Cyfrowy nauczyciel zDolnego Śląska II”

Projekt: Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych
w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość.

CEL PROJEKTU

Podniesienie jakości doskonalenia i wsparcia nauczycieli prowadzących zdalną edukację w przedszkolach i szkołach przez kadrę placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych. Projekt ukierunkowany jest na ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 poprzez zapewnienie prowadzenia edukacji na odległość w przypadku ponownego czasowego zamknięcia części szkół i przedszkoli.

ADRESACI PROJEKTU

Podejmowane w ramach projektu działania adresowane są w pierwszej kolejności
do pracowników Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu,
a docelowo do nauczycieli placówek i szkół publicznych jak i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych województwa dolnośląskiego.

Działania projektowe będą realizowane z uwzględnieniem zasady równości szans i niedyskryminacji,
w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn.

Działania mające na celu wsparcie nauczycieli szkół i przedszkoli
w zakresie prowadzenia edukacji w formie zdalnej z dziećmi/uczniami, obejmują:
– Szkolenia stacjonarne dla nauczycieli
– Szkolenia on-line dla nauczycieli
– Konsultacje grupowe dla nauczycieli
– Pakiet materiałów edukacyjnych dla nauczycieli

CZAS TRWANIA PROJEKTU

od marca 2023 r. do czerwca 2023 r.
Wniosek projektowy nr 40/F3/2023
Lider projektu: Mariola Berg
Kierownik DODN Filia w Wałbrzychu
Kontakt: tel. 508 690 993
e-mail: mariola.berg@dodn.dolnyslask.pl