Cele

Główne cele działalności Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu to podnoszenie jakości pracy szkół i placówek oświatowych w regionie oraz wspieranie nauczycieli w podwyższaniu kompetencji zawodowych. Realizacja tych celów odbywa się dzięki działaniom uwzględniającym priorytety spójne z prowadzoną polityką oświatową państwa i województwa. Do zadań statutowych Ośrodka należy przede wszystkim planowanie, organizowanie i przeprowadzanie różnych form doskonalenia kadry kierowniczej szkół i placówek oświatowych oraz nauczycieli ze wszystkich etapów edukacyjnych, kreowanie współpracy między poszczególnymi podmiotami rynku edukacyjnego, prowadzenie wojewódzkiego systemu informacji pedagogicznej. Realizacji tych zadań służy uruchamianie różnych form doskonalenia, np. kursów doskonalących, konferencji, warsztatów, seminariów, szkoleń rad pedagogicznych, a także programów wsparcia szkół i placówek w ich projakościowym rozwoju, prowadzenie konsultacji indywidualnych i grupowych oraz działalność promocyjno-wydawnicza.

Projekty

Ośrodek jest współorganizatorem wielu cennych przedsięwzięć o charakterze regionalnym, np. współtworzy Dolnośląski System Wspierania Uzdolnień, organizuje sieci współpracy między szkołami – Dolnośląska Sieć Szkół Wspierających Uzdolnienia, powiatowymi placówkami doskonalenia nauczycieli i jednostkami samorządu terytorialnego. Firmuje wiele spektakularnych wydarzeń edukacyjnych, m.in. międzynarodową konferencję Dolnośląskiego Systemu Wspierania Uzdolnień, konferencje regionalne, konkursy („Gruzja – fascynująca podróż”), zabiega o wymianę doświadczeń i dobrych praktyk z instytucjami o podobnym profilu działalności z Saksonii i Autonomiczną Republiką Adżarii (Gruzja). Projekty: Lekcja:Enter, Eduinkubator – we współpracy z Dolnośląską Izbą Gospodarczą i Instytutem Badań Edukacyjnych; Patriotyzm Jutra. Seminaria Środy Szefów – skierowane do kadry zarządzającej placówkami. Prowadzenie wydawnictw: Skrypty Belfra i Skrypty Metodyczne.

W ramach DODN we Wrocławiu funkcjonują następujące zespoły zadaniowe: Dolnośląskie Centrum Wspierania Uzdolnień; Informacji Pedagogicznej i Wydawnictw; Promocji Zdrowia.

Zapewniamy ofertę szkoleniową w obszarach takich jak: wspomaganie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość; nauki humanistyczne i regionalizm; nauki matematyczno-przyrodnicze, TIK; wychowanie, opieka, bezpieczeństwo; wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna; języki, projekty, wolontariat; pomoc psychologiczno-pedagogiczna; kształcenie zawodowe i branżowe; doradztwo metodyczne; współpraca z Młodzieżowymi Domami Kultury.

Skip to content