Cele

Główne cele działalności Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu to podnoszenie jakości pracy szkół i placówek oświatowych w regionie oraz wspieranie nauczycieli w podwyższaniu kompetencji zawodowych. Realizacja tych celów odbywa się dzięki działaniom uwzględniającym priorytety spójne z prowadzoną polityką oświatową państwa i województwa. Do zadań statutowych Ośrodka należy przede wszystkim planowanie, organizowanie i przeprowadzanie różnych form doskonalenia kadry kierowniczej szkół i placówek oświatowych oraz nauczycieli ze wszystkich etapów edukacyjnych, kreowanie współpracy między poszczególnymi podmiotami rynku edukacyjnego, prowadzenie wojewódzkiego systemu informacji pedagogicznej. Realizacji tych zadań służy uruchamianie różnych form doskonalenia, np. kursów doskonalących, konferencji, warsztatów, seminariów, szkoleń rad pedagogicznych, a także programów wsparcia szkół i placówek w ich projakościowym rozwoju, prowadzenie konsultacji indywidualnych i grupowych oraz działalność promocyjno-wydawnicza.

Projekty

Ośrodek jest współorganizatorem wielu cennych przedsięwzięć o charakterze regionalnym, np. współtworzy Dolnośląski System Wspierania Uzdolnień, organizuje sieci współpracy między szkołami, powiatowymi placówkami doskonalenia nauczycieli i jednostkami samorządu terytorialnego. Firmuje wiele spektakularnych wydarzeń edukacyjnych, m.in. międzynarodową konferencję Dolnośląskiego Systemu Wspierania Uzdolnień, konferencje regionalne, konkursy („zDolny Ślązaczek”, „zDolny Ślązak Gimnazjalista”, „Białe noce”, „Gruzja – fascynująca podróż”), zabiega o wymianę doświadczeń i dobrych praktyk z instytucjami o podobnym profilu działalności z Saksonii, Obwodu Leningradzkiego i Autonomiczną Republiką Adżarii (Gruzja).

W ramach DODN we Wrocławiu funkcjonują następujące zespoły zadaniowe: Dolnośląski Centrum Wspierania Uzdolnień, Zespół Planowania, Ewaluacji i Monitorowania, Zespół Informacji Pedagogicznej i Wydawnictwa, Zespół ds. Wychowania, Profilaktyki i Bezpieczeństwa, Zespół ds. Kształcenia Zawodowego, Zespół Języków Obcych i Współpracy Międzynarodowej, Zespół „Tożsamość Dolnoślązaków – Unia Wielu Kultur”, Dolnośląskie Centrum Promocji Zdrowia, Zespół Wychowania Przedszkolnego i Nauczania Wczesnoszkolnego, Zespół ds. wdrażania platformy Fronter oraz zespoły doraźne: Zespół ds. akredytacji, Zespół ds. realizacji konkursów.