Wsparcie nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość – Informacje o projekcie

 

Nazwa projektu

“Cyfrowy nauczyciel zDolnego Śląska”

Projekt: Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Oś priorytetowa: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty.

Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Cel projektu

Podniesienie jakości doskonalenia i wsparcia nauczycieli prowadzących zdalną edukację
w przedszkolach i szkołach przez kadrę placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych. Projekt ukierunkowany jest na ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 poprzez zapewnienie prowadzenia edukacji na odległość
w przypadku ponownego czasowego zamknięcia części szkół i przedszkoli.

Adresaci projektu

Podejmowane w ramach projektu działania adresowane są w pierwszej kolejności
do pracowników Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu,
a docelowo do 166. nauczycieli ze szkół województwa dolnośląskiego.

Działania projektowe będą realizowane z uwzględnieniem zasady równości szans
i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady
równości szans kobiet i mężczyzn.

Działania mające na celu wsparcie nauczycieli szkół i przedszkoli w zakresie prowadzenia
edukacji w formie zdalnej z dziećmi/uczniami, obejmują:

– Szkolenia stacjonarne dla nauczycieli
– Szkolenia on-line dla nauczycieli
– Konsultacje indywidualne dla nauczycieli
– Sieć wsparcia i doradztwa eksperckiego
– Pakiet materiałów edukacyjnych dla nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących
– Pakiet materiałów edukacyjnych dla nauczycieli przedmiotów zawodowych

Czas trwania projektu

od kwietnia 2021 r. do lutego 2022 r.
Wniosek projektowy nr 4/9/2021
Wartość projektu: 204 335,20 zł

Lider projektu:
Andrzej Sieradzki
Nauczyciel konsultant pełniący obowiązki Kierownika DODN Filia w Jeleniej Górze
Kontakt
Tel. 508 690 929
e-mail: andrzej.sieradzki@dodn.dolnyslask.pl