Relacja z seminarium Realizacja programu wychowawczo-profilaktycznego w okresie pandemii. Szanse i zagrożenia.
Opracował: Łukasz Franków nauczyciel-konsultant w DODN we Wrocławiu, Filia w Wałbrzychu.

 

11 maja 2021 roku w wałbrzyskiej filii DODN we Wrocławiu, za pośrednictwem platformy MS Teams, odbyło się seminarium na temat Realizacja programu wychowawczo-profilaktycznego w okresie pandemii.

Celem wydarzenia było omówienie treści z założeń programów wychowawczo-profilkatycznych szkół i placówek, które udało się zrealizować w okresie pandemii oraz tych, które wymagały modyfikacji lub nawet rezygnacji ze względu na panujące przez większość roku szkolnego obostrzenia.

Pierwszą część spotkania poprowadził Łukasz Franków, nauczyciel- konsultant wałbrzyskiej filii DODN, który przedstawił prawne aspekty działalności wychowawczo-profilaktycznej szkół i placówek. W swoim wystąpieniu wskazał, w których dokumentach prawa oświatowego można znaleźć konkretne wskazówki do realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego i nawiązał do definicji wychowania zawartej w ustawie Prawo Oświatowe, która stanowiła punkt wyjścia do dalszych rozważań.

Następnie głos zabrała Mariola Berg, kierownik wałbrzyskiej filii DODN we Wrocławiu, która opowiedziała o najistotniejszych kwestiach w zakresie wspierania dzieci i młodzieży w rozwoju fizycznym w okresie pandemii. Podkreśliła szczególnie rangę promowania, zachęcania i stwarzania warunków do aktywności fizycznej dzieci i młodzieży oraz przypomniała o negatywnych skutkach długotrwałej pracy z wykorzystaniem komputera.

Problematykę rozwijania kompetencji emocjonalno-społecznych podjęła w swoim wystąpieniu Karolina Głuszek, nauczycielka-konsultantka wałbrzyskiej filii DODN, która przytoczyła słowa Jean Twenge, amerykańskiej psycholog, o obecnym pokoleniu dzieci i młodzieży jako tym, które znajduje się na krawędzi najgorszego kryzysu zdrowia psychicznego od dziesięcioleci, z rekordowym odsetkiem depresji i samobójstw, podkreślając, jak ważna jest wśród nauczycieli świadomość potrzeby pracy z emocjami. Szczególną uwagę zwróciła na to, że wszystkie emocje są ważne i potrzebne, a zadaniem nauczycieli jest rozwijanie umiejętności uczniów radzenia sobie z nimi. Temat o realizacji wychowania do wartości w okresie pandemii omówił dr Robert Kaśków, Dyrektor I LO w Świdnicy i jednocześnie doradca metodyczny w zakresie etyki. Zwrócił on uwagę uczestników seminarium na to, że w okresie pracy zdalnej i dystansu społecznego pojawiły się duże ograniczenia we wspieraniu uczniów w rozwoju aksjologicznym. Cenne w wystąpieniu było przedstawienie szans i możliwości przekazu wartości w czasie pracy online w formie przykładów dobrych praktyk. Robert Kaśków omówił też rolę netykiety oraz stwierdził, iż nic nie zastąpi siły autorytetu nauczyciela w bezpośrednim kontakcie.

Łukasz Franków, który ponownie zabrał głos, wskazał na możliwości oddziaływania na rozwój społeczny uczniów w okresie pracy zdalnej poprzez wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnej. Zwrócił uwagę, że w przypadku niektórych uczniów ze specjalnymi potrzebami komunikacyjnymi jest to narzędzie sprzyjające nawiązywaniu kontaktów społecznych.

Ostatnim prelegentem seminarium był Tomasz Łabędź, były funkcjonariusz Policji, a obecnie nauczyciel klas mundurowych IV Liceum Ogólnokształcącego w Wałbrzychu. Poruszył on kwestie związane z bezpieczeństwem w cyberprzestrzeni oraz podzielił się swoimi spostrzeżeniami na temat narastającego podczas nauki zdalnej problemu przemocy i agresji w Internecie. Szczególnie uwrażliwiał na konieczność rozwijania świadomości młodych ludzi na temat ochrony swojego wizerunku oraz ponoszenia realnych konsekwencji wirtualnych działań.

Równolegle z toczącą się dyskusją uruchomiona została aplikacja Padlet, dzięki której  osoby biorące udział w wydarzeniu mogły wyrazić swoje zdanie na temat tego, co warto zrobić przed wakacjami, by przyczynić się do bezpiecznego powrotu uczniów do szkół we wrześniu.

Podsumowania seminarium dokonał Łukasz Franków, zwracając uwagę, że  czas pandemii pozwolił wypracować nowe sposoby  realizacji działań wychowawczo-profilaktycznych, które powinny na stałe zagościć w szkołach i placówkach oświatowych. Na zakończenie uczestnicy mogli obejrzeć film profilaktyczny pt. Kontury życia, który był wspólnym przedsięwzięciem Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu oraz Zespołu Szkół Politechnicznych Energetyk.