Agata Gajos

nauczyciel-konsultant

Konsultacje: wtorek 11.00-12.00, czwartek 14.00-15.00

Obszary:

 • Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach.
 • Pierwsza pomoc psychologiczna w sytuacjach kryzysowych.
 • Profilaktyka oraz wsparcie zdrowia psychicznego uczniów.
 • Wspieranie umiejętności wychowawczych nauczycieli.
 • Komunikacja interpersonalna  – wspieranie umiejętności współpracy nauczycieli, wychowawców, specjalistów z uczniami oraz ich rodzicami.
 • Kompetencje emocjonalno – społeczne uczniów – wsparcie nauczycieli.
 • Profilaktyka przemocy i agresji  w szkole.
 • Standardy Ochrony Małoletnich przed Przemocą.

Prosimy o telefoniczne ustalanie z nauczycielem-konsultantem konsultacji bezpośrednich.

Pokaż szkolenia

Agnieszka Halicka

nauczyciel-konsultant

Konsultacje: czwartek w godz. 15.30-19.30, piątek w godz. 15.30-19.30

Obszary:

 • nauczanie i metodyka nauczania religii rzymskokatolickiej w szkołach podstawowych,
 • korelacja lekcji religii z innymi lekcjami w szkole,
 • edukacja regionalna i patriotyczna,
 • metody aktywizujące ze szczególnym uwzględnieniem metod ekspresji i impresji,
 • teatr i drama jako metody aktywizujące w nauczaniu katechezy.
Pokaż szkolenia

Agnieszka Kacała

nauczyciel-konsultant

Konsultacje (I piętro, pok. 107): poniedziałek w godz. 13.30-18.30, czwartek w godz. 16.00-19.00

Obszary:

 • nauczanie religii rzymsko-katolickiej wszystkich poziomów kształcenia (w szczególności z uwzględnieniem przedszkoli),
 • metodyka nauczania religii rzymsko-katolickiej na każdym etapie edukacyjnym (uwzględniając szczególnie przedszkola i metody aktywizujące),
 • akty prawne dotyczące nauczania religii w tym m.in. prawo oświatowe (ze szczególnym uwzględnieniem warunków i sposobów organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach),
 • awans zawodowy nauczycieli religii,
 • praktyki katechetyczne,
 • korelacja lekcji religii z innymi lekcjami w szkole,
 • dialog międzyreligijny/międzywyznaniowy,
 • dziedzictwo kulturowe,
 • edukacja regionalna i patriotyczna,
 • konsultacje indywidualne dla katechetów.

Zapraszamy na konsultacje stacjonarne oraz przy wykorzystaniu środków komunikacji na odległość. Prosimy o wcześniejsze ustalenie terminu konsultacji bezpośrednich telefonicznie lub przez e-mail.

Pokaż szkolenia

Barbara Bieńkuńska

nauczyciel-konsultant

Konsultacje zdalne: od poniedziałku do piątku 14.00-15.00

Obszary:

 • realizacja projektu LEKCJA ENTER,
 • fundusze Strukturalne Unii Europejskiej – zarządzanie projektami,
 • pozyskiwanie środków zewnętrznych dla placówek oświatowych,
 • promowanie przedsiębiorczości i kreatywności  w edukacji,
 • ekonomia społeczna – współpraca z NGO,
 • nauczanie wspomagane TIK,
 • zarządzanie finansami w szkole,
 • marketing edukacyjny i współpraca instytucjonalna.

Prosimy o telefoniczne ustalanie z nauczycielem-konsultantem konsultacji bezpośrednich.

Pokaż szkolenia

dr Barbara Kobzarska-Bar

nauczyciel-konsultant

Konsultacje zdalne: piątek, godz. 16.00-18.00

Obszary:

 • 4K: komunikacja interpersonalna,
 • negocjacje i mediacje rówieśnicze i szkolne,
 • 4K: kreatywność,
 • 4K: krytyczne myślenie,
 • 4K: współpraca,
 • coaching,
 • inteligencja emocjonalna,
 • praca z uczniem z doświadczeniem migracyjnym,
 • rozwiązywanie problemów,
 • praca z błędem,
 • rozwiązywanie konfliktów.
Pokaż szkolenia

dr hab. Henryk Spustek

nauczyciel-konsultant

Konsultacje:  od poniedziałku do piątku w godz. 13.00 – 14.00 (stacjonarnie, pok. 12)

Konsultacje zdalne – po wcześniejszym ustaleniu terminu i godziny spotkania

 

Obszary:

 • systemy informatyczne i otwarte oprogramowanie w dydaktyce,
 • fizyka – korelacja z innymi przedmiotami,
 • projekty edukacyjne w nauczaniu fizyki,
 • pomiary fizyczne – interpretacja wyników i ich opracowanie,
 • modele interdyscyplinarne – uniwersalizm w opisie zjawisk,
 • wielokryterialne analizy porównawcze,
 • deterministyczne i holistyczne postrzeganie zjawisk,
 • edukacja dla bezpieczeństwa – zagrożenia bezpieczeństwa społecznego i ich źródła,
 • edukacja dla bezpieczeństwa – analiza informacji,
 • społeczeństwo obywatelskie. Projekty społeczne,
 • historia fizyki.

 

Prosimy o telefoniczne ustalanie z nauczycielem-konsultantem konsultacji bezpośrednich.

dr Joanna Kaczmarska

nauczyciel-konsultant

Konsultacje zdalne: poniedziałek 9.00 – 11.00, środa 13.00 – 14.00, piątek 11.00 – 13.00

Obszary:

 • realizacja projektu LEKCJA ENTER,
 • metodyka nauczania języka angielskiego na każdym etapie edukacyjnym,
 • egzamin ósmoklasisty z języka obcego,
 • multimedia w edukacji językowej,
 • kompetencje kluczowe na lekcji języka obcego
 • ocenianie kształtujące w nauczaniu języka obcego,
 • edukacja międzykulturowa na lekcjach języka obcego,
 • zintegrowane nauczanie przedmiotowo-językowe – CLIL – w klasach 1-3 SP,
 • realizacja podstawy programowej z języka angielskiego w szkole podstawowej i ponadpodstawowej.

 

Prosimy o telefoniczne ustalanie z nauczycielem-konsultantem konsultacji bezpośrednich.

Pokaż szkolenia

dr Jolanta Horyń

Nauczyciel-Konsultant

Obszary:

 • koordynacja projektu PPP – pomoc psychologiczno-pedagogiczna,
 • Lider projektu edukacyjnego Lekcja:Enter na zDolny Śląsk”
 • trener umiejętności społecznych
 • organizacja i zarządzanie oświatą
 • nadzór pedagogiczny
 • prawo oświatowe
 • edukacja regionalna i patriotyczna
 • organizacja turystyki i krajoznawstwa w placówkach oświatowych
 • awans zawodowy nauczycieli
 • technologie informacyjne i komunikacyjne w pracy nauczyciela
 • bezpieczeństwo kulturowe, społeczne, personalne
 • praca z uczniem cudzoziemskim/z doświadczeniem migracyjnym
 • edukacja międzykulturowa i wielokulturowa
 • współpraca z organizacjami pozarządowymi
 • samorząd uczniowski, wolontariat
 • projekty i wymiany międzynarodowe
Pokaż szkolenia

dr Małgorzata Żochowska

doradca metodyczny

Nauczyciel  w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Bystrzycy Kłodzkiej, ul. St. Sempołowskiej 13, 57-500 Bystrzyca Kłodzka

Nauczyciel doradca metodyczny w zakresie geografii.

Dyżur: środa 10.00-19.00. W sprawach pilnych proszę o zapytanie drogą e-mail.

Obszary:

 • Wspomaganie w pracy nauczyciela geografii – obserwacje koleżeńskie.
 • Metodyka nauczania geografii na wszystkich poziomach edukacyjnych.
 • Awans zawodowy nauczyciela geografii.
 • Wspieranie uzdolnień geograficznych – olimpiada  geograficzna.
 • Współpraca z instytucjami  oferującymi edukację geograficzną.
 • Organizacja turystyki i krajoznawstwa – walory turystyczne, baza turystyczna, cel wycieczek, karty turystyczne.
 • Konsultacje metodyczne w zakresie przygotowania do matury z geografii​.
Pokaż szkolenia

dr Paweł Beyga

nauczyciel-konsultant

Konsultacje: wtorek w godz.  10.00-17.00

Obszary:

 • nauczanie religii rzymskokatolickiej w szkołach ponadpodstawowych,
 • metodyka nauczania religii w szkołach ponadpodstawowych,
 • korelacja lekcji religii z innymi lekcjami w szkole,
 • lekcja religii w formie zdalnej,
 • dialog międzyreligijny i dialog międzykulturowy,
 • edukacja patriotyczna w wymiarze lokalnym (Wrocław i Dolny Śląsk),
 • promowanie ekumenicznego wymiaru Dolnego Śląska,
 • współpraca z instytucjami kultury we Wrocławiu (muzea, teatry, cmentarze),
 • popularyzacja teologii w szkołach ponadpodstawowych.
Pokaż szkolenia

Elżbieta Kazańska

nauczyciel-konsultant

Konsultacje zdalne: od poniedziałku do piątku w godz. 13.00-14.00.

Konsultacje stacjonarne: po uzgodnieniu telefonicznym

Obszary:

 • metodyka nauczania plastyki,
 • edukacja plastyczna,
 • arteterapia,
 • wspieranie uzdolnień artystycznych,
 • rozwijanie kompetencji kluczowych poprzez działania artystyczne.

Prosimy o telefoniczne ustalanie z nauczycielem-konsultantem konsultacji bezpośrednich.

Pokaż szkolenia

Grażyna Schneider

nauczyciel-konsultant

Konsultacje zdalne (telefon): czwartek 12.00-14.00; piątek 15.00-16.00

Obszary:

 • edukacja dla bezpieczeństwa,
 • pierwsza pomoc przedmedyczna,
 • wychowanie fizyczne,
 • 4K – kreatywny nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa,
 • 4K- kreatywny nauczyciel wychowania fizycznego,
 • aktywność fizyczna dzieci w edukacji wczesnoszkolnej,
 • wspieranie nauczycieli świetlicy w organizacji zajęć ruchowych dla dzieci,
 • aktywność osób niepełnosprawnych,
 • sport osób niepełnosprawnych,
 • współpraca z organizacjami pozarządowymi i klubami sportowymi.
Pokaż szkolenia

Jerzy Rudnicki

nauczyciel-konsultant

Konsultacje: poniedziałek 12.00-13.00.

Obszary:

 • nauczanie i metodyka nauczania historii i wiedzy o społeczeństwie,
 • edukacja patriotyczna,
 • edukacja regionalna,
 • dziedzictwo kulturowe Dolnego Śląska,
 • współpraca z instytucjami kultury na Dolnym Śląsku,
 • współpraca z organizacjami pozarządowymi na Dolnym Śląsku,
 • historia Kresów Wschodnich II RP,
 • gamifikacja na lekcjach historii i wiedzy o społeczeństwie,
 • infografika w nauczaniu historii.

Prosimy o telefoniczne ustalanie z nauczycielem-konsultantem konsultacji bezpośrednich.

Jolanta Lazar

nauczyciel-konsultant

Konsultacje: poniedziałek  16.00-17.00, środa 13.00-14.30

Obszary:

 • realizacja projektu LEKCJA ENTER,
 • metodyka nauczania matematyki na II i III etapie edukacyjnym,
 • wykorzystanie diagnoz i egzaminów zewnętrznych w pracy nauczyciela i szkoły,
 • TIK w nauczaniu matematyki,
 • awans zawodowy,
 • nauczanie zdalne.

Prosimy o telefoniczne ustalanie z nauczycielem-konsultantem konsultacji bezpośrednich.

Pokaż szkolenia

Robert Mangold

Nauczyciel-konsultant

Konsultacje zdalne: środy w godz.  14.00-16.00.

Konsultacje stacjonarne: po uzgodnieniu telefonicznym​.

 

Obszary:

 • nadzór pedagogiczny,
 • zmiany w prawie oświatowym,
 • odpowiedzialność prawna nauczyciela,
 • odpowiedzialność prawna dyrektora szkoły,
 • bezpieczeństwo ucznia w przepisach prawnych,
 • awans zawodowy,
 • kształcenie zawodowe.
Pokaż szkolenia

Sabina Czajkowska-Prokop

nauczyciel-konsultant

sabina.prokop@dodn.dolnyslask.pl

Konsultacje zdalne: poniedziałek 9.00 – 11.00, środa 13.00 – 14.00, piątek 11.00 – 13.00

Obszary:

 • metodyka nauczania języka niemieckiego na wszystkich etapach edukacyjnych
 • metodyka nauczania języka niemieckiego zawodowego
 • kompetencje międzykulturowe w nauczaniu języków obcych
 • neurodydaktyka
 • multimedia w edukacji językowej
 • egzamin ósmoklasisty w zakresie języka obcego
 • rozwijanie umiejętności uczenia się uczniów
 • rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów
 • język niemiecki dla nauczycieli
 • ocenianie kształtujące
 • realizacja podstawy programowej z języka niemieckiego w szkole podstawowej i ponadpodstawowej
 • realizacja projektu Lekcja:Enter

Prosimy o telefoniczne ustalanie z nauczycielem-konsultantem konsultacji bezpośrednich.

Pokaż szkolenia

Sylwia Nadolska

nauczyciel-konsultant

Konsultacje zdalne (telefon): od poniedziałku do piątku w  godz. 13.00–14.00

Obszary:

 • zagadnienia z zakresu BHP na stanowisku nauczyciela w szkołach i placówkach oświatowych,
 • prawo pracy,
 • wypadki uczniów,
 • bezpieczeństwo uczniów w szkole – przepisy,
 • profilaktyka uczniów – wychowanie zdrowotne i fizyczne,
 • pierwsza pomoc przedmedyczna,
 • bezpieczeństwo podczas organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży,
 • organizacja wycieczek szkolnych – przepisy prawa,
 • współpraca z Młodzieżowymi Domami Kultury,
 • edukacja taneczna na zajęciach wychowania fizycznego.

Prosimy o telefoniczne ustalanie z nauczycielem-konsultantem konsultacji bezpośrednich.

Pokaż szkolenia

Wiktor Szanin

nauczyciel-konsultant

Konsultacje zdalne (telefon): od poniedziałku do piątku w godz. 13.00-14.00

 • realizacja projektu LEKCJA ENTER,
 • podniesienie kompetencji cyfrowych nauczycieli ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych,
 • ​​metodyka nauczania informatyki oraz informatycznych przedmiotów zawodowych,
 • ​​inicjatywa Laboratoria Przyszłości https://www.gov.pl/web/laboratoria
 • ​​pomysły i realizacja projektów edukacyjnych w technologii 3D, drukarki 3D,
 • technologia informacyjno-komunikacyjna (TIK) w nauczaniu przedmiotowym,
 • metoda WebQuest, cyfrowe urządzenia i narzędzia w szkole, tablica interaktywna,
 • wspomaganie pracy nauczycieli matematyki, fizyki i informatyki,
 • bezpieczeństwo w sieci lokalnej i globalnej, bezpieczeństwo w sieci Internet,
 • sztuczna inteligencja (AI), robotyka, MEDIA-ART-THERAPY, ArteVitas,
 • trening umiejętności społecznych (TUS), Life Skills – trening kompetencji społecznych.

Prosimy o telefoniczne ustalanie z nauczycielem-konsultantem konsultacji bezpośrednich.

Pokaż szkolenia
Skip to content