Projekt Przebudowa jednostek wytwarzających energię cieplną z wykorzystaniem OZE w budynku DODN w Jeleniej Górze, ul. 1-Maja 43

Oś Priorytetowa nr 3 „Gospodarka niskoemisyjna”, Działania nr 3.5.B Rozbudowa i/lub modernizacja sieci ciepłowniczych – nabór horyzontalny projekt rewitalizacyjny” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 1 866 413, 00 PLN

KWOTA DOFINANSOWANIA: 1 102 279, 09 PLN

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: Projekt realizowany jest w okresie 30.04.2018 – 31.03.2019

CELE PROJEKTU:

• poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej
• poprawa jakości powietrza atmosferycznego poprzez redukcje emisji szkodliwych gazów i pyłów Powyższe cele są odpowiedzią na zidentyfikowane problemy, do rozwiązania których ma się przyczynić niniejszy projekt:
• poprawa efektywności pracy systemu grzewczego w budynkach użyteczności publicznej
• zmniejszenie zużycia oraz strat energii cieplnej
• zmniejszenie emisji szkodliwych gazów
• zwiększenie komfortu termicznego dla osób korzystających z infrastruktury (studenci oraz pracownicy)
• zmniejszenie kosztów energii w związku ze stratami ciepła generowany przez ww. placówkę Ich osiągnięcie pozwoli na racjonalną gospodarkę energią w ramach obiektów użyteczności publicznej oraz przyczyni się do ograniczenia niekorzystnego oddziaływania infrastruktury na powietrze atmosferyczne.