września 2019 r. 2019-10-23
2019-11
Wrocław
Legnica
SZCZEGÓŁY
Rozwijanie kreatywności na zajęciach plastycznych 2019-10-24
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Diagnozowanie procesów grupowych. Praca w grupie i z grupą 2019-10-24
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Program wychowawczo-profilaktyczny. Od diagnozy do ewaluacji 2019-10-24
2020-01
Wałbrzych
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Przedszkolak w świecie matematyki 2019-10-25
2019-12-18
Wrocław
Legnica
SZCZEGÓŁY
Bezpieczeństwo dziecka w przedszkolu 2019-10-25
Legnica
SZCZEGÓŁY
Jak stworzyć szkołę/przedszkole promujące zdrowie? 2019-10-25
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Kończę staż na stopień nauczyciela dyplomowanego - repetytorium 2019-10-26
2019-11-23
2019-12-07
Wałbrzych
Wrocław
Legnica
SZCZEGÓŁY
Warsztaty plastyczne- kalendarz prac świetlicowych 2019-10-26
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Przygotowanie uczniów do egzaminu ósmoklasisty z języka obcego 2019-10-26
2019-11
Wrocław
Legnica
SZCZEGÓŁY
Sieć współpracy i samokształcenia katechetów 2019-10-27
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Szkoła/placówka a kształcenie przez całe życie (KKZ, KUZ, ZSK i inne formy kształcenia) 2019-10-28
2019-12
Wrocław
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Nowa podstawa programowa z matematyki w szkołach podstawowych 2019-10-28
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Neurodydaktyka: uczenie się i nauczanie języków obcych w świetle badań nad mózgiem 2019-10-28
2019-11-19
Wrocław
Legnica
SZCZEGÓŁY
KAMISHIBAI-magia czytania. 2019-10-28
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli branży budowlanej 2019-10-29
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Dziecięca matematyka 1 2019-10-29
Legnica
SZCZEGÓŁY
Świetlica szkolna - zasady funkcjonowania 2019-10-29
Wrocław
SZCZEGÓŁY
TURYSTYKA I REKREACJA - turystyczna sieć współpracy i samokształcenia 2019-10-29
Legnica
SZCZEGÓŁY
Wspieranie ucznia uzdolnionego humanistycznie 2019-10-30
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Tutoring - metoda dialogu 2019-10-30
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Strategia tworzenia przedszkola promującego zdrowie 2019-10-30
Legnica
SZCZEGÓŁY
Najnowsze technologie mobilne dla edukacji w nauczaniu różnych przedmiotów. 2019-10-30
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Zaburzenia emocjonalne u dzieci w wieku wczesnoszkolnym i przedszkolnym 2019-10-30
2019-11-05
Legnica
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Neurodydaktyka - jak wykorzystać potencjał ucznia w procesie uczenia się i nauczania? 2019-10-30

Wrocław
Legnica
SZCZEGÓŁY
Gra miejska - od pomysłu do realizacji – kreatywne warsztaty 2019-10-31
Legnica
SZCZEGÓŁY
Szkolny lider wspierania uzdolnień 2019-11
2019-11
2020-01-11
Jelenia Góra
Wałbrzych
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Analiza pedagogiczna i psychologiczna rysunków dziecięcych 2019-11
Legnica
SZCZEGÓŁY
Nowoczesne rozwiązania w edukacji matematycznej 2019-11
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Aranżacja otoczenia dziecka. Wykorzystanie przestrzeni w  uczeniu się i wychowaniu najmłodszych 2019-11
Legnica
SZCZEGÓŁY
Warsztat pracy nauczyciela matematyki 2019-11
Legnica
SZCZEGÓŁY
Strategie oceniania różnych rodzajów aktywności w edukacji matematycznej 2019-11
Legnica
SZCZEGÓŁY
Czytanie ze zrozumieniem 2019-11
Legnica
SZCZEGÓŁY
Jak skutecznie zarządzać czasem w szkole? 2019-11
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Sztuka autoprezentacji, mowa ciała i techniki komunikacyjne w pracy nauczyciela 2019-11
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Ewaluacja wewnętrzna w szkole 2019-11

Wrocław
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Interwencja i wsparcie w sytuacjach kryzysowych 2019-11
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Efektywne zarządzanie projektami finansowanymi ze źródeł zewnętrznych. 2019-11
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Prawo oświatowe dla nauczycieli rozpoczynających pracę w zawodzie 2019-11
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Pozytywna autoprezentacja - w jaki sposób skutecznie promować szkołę i siebie 2019-11
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Opowiadanie w klasach początkowych 2019-11
Legnica
SZCZEGÓŁY
Metoda Porannego Kręgu 2019-11
Legnica
SZCZEGÓŁY
Innowacje pedagogiczne 2019-11
Legnica
SZCZEGÓŁY
Ocena opisowa - diagnoza i motywacja 2019-11
Legnica
SZCZEGÓŁY
Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli języka polskiego 2019-11
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Jak matematyka opisuje zjawiska i procesy przyrodnicze? 2019-11
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Sieć przedsiębiorczych nauczycieli 2019-11
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy 2019-11
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli przedmiotów humanistycznych, pracujących z uczniami, dla których język polski jest językiem obcym 2019-11
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Metody aktywizujące wspierające realizację podstawy programowej wiedzy o społeczeństwie 2019-11
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli języka polskiego 2019-11
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Zarządzanie zespołem - budowanie i kierowanie zespołem 2019-11
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
W jakim kapeluszu chodzisz, czyli jakich narzędzi myślowych używasz? 2019-11
Legnica
SZCZEGÓŁY
Profilaktyka przemocy rówieśniczej – rola świadka 2019-11
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Kompetencje cyfrowe doradcy zawodowego 2019-11
Legnica
SZCZEGÓŁY
Rola i zadania wicedyrektora w szkole/placówce oświatowej 2019-11
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Poszukiwanie lepszych niż kara sposobów uczenia dziecka samodyscypliny 2019-11
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Rozmowa z trudnym rodzicem 2019-11
2019-11-21
Legnica
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Projekt na lekcjach wiedzy o społeczeństwie 2019-11
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Diagnoza, ewaluacja i samoocena jako narzędzia rozwoju zawodowego nauczyciela 2019-11
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Zainteresowania i zdolności matematyczne uczniów klas I-III szkoły podstawowej 2019-11
Legnica
SZCZEGÓŁY
Formalno - prawne zasady organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w szkole wynikające z aktualnych regulacji prawnych w oświacie 2019-11
Legnica
SZCZEGÓŁY
BYOD w edukacji matematycznej 2019-11-04
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Język sztuki 2019-11-05
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Gamifikacja czytelnictwa 2019-11-05
Legnica
SZCZEGÓŁY
Multimedia w edukacji 2019-11-06

Wrocław
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Jak skutecznie uczyć matematyki, czyli praktyczna realizacja podstawy programowej 2019-11-06
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Ocenianie kształtujące 2019-11-07
Legnica
SZCZEGÓŁY
Sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli zajmujących się wolontariatem szkolnym 2019-11-07
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli przedmiotów zawodowych branży  transportowo-spedycyjno-logistycznej 2019-11-08
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Kurs kwalifikacyjny z zakresu metodyki nauczania języka obcego w okresie wczesnoszkolnym dla nauczycieli nauczania początkowego - język angielski 2019-11-08
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Warsztat pracy doradcy metodycznego 2019-11-09
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Metody aktywizujące w katechezie 2019-11-09
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Kończę staż na stopień nauczyciela mianowanego - repetytorium 2019-11-09
2019-11-16
2019-11-16
Legnica
Wrocław
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Kreatywny nauczyciel 2019-11-09
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Programowanie w języku Scratch Junior w klasach I-III szkoły podstawowej 2019-11-12
Legnica
SZCZEGÓŁY
Czytanie wrażeniowe jako innowacyjna metoda pracy z tekstem 2019-11-12
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Elementy ekonomii na matematyce 2019-11-13
2020-01
Wrocław
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2019-11-13
2019-11-23

Wałbrzych
Legnica
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Rozwijanie postawy przedsiębiorczej na lekcji matematyki? 2019-11-13
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Patrz, co mówią dzieci. Analiza pedagogiczna i psychologiczna rysunków dziecięcych 2019-11-14
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Prawo powszechne i miejscowe w pracy dyrektora szkoły, któremu po raz pierwszy powierzono to stanowisko 2019-11-14
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Socjoterapia jako metoda i forma pomocy psychologiczno - pedagogicznej dzieciom i młodzieży 2019-11-14
Legnica
SZCZEGÓŁY
Coaching jako narzędzie wzmacniające pracę nauczyciela 2019-11-16
Legnica
SZCZEGÓŁY
Jak wdrożyć podstawę programową kształcenia ogólnego w szkole ponadpodstawowej 2019-11-16
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Ice breakers and other short activities to spice up your lessons (warsztaty w języku angielskim) 2019-11-16
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Jak uczyć uczniów uczenia się? 2019-11-16

Wrocław
Legnica
SZCZEGÓŁY
Interwencja w sytuacji przemocy rówieśniczej. Metoda Wspólnej Sprawy wg Kena Rigbiego 2019-11-18
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Kahoot i matematyka 2019-11-18
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Akademia innowacyjnego nauczyciela cz. 1 (dla nauczycieli): Co powinien wiedzieć o gospodarce każdy nauczyciel dla skuteczności swojej pracy? 2019-11-19
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Najskuteczniejsze strategie uczenia się i nauczania – wnioski z badań pedagogicznych 2019-11-19
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Poszukiwania, doświadczenia i eksperymenty na lekcji matematyki 2019-11-19
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Jak tworzyć i rozwijać szkołę promującą zdrowie 2019-11-21
Legnica
SZCZEGÓŁY
Kreatywne metody nauczania na lekcjach historii i wos 2019-11-21
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Awangarda - przystanek Wrocław 2019-11-21
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej rozpoczynających pracę 2019-11-21
Legnica
SZCZEGÓŁY
Mnemotechniki w edukacji wczesnoszkolnej jako metoda zapamiętywania 2019-11-21

Wrocław
Legnica
SZCZEGÓŁY
Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą 2019-11-22Wrocław
Legnica
Jelenia Góra
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Piosenka w nauczaniu języka obcego w przedszkolu i klasach I-III szkoły podstawowej 2019-11-23
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Akademia innowacyjnego nauczyciela cz. 1 (dla dyrektorów szkół/placówek oświatowych): Co powinien wiedzieć o gospodarce każdy dyrektor placówki oświatowej na potrzeby kształtowania innowacyjnej szkoły? 2019-11-25
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Asertywny nauczyciel - jak nim zostać? 2019-11-25
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Akademia innowacyjnego nauczyciela cz. 2 (dla nauczycieli): Co powinien wiedzieć o kompetencjach proinnowacyjnych i krytycznym myśleniu nauczyciel rozpoczynający pracę? 2019-11-25
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Wyzwalanie kreatywności matematycznej w uczniach z GeoGebrą 2019-11-25
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Godziny geniuszu – jak uskrzydlić orła? 2019-11-26
Legnica
SZCZEGÓŁY
Jak radzić sobie z emocjami? Bajki terapeutyczne 2019-11-26
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Nowa rola opiekuna stażu w awansie zawodowym nauczyciela 2019-11-27
Legnica
SZCZEGÓŁY
Design Thinking w edukacji 2019-11-28
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Praca z małym dzieckiem z autyzmem 2019-11-28
Legnica
SZCZEGÓŁY
Pedagogika zabawy w pracy opiekuńczo-wychowawczej z dzieckiem młodszym 2019-11-28
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Akademia innowacyjnego nauczyciela cz. 3 (dla dyrektorów szkół/placówek oświatowych): Asertywna komunikacja w kształceniu innowacyjnym 2019-11-29
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Wykorzystanie metod coachingowych w motywowaniu uczniów do nauki i rozwoju. 2019-11-30
Legnica
SZCZEGÓŁY
Dyrektor – lider/przywódca 2019-12
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
ABC ekonomii w szkole podstawowej 2019-12
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Praca metodą stacji zadaniowych na lekcji języka niemieckiego 2019-12
Legnica
SZCZEGÓŁY
Jak motywować uczniów do uczenia się matematyki? 2019-12
2019-12
Wrocław
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Przygotowanie szkoły/przedszkola do ubiegania się o Krajowy Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie 2019-12
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Biologia uczy myśleć 2019-12-03
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Programowanie wizualne w klasach IV-VI szkoły podstawowej. 2019-12-03
Legnica
SZCZEGÓŁY
Elementy oceniania kształtującego w nauczaniu języka obcego nowożytnego w ośmioletniej szkole podstawowej 2019-12-03
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Rozwijanie kreatywności poprzez doświadczenia i eksperymenty przyrodnicze w pracy z dziećmi młodszymi 2019-12-05


Wrocław
Legnica
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Indywidualny program nauki i indywidualny tok nauki na lekcjach historii i WOS 2019-12-05
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Działania plastyczne jako forma samopoznania - portret 2019-12-05
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Akademia innowacyjnego nauczyciela cz. 3 (dla nauczycieli): Asertywna komunikacja w kształceniu innowacyjnym 2019-12-09
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Akademia innowacyjnego nauczyciela cz. 4 (dla dyrektorów szkół/placówek oświatowych): Praca grupowa, a zespołowa efekt synergii 2019-12-09
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Gry, zabawy, łamigłówki, sztuki i figle matematyczne 2019-12-09
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Dziecięca matematyka 2 2019-12-11
Legnica
SZCZEGÓŁY
Komunikacja interpersonalna w sytuacji konfliktu 2019-12-12
Legnica
SZCZEGÓŁY
CLIL: Zintegrowane kształcenie przedmiotowo-językowe na I etapie edukacyjnym 2019-12-14
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Ocenianie kształtujące w praktyce 2020-01
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Diagnoza potrzeb rozwojowych szkoły lub placówki 2020-01
2020-01

Wałbrzych
Wrocław
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Komunikacja w relacjach zawodowych 2020-01
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Opracowanie i wdrożenie programu lub innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych, programowych lub metodycznych w obszarze edukacji matematycznej 2020-01
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Jak oprzeć się presji i manipulacji? 2020-01
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Dokumentowanie osiagnięć ucznia zdolnego - teczka portfolio 2020-01
Legnica
SZCZEGÓŁY
IPET - krok po kroku 2020-01
Legnica
SZCZEGÓŁY
Monitoring i kontrola projektów 2020-01
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Pomiar dydaktyczny 2020-01
Legnica
SZCZEGÓŁY
Budowanie strategii pracy z dzieckiem przejawiającym zaburzenia zachowania w środowisku szkolnym i rodzinnym 2020-01
Legnica
SZCZEGÓŁY
Przygotowanie przedszkola do ubiegania się o Wojewódzki Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie 2020-01
2020-01
Legnica
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Przygotowanie szkoły do ubiegania się o Wojewódzki Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie 2020-01
2020-01
Legnica
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Jak nauczyć przedszkolaka rozpoznawać swoje uczucia i radzić sobie z nimi? 2020-01
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Profilaktyka agresji u dzieci 2020-01
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Ryzyko zaburzeń rozwojowych u małych dzieci 2020-01
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Jak poradzić sobie z niegrzecznymi uczniami? 2020-01-09
Legnica
SZCZEGÓŁY
Akademia innowacyjnego nauczyciela cz. 4 (dla nauczycieli): Praca grupowa, a zespołowa efekt synergii 2020-01-10
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Pobudzanie kreatywności dzieci poprzez techniki plastyczne 2020-01-10
Legnica
SZCZEGÓŁY
Aktywna edukacja wspierana TIK w kształceniu zawodowym 2020-01-10
Legnica
SZCZEGÓŁY
Nauczanie programowania w języku C++ - kurs podstawowy 2020-01-14
Legnica
SZCZEGÓŁY
Akademia innowacyjnego nauczyciela cz. 5 (dla nauczycieli): Innowacyjny nauczyciel - jak rozwijać innowacyjność uczniów 2020-01-21
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Indywidualizacja oddziaływań, a potrzeby i możliwości dziecka 2020-01-23
Legnica
SZCZEGÓŁY
Akademia innowacyjnego nauczyciela cz. 5 (dla dyrektorów szkół/placówek oświatowych): Innowacyjna szkoła - innowacyjny dyrektor i nauczyciel 2020-01-27
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Przedsiębiorczy nauczyciel - jak rozwijać przedsiębiorczość uczniów? 2020-02
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Projekty rozwojowe dla szkół 2020-02
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Dydaktyka cyfrowa epoki smartfona 2020-02-04
Legnica
SZCZEGÓŁY
Akademia innowacyjnego nauczyciela cz. 6 (dla nauczycieli): Metody efektywnej nauki - w edukacji dzieci i dorosłych 2020-02-11
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Akademia innowacyjnego nauczyciela cz. 6 (dla dyrektorów szkół/placówek oświatowych): Metody efektywnej nauki - w edukacji dzieci i dorosłych i budowie konkurencyjności szkół 2020-02-17
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Kompetencje matematyczne na lekcjach biologii 2020-03
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Jak tworzyć kulturę dialogu w szkole 2020-03
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Projekt edukacyjny na lekcjach matematyki 2020-03
2020-03
Jelenia Góra
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Edukacja przez wolontariat 2020-03
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Zainteresowania a uzdolnienia. Jak rozwijać zainteresowania matematyczne uczniów? 2020-03
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Akademia innowacyjnego nauczyciela cz. 7 (dla dyrektorów szkół/placówek): Kształtowanie kompetencji proinnowacyjnych – źródłem innowacyjnego nauczyciela 2020-03-16
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Akademia innowacyjnego nauczyciela cz. 7 (dla nauczycieli): Kształtowanie kompetencji proinnowacyjnych – źródłem innowacyjnego nauczyciela i szkoły 2020-03-17
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Akademia innowacyjnego nauczyciela cz. 8 (dla dyrektorów szkół/placówek oświatowych): Szkoła liderów 2020-03-24
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Po drugiej stronie, czyli jak ciekawie poprowadzić spotkanie z rodzicami? (2 edycja) 2020-03-26
Legnica
SZCZEGÓŁY
Blogodydaktyka w dobie cyfryzacji 2020-04
Legnica
SZCZEGÓŁY
Autoewaluacja w pracy nauczyciela matematyki 2020-04
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Praca w chmurze edukacyjnej 2020-04-07
Legnica
SZCZEGÓŁY
Akademia innowacyjnego nauczyciela cz. 9 (dla dyrektorów szkół/placówek oświatowych): Zarządzanie personelem 2020-04-20
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Akademia innowacyjnego nauczyciela cz. 8 (dla nauczycieli): Szkoła liderów 2020-04-21
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Akademia innowacyjnego nauczyciela cz. 9 (dla nauczycieli): Zarządzanie personelem 2020-04-21
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Zastosowanie infografiki w praktyce szkolnej 2020-05
Legnica
SZCZEGÓŁY
Wpływ edukacji matematycznej na rozwój osobisty uczniów 2020-05
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Jak rozwijać myślenie matematyczne uczniów? 2020-05
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Akademia innowacyjnego nauczyciela cz. 10 (dla dyrektorów szkół/placówek oświatowych): Zarządzanie zmianami w organizacji 2020-05-25
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Akademia innowacyjnego nauczyciela cz. 10 (dla nauczycieli): Zarządzanie zmianami w organizacji 2020-05-26
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Jak poradzić sobie z niegrzecznymi uczniami? (rada szkoleniowa dla szkoły/placówki) cały rok szkolny
cały rok szkolny
cały rok szkolny
cały rok szkolny
Legnica
Jelenia Góra
Wałbrzych
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Kompetencje społeczne jako podstawowe narzędzia współczesnego nauczyciela (rada szkoleniowa dla szkoły/placówki) cały rok szkolny
cały rok szkolny
cały rok szkolny
cały rok szkolny
Wałbrzych
Legnica
Jelenia Góra
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Odpowiedzialność prawna nauczyciela po zmianie przepisów prawnych (rada szkoleniowa dla szkoły/placówki) cały rok szkolny
cały rok szkolny
cały rok szkolny
cały rok szkolny
Jelenia Góra
Wrocław
Wałbrzych
Legnica
SZCZEGÓŁY
Bezpieczeństwo w szkole/placówce oświatowej (rada szkoleniowa dla szkoły/placówki) cały rok szkolny
cały rok szkolny
cały rok szkolny
cały rok szkolny
Wałbrzych
Wrocław
Legnica
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Kompetencje kluczowe a nowa podstawa programowa (rada szkoleniowa dla szkoły/placówki) cały rok szkolny
cały rok szkolny
cały rok szkolny
cały rok szkolny
Jelenia Góra
Wrocław
Legnica
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
IPET - krok po kroku (rada szkoleniowa dla szkoły/placówki) cały rok szkolny
cały rok szkolny
cały rok szkolny
cały rok szkolny
Legnica
Wałbrzych
Jelenia Góra
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Kształcenie umiejętności niewerbalnego komunikowania się nauczyciela z uczniami (rada szkoleniowa dla szkoły/placówki) cały rok szkolny
cały rok szkolny
cały rok szkolny
cały rok szkolny
Jelenia Góra
Wrocław
Wałbrzych
Legnica
SZCZEGÓŁY
Ewaluacja w przedszkolu: Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się (rada szkoleniowa dla szkoły/placówki) cały rok szkolny
cały rok szkolny
cały rok szkolny
cały rok szkolny
Legnica
Wrocław
Wałbrzych
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Asertywność a relacje zawodowe w pracy nauczyciela (rada szkoleniowa dla szkoły/placówki) cały rok szkolny
cały rok szkolny
cały rok szkolny
cały rok szkolny
Wałbrzych
Wrocław
Legnica
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Akademia Zawodowa Przedszkolaka – realizacja preorientacji zawodowej w przedszkolu (rada szkoleniowa dla szkoły/pacówki) cały rok szkolny
cały rok szkolny
cały rok szkolny
cały rok szkolny
Wrocław
Legnica
Wałbrzych
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Jak kształtować postawy patriotyczne w szkole? (rada szkoleniowa dla szkoły/placówki) cały rok szkolny
cały rok szkolny
cały rok szkolny
cały rok szkolny
Legnica
Jelenia Góra
Wrocław
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Zgrywalizowana lekcja w szkole – kreatywna edukacja (rada szkoleniowa dla szkoły/pacówki) cały rok szkolny
cały rok szkolny
cały rok szkolny
cały rok szkolny
Wałbrzych
Jelenia Góra
Wrocław
Legnica
SZCZEGÓŁY
Doradztwo zawodowe w szkole ponadpodstawowej w świetle nowych uwarunkowań prawnych (rada szkoleniowa dla szkoły/placówki) cały rok szkolny
cały rok szkolny
cały rok szkolny
cały rok szkolny
Wrocław
Wałbrzych
Legnica
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Ochrona danych osobowych w praktyce szkolnej (rada szkoleniowa dla szkoły/placówki) cały rok szkolny
cały rok szkolny
cały rok szkolny
cały rok szkolny
Jelenia Góra
Wrocław
Wałbrzych
Legnica
SZCZEGÓŁY
Jak rozmawiać z trudnym rodzicem? (rada szkoleniowa dla szkoły/placówki) cały rok szkolny
cały rok szkolny
cały rok szkolny
cały rok szkolny
Legnica
Wałbrzych
Jelenia Góra
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Aktualne regulacje prawne w oświacie oraz ich konsekwencje (rada szkoleniowa dla szkoły/pacówki) cały rok szkolny
cały rok szkolny
cały rok szkolny
cały rok szkolny
Wałbrzych
Legnica
Jelenia Góra
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Odpowiedzialność prawna nauczyciela/dyrektora szkoły (rada szkoleniowa dla szkoły/placówki) cały rok szkolny
cały rok szkolny
cały rok szkolny
cały rok szkolny
Jelenia Góra
Wałbrzych
Wrocław
Legnica
SZCZEGÓŁY
Dokumentowanie osiagnięć ucznia zdolnego - teczka portfolio (rada szkoleniowa dla szkoły placówki) cały rok szkolny
cały rok szkolny
cały rok szkolny
cały rok szkolny
Legnica
Wałbrzych
Jelenia Góra
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Komunikacja interpersonalna w sytuacji konfliktu (rada szkoleniowa dla szkoły/placówki) cały rok szkolny
cały rok szkolny
cały rok szkolny
cały rok szkolny
Jelenia Góra
Wrocław
Wałbrzych
Legnica
SZCZEGÓŁY
Budowanie strategii pracy z dzieckiem przejawiającym zaburzenia zachowania w środowisku szkolnym i rodzinnym (rada szkoleniowa dla szkoły/placówki) cały rok szkolny
cały rok szkolny
cały rok szkolny
cały rok szkolny
Legnica
Wałbrzych
Jelenia Góra
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Analiza wyników egzaminu ósmoklasistów (rada szkoleniowa dla szkoły/pacówki) cały rok szkolny
cały rok szkolny
cały rok szkolny
cały rok szkolny
Wałbrzych
Legnica
Jelenia Góra
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Rozwijanie kreatywności i postaw proinnowacyjnych uczniów z wykorzystaniem nowych technologii (rada szkoleniowa w szkole/placówce) cały rok szkolny
cały rok szkolny
cały rok szkolny
cały rok szkolny
Wrocław
Legnica
Jelenia Góra
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Ocena uczy - ocena niszczy! Pomyśl, zanim ocenisz (rada szkoleniowa dla szkoły/placówki) cały rok szkolny
cały rok szkolny
cały rok szkolny
cały rok szkolny
Jelenia Góra
Wałbrzych
Wrocław
Legnica
SZCZEGÓŁY
Elementy Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne (rada szkoleniowa dla szkoły/placówki) cały rok szkolny
cały rok szkolny
cały rok szkolny
cały rok szkolny
Legnica
Jelenia Góra
Wrocław
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Akademia innowacyjnego nauczyciela cz. 5: Innowacyjny nauczyciel - jak rozwijać innowacyjność uczniów (rada szkoleniowa dla szkoły/placówki) cały rok szkolny
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Doradztwo zawodowe dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (rada szkoleniowa dla szkoły/placówki) cały rok szkolny
cały rok szkolny
cały rok szkolny
cały rok szkolny
Wrocław
Wałbrzych
Legnica
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Ocenianie szkolne według nowych zasad prawnych i jego konsekwencje (rada szkoleniowa dla szkoły/placówki) cały rok szkolny
cały rok szkolny
cały rok szkolny
cały rok szkolny
Jelenia Góra
Wrocław
Legnica
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Formalno-prawne zasady organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole, wynikające z aktualnych regulacji prawnych w oświacie (rada szkoleniowa dla szkoły/placówki) cały rok szkolny
cały rok szkolny
cały rok szkolny
cały rok szkolny
Wrocław
Wałbrzych
Legnica
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Czytanie wrażeniowe jako innowacyjna metoda pracy z tekstem (rada szkoleniowa dla szkoły/placówki) cały rok szkolny
cały rok szkolny
cały rok szkolny
cały rok szkolny
Wrocław
Legnica
Wałbrzych
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Podstawy programowania w szkole, etap I - CODE (rada szkoleniowa dla szkoły/placówki) cały rok szkolny
cały rok szkolny
cały rok szkolny
cały rok szkolny
Legnica
Jelenia Góra
Wrocław
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Diagoza potrzeb i możliwości ucznia jako fundament planowania i organizowania pracy nauczyciela (rada szkoleniowa dla szkoły/placówki) cały rok szkolny
cały rok szkolny
cały rok szkolny
cały rok szkolny
Wrocław
Wałbrzych
Legnica
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Praca z dzieckiem ze spektrum autyzmu (rada szkoleniowa dla szkoły/placówki) cały rok szkolny
cały rok szkolny
cały rok szkolny
cały rok szkolny
Jelenia Góra
Wrocław
Wałbrzych
Legnica
SZCZEGÓŁY
Komunikacja interpersonalna nastawiona na budowanie współpracy w klasie i w szkole (rada szkoleniowa dla szkoły/placówki) cały rok szkolny
cały rok szkolny
cały rok szkolny
cały rok szkolny
Wałbrzych
Legnica
Jelenia Góra
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Praca zespołowa nauczycieli (2+2>4) (rada szkoleniowa dla szkoły/placówki) cały rok szkolny
cały rok szkolny
cały rok szkolny
cały rok szkolny
Jelenia Góra
Wałbrzych
Wrocław
Legnica
SZCZEGÓŁY
Formalno-prawne aspekty wycieczki szkolnej (rada szkoleniowa dla szkoły/placówki) cały rok szkolny
cały rok szkolny
cały rok szkolny
cały rok szkolny
Wrocław
Wałbrzych
Legnica
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Jak skutecznie pracować w ramach kompetencji matematycznych w szkole? (rada szkoleniowa dla szkoły/placówki) cały rok szkolny
cały rok szkolny
cały rok szkolny
cały rok szkolny
Legnica
Jelenia Góra
Wrocław
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Diagnoza potrzeb rozwojowych szkoły i placówki (rada szkoleniowa dla szkoły/placówki) cały rok szkolny
cały rok szkolny
cały rok szkolny
cały rok szkolny
Wrocław
Wałbrzych
Legnica
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Praca z dzieckiem z ADHD (rada szkoleniowa dla szkoły/placówki) cały rok szkolny
cały rok szkolny
cały rok szkolny
cały rok szkolny
Jelenia Góra
Wrocław
Legnica
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Jak zmotywować uczniów do nauki? (rada szkoleniowa dla szkoły/placówki) cały rok szkolny
cały rok szkolny
cały rok szkolny
cały rok szkolny
Wałbrzych
Legnica
Jelenia Góra
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Praca z małym dzieckiem z autyzmem. Praca z dzieckiem ze spektrum autyzmu (rada szkoleniowa dla szkoły/placówki) cały rok szkolny
cały rok szkolny
cały rok szkolny
cały rok szkolny
Jelenia Góra
Wrocław
Wałbrzych
Legnica
SZCZEGÓŁY
Model pracy z uczniem zdolnym (rada szkoleniowa dla szkoły/placówki) cały rok szkolny
cały rok szkolny
cały rok szkolny
cały rok szkolny
Wałbrzych
Wrocław
Legnica
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Ewaluacja wewnętrzna - badanie wybranego obszaru pracy szkoły i placówki (rada szkoleniowa dla szkoły/placówki) cały rok szkolny
cały rok szkolny
cały rok szkolny
cały rok szkolny
Wrocław
Legnica
Wałbrzych
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Bezpieczeństwo dziecka w przedszkolu (rada szkoleniowa dla szkoły/placówki) cały rok szkolny
cały rok szkolny
cały rok szkolny
cały rok szkolny
Wałbrzych
Jelenia Góra
Wrocław
Legnica
SZCZEGÓŁY
Ewaluacja w przedszkolu: Rodzice sa partnerami przedszkola (rada szkoleniowa dla szkoły placówki) cały rok szkolny
cały rok szkolny
cały rok szkolny
cały rok szkolny
Wrocław
Legnica
Wałbrzych
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Szkolny Klaster Innowacyjności (rada szkoleniowa dla szkoły/placówki) cały rok szkolny
cały rok szkolny
cały rok szkolny
cały rok szkolny
Jelenia Góra
Wrocław
Wałbrzych
Legnica
SZCZEGÓŁY
Behawioralne ABC w pracy z uczniem przejawiającym trudne zachowania (rada szkoleniowa dla szkoły/placówki)) cały rok szkolny
cały rok szkolny
cały rok szkolny
cały rok szkolny
Jelenia Góra
Wałbrzych
Wrocław
Legnica
SZCZEGÓŁY
Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej (rada szkoleniowa dla szkoły/placówki) cały rok szkolny
cały rok szkolny
cały rok szkolny
cały rok szkolny
Wrocław
Wałbrzych
Legnica
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Asertywność - szacunek dla praw ucznia, szacunek dla własnych praw (rada szkoleniowa dla szkoły/placówki) cały rok szkolny
cały rok szkolny
cały rok szkolny
cały rok szkolny
Wałbrzych
Jelenia Góra
Legnica
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Ewaluacja w przedszkolu: Przedszkole wspomaga rozwój dzieci z uwzglednieniem ich indywidualnej sytuacji (rada szkoleniowa dla szkoły/placówki) cały rok szkolny
cały rok szkolny
cały rok szkolny
cały rok szkolny
Wrocław
Legnica
Wałbrzych
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Program nauczania a podstawa programowa kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego (rada szkoleniowa dla szkoły/placówki) cały rok szkolny
cały rok szkolny
cały rok szkolny
cały rok szkolny
Jelenia Góra
Wrocław
Legnica
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Ambasadorzy Regionu – Program edukacji regionalnej (rada szkoleniowa dla szkoły/pacówki) cały rok szkolny
cały rok szkolny
cały rok szkolny
cały rok szkolny
Jelenia Góra
Wrocław
Wałbrzych
Legnica
SZCZEGÓŁY
Doradztwo zawodowe w zreformowanej szkole podstawowej (rada szkoleniowa dla szkoły/placówki) cały rok szkolny
cały rok szkolny
cały rok szkolny
cały rok szkolny
Wałbrzych
Wrocław
Legnica
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Od zera do bohatera - jak motywować uczniów do pracy? (rada szkoleniowa dla szkoły/placówki) cały rok szkolny
cały rok szkolny
cały rok szkolny
cały rok szkolny
Wrocław
Legnica
Wałbrzych
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Strategie w ocenianiu kształtującym - budowanie sukcesu ucznia (rada szkoleniowa dla szkoły/placówki) cały rok szkolny
cały rok szkolny
cały rok szkolny
cały rok szkolny
Wałbrzych
Wrocław
Jelenia Góra
Legnica
SZCZEGÓŁY
Pierwsza pomoc przedmedyczna (rada szkoleniowa dla szkoły/placówki) cały rok szkolny
cały rok szkolny
cały rok szkolny
cały rok szkolny
Wrocław
Wałbrzych
Legnica
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Rozwój kompetencji kluczowych (rada szkoleniowa dla szkoły/placówki) cały rok szkolny
cały rok szkolny
cały rok szkolny
cały rok szkolny
Jelenia Góra
Wałbrzych
Wrocław
Legnica
SZCZEGÓŁY
Innowacyjne zastosowania rozwiązań dydaktyki cyfrowej w obszarze kształcenia zawodowego (rada szkoleniowa w szkole/placówce) cały rok szkolny
cały rok szkolny
cały rok szkolny
cały rok szkolny
Wrocław
Wałbrzych
Legnica
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Organizacja wycieczki szkolnej w nowych realiach oświatowych (rada szkoleniowa dla szkoły/placówki) cały rok szkolny
cały rok szkolny
cały rok szkolny
cały rok szkolny
Jelenia Góra
Wrocław
Legnica
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Akademia innowacyjnego nauczyciela cz. 7: Kształtowanie kompetencji proinnowacyjnych – źródłem innowacyjnego nauczyciela i szkoły (rada szkoleniowa dla szkoły/placówki) cały rok szkolny
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Gra dydaktyczna - aktywna praca na lekcji (rada szkoleniowa dla szkoły/placówki) cały rok szkolny
cały rok szkolny
cały rok szkolny
cały rok szkolny
Jelenia Góra
Wrocław
Legnica
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Nowa rola i zadania opiekuna stażu (rada szkoleniowa dla szkoły/placówki) cały rok szkolny
cały rok szkolny
cały rok szkolny
cały rok szkolny
Wałbrzych
Wrocław
Legnica
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Pozwólmy uczniom odkrywać świat wartości (rada szkoleniowa dla szkoły/placówki) cały rok szkolny
cały rok szkolny
cały rok szkolny
cały rok szkolny
Jelenia Góra
Wrocław
Legnica
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Sposoby wspomagające nauczycieli w podnoszeniu aktywności uczniów na lekcji (rada szkoleniowa dla szkoły/placówki) cały rok szkolny
cały rok szkolny
cały rok szkolny
cały rok szkolny
Wrocław
Jelenia Góra
Legnica
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Relacje interpersonalne: dziecko – dorosły, dorosły – dorastający (rada szkoleniowa dla szkoły/placówki) cały rok szkolny
cały rok szkolny
cały rok szkolny
cały rok szkolny
Jelenia Góra
Wrocław
Wałbrzych
Legnica
SZCZEGÓŁY
Akademia innowacyjnego nauczyciela cz. 6: Metody efektywnej nauki - w edukacji dzieci i dorosłych (rada szkoleniowa dla szkoły/placówki) cały rok szkolny
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Jak radzić sobie z emocjami? Bajki terapeutyczne (rada szkoleniowa dla szkoły/placówki) cały rok szkolny
cały rok szkolny
cały rok szkolny
cały rok szkolny
Wałbrzych
Wrocław
Legnica
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Gra miejska - od pomysłu do realizacji. Mózg w obliczu zagadki (rada szkoleniowa dla szkoły/placówki) cały rok szkolny
cały rok szkolny
cały rok szkolny
cały rok szkolny
Wrocław
Legnica
Wałbrzych
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Kształcenie zawodowe po zmianach (rada szkoleniowa dla szkoły/placówki) cały rok szkolny
cały rok szkolny
cały rok szkolny
cały rok szkolny
Wrocław
Wałbrzych
Legnica
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Uwarunkowania oceny pracy nauczyciela w świetle nowych regulacji prawnych (rada szkoleniowa dla szkoły/placówki) cały rok szkolny
cały rok szkolny
cały rok szkolny
cały rok szkolny
Jelenia Góra
Wrocław
Wałbrzych
Legnica
SZCZEGÓŁY
Organizowanie i ocenianie pracy zespołowej na lekcjach (rada szkoleniowa dla szkoły/placówki) cały rok szkolny
cały rok szkolny
cały rok szkolny
cały rok szkolny
Jelenia Góra
Wrocław
Legnica
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Praca zespołowa nauczycieli (2+2>4) (rada szkoleniowa dla szkoły/placówki) cały rok szkolny
cały rok szkolny
cały rok szkolny
cały rok szkolny
Jelenia Góra
Wrocław
Wałbrzych
Legnica
SZCZEGÓŁY
Proces grupowy i konflikt w grupie – strategie i metody rozwiązywania (rada szkoleniowa dla szkoły/placówki) cały rok szkolny
cały rok szkolny
cały rok szkolny
cały rok szkolny
Jelenia Góra
Wrocław
Legnica
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Szkolny program współpracy z rodzicami (rada szkoleniowa dla szkoły/placówki) cały rok szkolny
cały rok szkolny
cały rok szkolny
cały rok szkolny
Jelenia Góra
Wrocław
Wałbrzych
Legnica
SZCZEGÓŁY
Pozalekcyjna aktywność społeczna uczniów – istotny czynnik rozwoju kompetencji społecznych (rada szkoleniowa dla szkoły/placówki) cały rok szkolny
cały rok szkolny
cały rok szkolny
cały rok szkolny
Wałbrzych
Wrocław
Legnica
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Samorządność uczniowska – traktowanie samorządności jako organizacji, metody i procesu wychowawczego (rada szkoleniowa dla szkoły/placówki) cały rok szkolny
cały rok szkolny
cały rok szkolny
cały rok szkolny
Jelenia Góra
Wrocław
Wałbrzych
Legnica
SZCZEGÓŁY
Terroryzm - społeczne zagrożenie i edukacyjne wyzwanie (rada szkoleniowa dla szkoły/placówki) cały rok szkolny
cały rok szkolny
cały rok szkolny
cały rok szkolny
Jelenia Góra
Wałbrzych
Wrocław
Legnica
SZCZEGÓŁY
Akademia innowacyjnego nauczyciela cz. 1: Co powinien wiedzieć o gospodarce każdy nauczyciel dla skuteczności swojej pracy? (rada szkoleniowa dla szkoły/placówki) cały rok szkolny
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Od podstawy programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego (reforma 2019) do treści kształcenia na przedmiotach zawodowych (rada szkoleniowa dla szkoły/placówki) cały rok szkolny
cały rok szkolny
cały rok szkolny
cały rok szkolny
Wałbrzych
Wrocław
Legnica
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Etyka nauczyciela (rada szkoleniowa dla szkoły/placówki) cały rok szkolny
cały rok szkolny
cały rok szkolny
cały rok szkolny
Wałbrzych
Jelenia Góra
Wrocław
Legnica
SZCZEGÓŁY
Innowacje pedagogiczne (rada szkoleniowa dla szkoły/placówki) cały rok szkolny
cały rok szkolny
cały rok szkolny
cały rok szkolny
Wałbrzych
Jelenia Góra
Wrocław
Legnica
SZCZEGÓŁY
Co ułatwia, a co utrudnia współpracę między rodzicami i nauczycielami? (rada szkoleniowa dla szkoły/placówki) cały rok szkolny
cały rok szkolny
cały rok szkolny
cały rok szkolny
Jelenia Góra
Wrocław
Wałbrzych
Legnica
SZCZEGÓŁY
Droga do Dolnośląskiej Sieci Szkół Wspierających Uzdolnienia (rada szkoleniowa dla szkoły/placówki) cały rok szkolny
cały rok szkolny
cały rok szkolny
cały rok szkolny
Jelenia Góra
Wałbrzych
Wrocław
Legnica
SZCZEGÓŁY
Kształtowanie postaw – wychowanie do wartości (rada szkoleniowa dla szkoły placówki) cały rok szkolny
cały rok szkolny
cały rok szkolny
cały rok szkolny
Wałbrzych
Jelenia Góra
Wrocław
Legnica
SZCZEGÓŁY
Diagnoza i wspomaganie rozwoju psychoruchowego dziecka w wieku przedszkolnym (rada szkoleniowa dla szkoły/placówki) cały rok szkolny
cały rok szkolny
cały rok szkolny
cały rok szkolny
Wałbrzych
Jelenia Góra
Legnica
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Bezpieczeństwo w szkole i placówce (rada szkoleniowa dla szkoły/placówki) cały rok szkolny
cały rok szkolny
cały rok szkolny
cały rok szkolny
Jelenia Góra
Wrocław
Legnica
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Dostosowanie wymagań edukacyjnych do możliwości psychofizycznych ucznia (rada szkoleniowa dla szkoły/placówki) cały rok szkolny
cały rok szkolny
cały rok szkolny
cały rok szkolny
Jelenia Góra
Wrocław
Wałbrzych
Legnica
SZCZEGÓŁY
Strategie w ocenianiu kształtującym - budowanie sukcesu ucznia (rada szkoleniowa dla szkoły/placówki) cały rok szkolny
cały rok szkolny
cały rok szkolny
cały rok szkolny
Jelenia Góra
Wrocław
Wałbrzych
Legnica
SZCZEGÓŁY
Uszy von Thuna - każdy może słyszeć inaczej. Trening zachowań nauczyciela w relacjach z rodzicem (rada szkoleniowa dla szkoły/placówki) cały rok szkolny
cały rok szkolny
cały rok szkolny
cały rok szkolny
Jelenia Góra
Wałbrzych
Wrocław
Legnica
SZCZEGÓŁY
Rozwój kompetencji społecznych i obywatelskich uczniów (rada szkoleniowa dla szkoły/placówki) cały rok szkolny
cały rok szkolny
cały rok szkolny
cały rok szkolny
Jelenia Góra
Wrocław
Legnica
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Syndrom wypalenia zawodowego i stres w pracy nauczyciela (rada szkoleniowa dla szkoły/placówki) cały rok szkolny
cały rok szkolny
cały rok szkolny
cały rok szkolny
Jelenia Góra
Wrocław
Wałbrzych
Legnica
SZCZEGÓŁY
BYOD w nauczaniu (rada szkoleniowa dla szkoły/placówki) cały rok szkolny
cały rok szkolny
cały rok szkolny
cały rok szkolny
Legnica
Wałbrzych
Wrocław
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Akademia innowacyjnego nauczyciela cz. 8: Szkoła liderów (rada szkoleniowa dla szkoły/placówki) cały rok szkolny
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Uzależnienia behawioralne - profilaktyka (rada szkoleniowa dla szkoły/placówki) cały rok szkolny
cały rok szkolny
cały rok szkolny
cały rok szkolny
Jelenia Góra
Wrocław
Legnica
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Wychowanie patriotyczne, czyli kształcenie postawy młodego człowieka (rada szkoleniowa dla szkoły/placówki) cały rok szkolny
cały rok szkolny
cały rok szkolny
cały rok szkolny
Jelenia Góra
Wrocław
Wałbrzych
Legnica
SZCZEGÓŁY
Akademia innowacyjnego nauczyciela cz. 3: Asertywna komunikacja w kształceniu innowacyjnym (rada szkoleniowa dla szkoły/placówki) cały rok szkolny
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Akademia innowacyjnego nauczyciela cz. 4: Praca grupowa, a zespołowa efekt synergii (rada szkoleniowa dla szkoły/placówki) cały rok szkolny
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych (rada szkoleniowa dla szkoły/placówki) cały rok szkolny
cały rok szkolny
cały rok szkolny
cały rok szkolny
Jelenia Góra
Wrocław
Wałbrzych
Legnica
SZCZEGÓŁY
Wywieranie wpływu na ludzi – magia sztuki perswazji (rada szkoleniowa dla szkoły/pacówki) cały rok szkolny
cały rok szkolny
cały rok szkolny
cały rok szkolny
Jelenia Góra
Wałbrzych
Wrocław
Legnica
SZCZEGÓŁY
Efektywna komunikacja między nauczycielami, uczniami i rodzicami jako warunek właściwych relacji i sukcesu edukacyjnego (rada szkoleniowa dla szkoły/placówki) cały rok szkolny
cały rok szkolny
cały rok szkolny
cały rok szkolny
Jelenia Góra
Wrocław
Legnica
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Wpływ stresu na pracę nauczyciela, sposoby radzenia sobie z nim (rada szkoleniowa dla szkoły/placówki) cały rok szkolny
cały rok szkolny
cały rok szkolny
cały rok szkolny
Jelenia Góra
Wrocław
Legnica
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Akademia innowacyjnego nauczyciela cz. 9: Zarządzanie personelem (rada szkoleniowa dla szkoły/placówki) cały rok szkolny
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Akademia innowacyjnego nauczyciela cz. 10: Zarządzanie zmianami w organizacji (rada szkoleniowa dla szkoły/placówki) cały rok szkolny
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Akademia innowacyjnego nauczyciela cz. 2: Co powinien wiedzieć o kompetencjach proinnowacyjnych i krytycznym myśleniu nauczyciel rozpoczynający pracę? (rada szkoleniowa dla szkoły/placówki) cały rok szkolny
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Gra miejska - od pomysłu do realizacji

Jelenia Góra
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Prawo regulujące funkcjonowanie oświaty w pracy dyrektora szkoły, któremu po raz pierwszy powierzono to stanowisko
Legnica
SZCZEGÓŁY
Wywieranie wpływu na ludzi – magia sztuki perswazji
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Ewaluacja wewnętrzna w w szkole
Legnica
SZCZEGÓŁY
Kierownik wycieczek szkolnych
Legnica
SZCZEGÓŁY
Sztuka autoprezentacji: rozwijanie umiejętności komunikacyjnych w kształtowaniu wizerunku zawodowego nauczyciela

Jelenia Góra
Legnica
SZCZEGÓŁY
Prawo oświatowe dla nauczycieli rozpoczynających pracę w zawodzie
Legnica
SZCZEGÓŁY
Projekt na lekcjach historii oraz wiedzy o społeczeństwie
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Neurodydaktyka, czyli jak wykorzystać osiągnięcia neuronauk w pracy z uczniem na przedmiotach przyrodniczych?
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Bezpieczne poruszanie się w cyberprzestrzeni
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Psychologiczne i organizacyjne aspekty pracy zespołowej w szkole
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Co kryje się w powiedzeniu: EKOLOGICZNY=EKONOMICZNY

Jelenia Góra
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Cyfrowy nauczyciel
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Kariera zawodowa nauczyciela - jak można ją zaprojektować?
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Neurodydaktyka, czyli jak wykorzystać osiągnięcia neuronauki w pracy z uczniem?
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Warsztaty plastyczne jako element integracji zespołu
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Programowanie w edukacji wczesnoszkolnej - kodowanie na dywanie
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Ocenianie szkolne - po zmianach przepisów prawnych
Legnica
SZCZEGÓŁY
Opracowanie i wdrożenie programu lub innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych, programowych i metodycznych w obszarze edukacji przyrodniczej oraz prozdrowotnej
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Podstawy programowania w szkole - etap II - SCRATCH.
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Nowe zasady dokonywaniua oceny pracy nauczyciela w świetlke ostatnich zmian prawnych
Legnica
SZCZEGÓŁY
Nadzwyczajny miesiąc misyjny – nowe spojrzenie na misyjną działalność Kościoła
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Diagnoza możliwości psychofizycznych i potrzeb rozwojowych uczniów na zajęciach przedmiotów przyrodniczych
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Sieć dyrektorów szkół i placówek, którym po raz pierwszy powierzono to stanowisko
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Sieć dyrektorów akredytowanych placówek doskonalenia, którzy zatrudniają doradców metodycznych
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Eksperyment i doświadczenie na zajęciach przedmiotów przyrodniczych
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Sieć dyrektorów szkół i placówek, których organem prowadzącym jest SWD
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Gra miejska na temat poznawania zasobów przyrodniczych - od pomysłu do realizacji
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Praca zespołowa jako podstawa kształtowania kompetencji społecznych uczniów
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Inspirowanie uczniów do nauki
Legnica
SZCZEGÓŁY
Pozytywna strategia prowadzenia rozmów z rodzicami i uczniami
Legnica
SZCZEGÓŁY
Jak radzić sobie w sytuacjach stresogennych w szkole?
Legnica
SZCZEGÓŁY
Projekt badawczy jako międzprzedmiotowa metoda rozwiązywania problemów
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Sieć: Spotkania metodyczne nauczycieli informatyki
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Techniki coachingowe w pracy dyrektora
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Warsztat pracy nauczyciela przedmiotów przyrodniczych i jego doskonalenie
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Wsparcie ucznia zainteresowanego i uzdolnionego przyrodniczo
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Mentoring i superwizja w pracy nauczyciela

Jelenia Góra
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Rola dyrektora szkoły we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań w szkole
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Otwarte zasoby edukacyjne
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Autoprezentacja - jak być nowoczesnym pedagogiem
Legnica
SZCZEGÓŁY
Jak indywidualizować pracę z uczniem na zajęciach przedmiotów przyrodniczych?
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Jak zmotywować uczniów do nauki?
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Jak budować motywację wewnętrzną uczniów z kłopotami dydaktycznymi na zajęciach przedmiotów przyrodniczych?
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Jak inspirować uczniów do myślenia na lekcjach przedmiotów przyrodniczych?
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Kompetencje społeczne jako podstawowe narzędzia współczesnego nauczyciela
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Rozwiązywanie problemów jako podstawowa strategia edukacyjna

Jelenia Góra
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Kurs kwalifikacyjny pedagogiczno-metodyczny - język niemiecki

Legnica
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Sieć: Aktywna tablica. Aktywna lekcja z tablicą interaktywną.
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Kurs kwalifikacyjny z zakresu metodyki nauczania języka obcego w okresie wczesnoszkolnym dla nauczycieli nauczania początkowego - język niemiecki

Legnica
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Postawa asertywna i komunikacja w pracy nauczyciela
Legnica
SZCZEGÓŁY
Wykorzystanie w nauczaniu e-podręczników, e-zasobów oraz e-materiałów dydaktycznych stworzonych dzięki środkom EFS.
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Tablica interaktywna, platformy e-learningowe w pracy dydaktycznej nauczyciela. Aktywna lekcja z tablicą interaktywną.
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Prezentacja multimedialna narzędziem pracy nauczyciela. Prezentacja to nie tylko PowerPoint.
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Wymagania państwa wobec szkół: znaczenie dla planowania rozwoju
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Nauka programowania w klasach I-III według nowej podstawy programowej
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Wykorzystanie narzędzi multimedialnych i informatycznych na zajęciach przedmiotów przyrodniczych.
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Konflikty w szkole. Zarządzanie konfliktem w klasie i poza nią
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Nadzór dyrektora nad awansem zawodowym nauczyciela
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Jak przygotować autorską publikację z zakresu nauczania przedmiotów przyrodniczych?
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Komunikacja interpersonalna nastawiona na budowanie współpracy w klasie i w szkole
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Jak przygotować się do zajęć prowadzonych w obecności opiekuna stażu i dyrektora szkoły lub zajęć otwartych dla nauczycieli lub rodziców w zakresie przedmiotów przyrodniczych?
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Sieć Programowanie i robotyka w szkole podstawowej
Legnica
SZCZEGÓŁY
Zajęcia terenowe - rozwiązania organizacyjno-metodyczne
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Spotkania metodyczne nauczycieli informatyki
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Wychowanie do wartosci przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych
Legnica
SZCZEGÓŁY
Arkusz kalkulacyjny w pracy nauczyciela
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Akademia innowacyjnego nauczyciela cz. 2 (dla dyrektorów szkół/ placówek oświatowych): Co powinien wiedzieć o kompetencjach proinnowacyjnych i krytycznym myśleniu dyrektor szkoły/placówki oświatowej?
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Wspomaganie rozwoju dziecka z zaburzeniami neurorozwojowymi - autyzm, zespół Aspergera
Legnica
SZCZEGÓŁY
Kodowanie, programowanie i algorytmika w wybranych środowiskach programistycznych: Baltie czy Scratch, Pyton czy C++
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Jak skutecznie pracować z uczniem w ramach kompetencji kluczowych - TIK?
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Wdrażanie podstawy programowej kształcenia w zawodzie technik informatyk - kwalifikacja: Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych.
Legnica
SZCZEGÓŁY
Rozwój kompetencji społecznych i obywatelskich uczniów
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Kurs języka angielskiego dla nauczycieli
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Metody aktywizujące uczniów na zajęciach z edukacji prozdrowotnej i proekologicznej na lekcjach wychowania fizycznego i przedmiotów przyrodniczych
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Wdrażanie podstawy programowej kształcenia w zawodzie technik informatyk - kwalifikacja: Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych.
Legnica
SZCZEGÓŁY
Nadzór dyrektora szkoły lub placówki nad awansem zawodowym nauczyciela
Legnica
SZCZEGÓŁY
Awans zawodowy na stopień nauczyciela kontraktowego
Legnica
SZCZEGÓŁY
Szkoła młodych regionalistów
Legnica
SZCZEGÓŁY
Autoewaluacja pracy nauczyciela przedmiotu przyrodniczego oraz wykorzystanie jej wyników
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY

Ceny kursów

Cennik

Regulamin

Pobierz

Newsletter

Bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami o DODN! Zapisz się