Ewa Engel

nauczyciel-konsultant

Konsultacje (telefon): od poniedziałku do piątku w godz.: 14.00-15.00 lub w innych godzinach – po wcześniejszym umówieniu się.

Obszary:

 • nauczanie języka niemieckiego na każdym etapie edukacyjnym,
 • metodyka i dydaktyka nauczania języków obcych,
 • realizacja podstawy programowej z języka niemieckiego w szkole podstawowej i ponadpodstawowej,
 • egzamin ósmoklasisty w zakresie języka obcego,
 • neurodydaktyka w praktyce szkolnej,
 • rozwijanie umiejętności uczenia się uczniów,
 • język niemiecki dla nauczycieli,
 • realizacja projektu Lekcja: Enter.

Prosimy o telefoniczne ustalanie z nauczycielem-konsultantem konsultacji bezpośrednich.

Pokaż szkolenia

Jan Lewandowski

nauczyciel-konsultant

Konsultacje zdalne: od poniedziałku do piątku w godz. 12.00-13.00, w sprawach pilnych: 14.00-15.00

Obszary:

 • pomoc psychologiczno-pedagogiczna,
 • nadzór pedagogiczny,
 • rozwój zawodowy nauczyciela,
 • awans zawodowy nauczyciela,
 • organizacja i zarządzanie oświatą,
 • kadra kierownicza oświaty,
 • kontrola zarządcza w szkole,
 • ewaluacja pracy szkoły,
 • ewaluacja pracy nauczyciela (zwłaszcza autoewaluacja),
 • prawo oświatowe,
 • odpowiedzialność prawna nauczycieli,
 • podstawy prawne oświaty,
 • planowanie strategiczne,
 • oligofrenopedagogika,
 • technika,
 • samorząd terytorialny.

Prosimy o telefoniczne ustalanie z nauczycielem-konsultantem konsultacji bezpośrednich.

Pokaż szkolenia

Maria Janowska

nauczyciel-konsultant

Konsultacje zdalne (telefoniczne): od poniedziałku do piątku w godz.: 10.00 -11.00 lub w innych godzinach – po wcześniejszym ustaleniu.

Obszary:

 • komunikacja interpersonalna,
 • rozwiązywanie konfliktów, negocjacje i mediacje,
 • kompetencje 4K: kreatywność, krytyczne myślenie, komunikacja, kooperacja (współpraca),
 • coachingowy styl zarządzania,
 • coaching inspiracją do rozwoju nauczyciela/ucznia,
 • wychowanie patriotyczne,
 • działania edukacyjne na rzecz wspomagania wychowawczej roli rodziny, współpraca z rodzicami,
 • wspieranie dziecka w radzeniu sobie z trudnymi emocjami i problemami w uczeniu się,
 • wychowanie do wartości,
 • wychowanie do życia w rodzinie – potrzeby rozwojowe dzieci i młodzieży,
 • edukacja dla bezpieczeństwa,
 • wychowanie, profilaktyka i opieka,
 • edukacja prozdrowotna,
 • BHP w szkole,
 • pierwsza pomoc przedmedyczna,
 • edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna,
 • uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
 • oligofrenopedagogika,
 • etyka w szkole, etyka zawodowa nauczycieli,
 • zarządzanie stresem i wypalenie zawodowe.

 

Prosimy o telefoniczne ustalanie z nauczycielem-konsultantem konsultacji bezpośrednich.

Pokaż szkolenia

Marta Tarkowska

doradca metodyczny

Doradca metodyczny w zakresie Edukacji Wczesnoszkolnej
Placówka zatrudnienia: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Radwanicach
Dyżury doradcy metodycznego w DODN: środa 10:00 – 13:00

Zadania wyznaczone przez DKO, zgodnie z rozporządzeniem o placówkach.

Obszary:

wspomaganie nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w:

 • rozwijaniu umiejętności metodycznych;
 • planowaniu, organizowaniu i badaniu efektów procesu dydaktyczno-wychowawczego, z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb uczniów;
 • opracowywaniu, doborze i adaptacji programów nauczania;
 • podejmowaniu działań innowacyjnych.

Prosimy o telefoniczne ustalanie z doradcą metodycznym konsultacji bezpośrednich.

Pokaż szkolenia

Urszula Tkaczyk

nauczyciel-konsultant

Konsultacje: od poniedziałku do środy w godz.: 9.00-10.00 lub w innych godzinach – po wcześniejszym umówieniu się.

Obszary:

 • pomoc psychologiczno – pedagogiczna,
 • podstawa programowa,
 • edukacja wczesnoszkolna,
 • edukacja przyrodnicza,
 • proces nauczania – uczenia się,
 • ocenianie,
 • promocja zdrowia.

Prosimy o telefoniczne ustalanie z nauczycielem-konsultantem konsultacji bezpośrednich.

Pokaż szkolenia
Skip to content