Kurs: Andragogika – organizacja i nauczanie dorosłych

Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu

zaprasza

zainteresowanych nauczycieli dolnośląskich szkół

na kurs

Andragogika – organizacja i nauczanie dorosłych

Termin: 15.01.2022 r. – 25.06.2022 r.

Kurs trwa 108 godzin dydaktycznych.

Zajęcia odbywają się w soboty (12 spotkań po 7 godzin dydaktycznych i 3 spotkania
po 8 godzin dydaktycznych).

Koszt kursu: 1416 zł

Ramowy program kursu:

Lp. Obszar tematyczny Treści kształcenia Liczba godzin zajęć
1 Podstawy wiedzy
z zakresu andragogiki
Wybrane aspekty uczenia się dorosłych.

Specyfika edukacji dorosłych. Nauczyciel jako andragog.

3
2 Psychologia rozwojowa dorosłych Etapy rozwoju człowieka dorosłego. Zdolność do nauki ludzi dorosłych. Motywacja osób dorosłych do uczenia się. Cykl Kolba. 4
3 Dydaktyka nauczania dorosłych Diagnoza i analiza potrzeb szkoleniowych.
Organizacja procesu doskonalenia osób dorosłych.  Formy i metody uczenia się osób dorosłych. Elementy procesu dydaktycznego szkoleń.
10
4 Komunikacja społeczna Komunikacja interpersonalna. Trudne sytuacje w pracy z uczniem dorosłym. Budowanie relacji DOROSŁY-DOROSŁY. Informacja zwrotna. 21
5 Metody i techniki pracy trenera – andragoga Przegląd metod i technik przydatnych w pracy andragoga (prowadzenie zajęć metodami warsztatowymi, ćwiczenia koncepcyjne, techniki pracy grupowej i zarządzenie procesem grupowym). Trening kreatywności
i innowacyjności. Coaching, tutoring
i mentoring jako narzędzia andragogiki.Metody kształcenia na odległość
z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.
42
(w tym 14h -metody zdalne)
6 Wybrane zagadnienia
z neurodydaktyki
Neurodydaktyczne uwarunkowania uczenia się dorosłych. Nauczanie przyjazne mózgowi. Neurodydaktyka i jej znaczenie
w procesie nauczania, uczenia się.
7
7 Prawo oświatowe Wybrane akty prawne niezbędne  w pracy andragoga. 7
8 Ewaluacja zajęć Ocena efektywności szkoleń.

Autoewaluacja. Rozwój własny trenera-andragoga.

7
9 Seminarium podsumowujące Przegląd i omówienie prac zaliczeniowych. 7
10 Razem 10

Zapisy w Dziale Organizacji Szkoleń Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli:

tel. 508691212

e-mail: dos.wroclaw@dodn.dolnyslask.pl

link do zapisów: https://dodn.dolnyslask.pl/szkolenie/?id=17560

Bliższych informacji udziela organizator: Ewa Norkowska, nauczyciel konsultant
w DODN we Wrocławiu

e-mail: ewa.norkowska@dodn.dolnyslask.pl

tel. 508 691 087

Powrót do góry