Projekt Kompetencje 4.0 jest realizowany we współpracy z partnerem czeskim. Partnerem wiodącym jest Okręgowa Izba Handlowa z Liberca w Republice Czeskiej. Nawiązuje on do realizowanego już wspólnie projektu Firemki, który wykazał konieczność wzmacniania kompetencji z zakresu przedsiębiorczości o aspekty wynikające z wdrażania koncepcji Przemysłu 4.0, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb rynku pracy na pograniczu czesko-polskim.

Miejsce realizacji: region jeleniogórski, Královéhradecký kraj, Liberecký kraj
Czas trwania projektu: 1 VIII 2020-31 VII 2022
Cel szczegółowy: 11.3.119.3.1 Zwiększenie poziomu zatrudniania absolwentów
Wartość projektu: 1 109 375,33 EURO

Współfinansowanie:  Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach programu  Interreg V-A Republika Czeska- Polska oraz Budżet Województwa Dolnośląskiego.

Grupą docelową projektu Kompetencje 4.0  są uczniowie klas drugich i trzecich szkół średnich, w tym  uczniowie szkół branżowych. W trakcie jego realizacji wsparcie otrzyma 1230 uczniów oraz ich nauczyciele.

Zakłada się, że uczniowie uczestniczący w projekcie zdobędą nowe i ważne kompetencje, niezbędne do funkcjonowania na nowoczesnym rynku pracy. Nauczą się procesowego zarządzania produkcją i usługami, poznają działania firmy we wszystkich jej aspektach: od pomysłu na biznes aż do jego realizacji. Dzięki wyposażeniu szkół w pracownie multimedialne i korzystaniu z możliwości, jakie one dają, uczniowie będą mogli nauczyć się wykorzystywania nowoczesnych technologii w realizacji swoich zawodowych planów. Zadaniem uczniów biorących udział w projekcie Kompetencje 4.0 jest założenie fikcyjnej firmy i  prowadzenie jej przez cały rok szkolny. Dzięki temu uczniowie, wykorzystując możliwości pracowni multimedialnej, nabędą nowych kompetencji związanych z przedsiębiorczością, co pozwoli na lepsze  przygotowanie do wejścia na rynek pracy. Ważnym aspektem tego projektu jest nauka podstaw języka czeskiego i języka polskiego oraz współpraca z fikcyjną firmą po drugiej stronie granicy. Projekt zakłada również wsparcie dla nauczycieli. W ramach realizacji projektu nauczyciele także pogłębią swoje umiejętności związane z realizacją koncepcji Przemysł 4.0.  Dzięki temu będą mogli swoją wiedzę i umiejętności przekazać następnym rocznikom uczniów, podwyższając tym samym poziom nauczania w swoich szkołach. Zakłada się, że w wyniku realizacji projektu Kompetencje 4.0 nastąpią zmiany na rynku pracy polsko-czeskiego pogranicza: zwiększy się wiedza absolwentów o regionalnym rynku pracy po obu stronach granicy. Zwiększy się również atrakcyjność absolwentów wchodzących na rynek pracy.

W projekcie Kompetencje 4.0  uczestniczą szkoły czeskiego oraz polskiego pogranicza, w tym dwie szkoły prowadzone przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego: Dolnośląski Zespół Szkół w Biedrzychowicach oraz Dolnośląski Zespół Szkół w Bożkowie. W tych szkołach, objętych projektem Kompetencje 4.0, powstały fikcyjne firmy związane z profilem działalności szkoły: Castle Taste, Zielony Moduł, Agro Spec, Z pałacowej kuchni, Kompleksowa obsługa klienta w obiekcie hotelarskim. Uczniowie podczas zajęć wypełniali karty pracy, tworzyli biznesplan oraz precyzowali potrzeby związane z zakupami dla swoich fikcyjnych firm. Odbyły się również spotkania zarówno zespołu projektowego, jak i nauczycieli – kierowników fikcyjnych firm. Od listopada uczniowie mogą korzystać z bazy danych czesko-polskiej platformy komunikacyjnej  https://trziste.org. Dzięki tej interaktywnej stronie internetowej uczestnicy projektu będą mieli możliwość skorzystania z doradztwa zawodowego on-line, korzystając z bazy danych wolnych miejsc pracy po czeskiej i po polskiej stronie, poznając aktualne informacje dotyczące rynku pracy oraz z zakresu ustawodawstwa  w obu krajach.

Koordynator Projektu:
Zygmunt Korzeniewski
nauczyciel – konsultant DODN we Wrocławiu Filia w Jeleniej Górze

www.cz-pl.eu