Agata Gajos

nauczyciel-konsultant

Konsultacje: wtorek 14.00-15.00, środa 14.00-15.30

Obszary:

 • Umiejętności wychowawcze nauczycieli.
 • Pomoc psychologiczno–pedagogiczna.
 • Bezpieczeństwo emocjonalne i psychiczne uczniów.
 • Komunikacja interpersonalna.
 • Promowanie zdrowego stylu życia i profilaktyka uzależnień wśród uczniów.

 

Barbara Bieńkuńska

nauczyciel-konsultant

Konsultacje zdalne: wtorek 14.00-15.00

Obszary:

 • fundusze Strukturalne Unii Europejskiej – zarządzanie projektami,
 • pozyskiwanie środków zewnętrznych dla placówek oświatowych,
 • promowanie przedsiębiorczości i kreatywności  w edukacji,
 • ekonomia społeczna – współpraca z NGO,
 • nauczanie wspomagane TIK,
 • zarządzanie finansami w szkole,
 • marketing edukacyjny i współpraca instytucjonalna.

Prosimy o telefoniczne ustalanie z nauczycielem-konsultantem konsultacji bezpośrednich.

Pokaż kursy tego konsultanta

Beata Rączka

nauczyciel-konsultant

Konsultacje zdalne: od poniedziałku do piątku w godz.  15.00-16.00

Obszary:

 • formy muzyczne w wychowaniu przedszkolnym,
 • zabawy logorytmiczne w pracy z dzieckiem,
 • wpływ muzyki na harmonijny rozwój dziecka,
 • popularyzacja tańca jako formy aktywności ruchowej.

dr Jolanta Horyń

Dyrektor DODN

Obszary:

 • Lider projektu edukacyjnego Lekcja:Enter na zDolny Śląsk”
 • trener umiejętności społecznych
 • organizacja i zarządzanie oświatą
 • nadzór pedagogiczny
 • prawo oświatowe
 • edukacja regionalna i patriotyczna
 • organizacja turystyki i krajoznawstwa w placówkach oświatowych
 • awans zawodowy nauczycieli
 • technologie informacyjne i komunikacyjne w pracy nauczyciela
 • bezpieczeństwo kulturowe, społeczne, personalne
 • praca z uczniem cudzoziemskim/z doświadczeniem migracyjnym
 • edukacja międzykulturowa i wielokulturowa
 • współpraca z organizacjami pozarządowymi
 • samorząd uczniowski, wolontariat
 • projekty i wymiany międzynarodowe

dr Małgorzata Żochowska

doradca metodyczny

Nauczyciel  w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Bystrzycy Kłodzkiej, ul. St. Sempołowskiej 13, 57-500 Bystrzyca Kłodzka

Nauczyciel doradca metodyczny w zakresie geografii.

Konsultacje zdalne przez Skypa – kliknij: 

Dyżur: środa 10.00.-17.00

Pokaż kursy tego konsultanta

Elżbieta Kazańska

nauczyciel-konsultant

Konsultacje zdalne: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 13.00-14.00, środa 9.00-10.00.

Konsultacje zdalne przez Skypa – kliknij: 

Obszary:

 • metodyka nauczania plastyki,
 • edukacja plastyczna,
 • arteterapia,
 • wspieranie uzdolnień artystycznych,
 • rozwijanie kompetencji kluczowych poprzez działania artystyczne.

Prosimy o telefoniczne ustalanie z nauczycielem-konsultantem konsultacji bezpośrednich.

Pokaż kursy tego konsultanta

Ewa Kowalczyk

nauczyciel-konsultant

Konsultacje: poniedziałek godz. 10.00–11.00, wtorek godz. 10.00–11.00, środa 12.00–13.00, czwartek 12.00–13.00, piątek 12.00-13.00.

Obszary:

 • Metodyka edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.
 • Edukacja włączająca.
 • Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 • Doradztwo zawodowe na każdym etapie edukacji.
 • Terapia pedagogiczna.
 • Organizacja turystyki i krajoznawstwa w placówkach oświatowych.
Pokaż kursy tego konsultanta

Ewa Norkowska

nauczyciel-konsultant

Konsultacje: poniedziałek 8.00-9.00,  wtorek 10.00-11.00, środa 10.00-11.00, czwartek 10.00-11.00, piątek 14.00-15.00.

Obszary:

 • zarządzanie oświatą,
 • nadzór pedagogiczny,
 • prawo oświatowe,
 • bezpieczeństwo w szkole, w tym organizacja wycieczek szkolnych oraz wypoczynku dla dzieci i młodzieży,
 • awans zawodowy nauczycieli,
 • ocena efektywności pracy szkoły/ placówki oświatowej,
 • przedsiębiorczość,
 • doradztwo zawodowe,
 • technologie informacyjne w pracy nauczyciela.

Prosimy o telefoniczne ustalanie z nauczycielem-konsultantem konsultacji bezpośrednich.

Pokaż kursy tego konsultanta

Halina Nawrotek

nauczyciel-konsultant, wicedyrektor

Obszary:

 • wspieranie uzdolnień,
 • edukacja: regionalna, patriotyczna, europejska, globalna,
 • zarządzanie w oświacie
Pokaż kursy tego konsultanta

Ilona Grzanka-Osińska

nauczyciel-konsultant

Konsultacje: poniedziałek  12:00-13:00, środa 12:00-13:00,  czwartek 12:00-13:00

Obszary:

Amatorski ruch artystyczny:

 • Wsparcie dla nauczycieli – instruktorów w MDK
 • Organizacja i planowanie małych i dużych  imprez artystycznych
 • Taniec ludowy i kultura ludowa
 • Taniec współczesny i kreatywny
 • Teatr dziecięcy w szkole i w placówkach wychowania pozaszkolnego
 • Popularyzacja tańca jako formy aktywności ruchowej
Pokaż kursy tego konsultanta

Jacek Ścibor

nauczyciel-konsultant

Konsultacje zdalne: poniedziałek 9.00-11.00

Obszary:

 • informatyka w szkole podstawowej,
 • programowanie w nauczaniu wczesnoszkolnym,
 • programowanie off-line,
 • STEM w nauczaniu wczesnoszkolnym

Prosimy o telefoniczne ustalanie z nauczycielem-konsultantem konsultacji bezpośrednich.

Joanna Kaczmarska

nauczyciel-konsultant

Konsultacje zdalne: poniedziałek 9.00 – 11.00, środa 13.00 – 14.00, piątek 11.00 – 13.00

Obszary:

 • metodyka nauczania języka angielskiego na każdym etapie edukacyjnym,
 • egzamin ósmoklasisty z języka obcego,
 • multimedia w edukacji językowej,
 • kompetencje kluczowe na lekcji języka obcego
 • ocenianie kształtujące w nauczaniu języka obcego,
 • edukacja międzykulturowa na lekcjach języka obcego,
 • zintegrowane nauczanie przedmiotowo-językowe – CLIL – w klasach 1-3 SP,
 • realizacja podstawy programowej z języka angielskiego w szkole podstawowej i ponadpodstawowej.

 

Prosimy o telefoniczne ustalanie z nauczycielem-konsultantem konsultacji bezpośrednich.

Pokaż kursy tego konsultanta

Jolanta Lazar

nauczyciel-konsultant

Konsultacje: poniedziałek  16.00-17.00, środa 13.00-14.30

Obszary:

 • metodyka nauczania matematyki na II i III etapie edukacyjnym,
 • wykorzystanie diagnoz i egzaminów zewnętrznych w pracy nauczyciela i szkoły,
 • TIK w nauczaniu matematyki,
 • awans zawodowy,
 • nauczanie zdalne.

Prosimy o telefoniczne ustalanie z nauczycielem-konsultantem konsultacji bezpośrednich.

Pokaż kursy tego konsultanta

ks. Marcin Krawczyk

NAUCZYCIEL-KONSULTANT

Konsultacje: poniedziałek: 9.00-10.15, środa 15.00-16.15

Obszary:

 • edukacja regionalna i patriotyczna
 • nauczanie katechezy
 • awans zawodowy nauczycieli
 • współpraca szkoły z parafiami

 

Prosimy o telefoniczne ustalanie z nauczycielem-konsultantem konsultacji bezpośrednich.

Pokaż kursy tego konsultanta

Lech Stempel

nauczyciel-konsultant

Konsultacje zdalne (telefon): poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek:  10.00-11.00.

Obszary:

 • wychowanie i profilaktyka,
 • organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole,
 • współpraca szkoły z rodzicami,
 • zagadnienia z dziedziny wychowania do życia w rodzinie,
 • wykorzystanie technologii informatycznej w pracy wychowawczej,
 • multimedia w edukacji.

Prosimy o telefoniczne ustalanie z nauczycielem-konsultantem konsultacji bezpośrednich.

Pokaż kursy tego konsultanta

Lilianna Zabierowska

nauczyciel-konsultant

Konsultacje zdalne: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek: 11.00-12.00, piątek: 14.00-15.00

Obszary:

 • metodyka nauczania biologii,
 • edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju,
 • narzędzia myślenia krytycznego (TOC, P4C),
 • coaching, mentoring i tutoring w pracy nauczyciela i dyrektora szkoły,
 • ocenianie kształtujące,
 • Design Thinking w edukacji.

Prosimy o telefoniczne ustalanie z nauczycielem-konsultantem konsultacji bezpośrednich.

Pokaż kursy tego konsultanta

Łukasz Franków

nauczyciel-konsultant

Konsultacje zdalne: środa 15.00-16.00

Konsultacje zdalne przez Skypa – kliknij:

Obszary:

 • pomoc psychologiczno-pedagogiczna,
 • komunikacja interpersonalna,
 • rozwiązywanie konfliktów,
 • wychowanie i bezpieczeństwo,
 • motywacja,
 • współpraca z rodzicami,
 • wspomaganie szkół i placówek wszystkich etapów kształcenia.

Prosimy o telefoniczne ustalanie z nauczycielem-konsultantem konsultacji bezpośrednich.

Pokaż kursy tego konsultanta

Małgorzata Lubańska

nauczyciel-konsultant

Konsultacje zdalne: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek: 13.00-14.00

Obszary:

 • metody aktywizujące w nauczaniu przedmiotów humanistycznych,
 • praca z uczniem z doświadczeniem migracji – metoda JES,
 • nauczanie języka polskiego jako obcego,
 • tutoring w praktyce szkolnej: dydaktyka i wychowanie,
 • indywidualizacja nauczania, motywacja,
 • kształtowanie kompetencji miękkich (komunikacja intra-, interpersonalna).

Prosimy o telefoniczne ustalanie z nauczycielem-konsultantem konsultacji bezpośrednich.

Pokaż kursy tego konsultanta

Mariola Mucha

nauczyciel-konsultant

Konsultacje zdalne: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek: 13.00-14.00

Obszary:

 • wspomaganie nauczycieli bibliotekarzy,
 • biblioterapia,
 • praca z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych (wybrane metody terapeutyczne),
 • współpraca z rodzicami, komunikacja interpersonalna,
 • wychowanie,
 • wolontariat szkolny.

Prosimy o telefoniczne ustalanie z nauczycielem-konsultantem konsultacji bezpośrednich.

Pokaż kursy tego konsultanta

Paweł Nowak

nauczyciel-konsultant

Konsultacje zdalne (telefon): poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek:  14.00-15.00.

Obszary:

 • wspieranie uzdolnień,
 • edukacja regionalna, europejska, globalna,
 • projekty edukacyjne,
 • nowa podstawa programowa,
 • konkursy.

Prosimy o telefoniczne ustalanie z nauczycielem-konsultantem konsultacji bezpośrednich.

Pokaż kursy tego konsultanta

Sabina Czajkowska-Prokop

nauczyciel-konsultant

sabina.prokop@dodn.dolnyslask.pl

Konsultacje zdalne: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek: 14.00 – 15.00

Obszary:

 • nauczanie języka niemieckiego na każdym etapie edukacyjnym,
 • nauczanie języka obcego zawodowego,
 • neurodydaktyka w praktyce szkolnej,
 • komunikacja międzykulturowa,
 • rozwijanie kompetencji interkulturowej,
 • realizacja polityki równości płci w projektach edukacyjnych finansowych ze środków UE.

Prosimy o telefoniczne ustalanie z nauczycielem-konsultantem konsultacji bezpośrednich.

Pokaż kursy tego konsultanta

Stanisław Bajor

doradca metodyczny

Nauczyciel w Zespoe Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych we Wrocławiu, Haukego-Bosaka 21, 50-447 Wrocław

Nauczyciel doradca metodyczny w zakresie wspomagania nauczycieli przedmiotów nieinformatycznych w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – 9 godzin.

Dyżur: Wtorek 12.00 – 17.00;  czwartek 12.00 – 16.00

Obszary:

 • Zarządzanie jakością projektów informatycznych.
 • Wykorzystanie technik socjometrycznych w celu polepszenia procesu dydaktyczno – wychowawczego
 • Myślenie komputacyjne
 • Elementy wspólne nauczania matematyki i informatyki w szkole
 • Algorytmika i programowanie.
  – Dlaczego język JavaScript stał się popularny
  – Wybrane techniki algorytmiczne i ich implementacja w językach: C++, Java, Python.
Pokaż kursy tego konsultanta

Sylwia Nadolska

nauczyciel-konsultant

Konsultacje zdalne (telefon): poniedziałek 13.00–14.00, wtorek 13.00–14.00, środa 13.00-14.00, czwartek 10.00-11.00, piątek 13.00-14.00

Obszary:

 • zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowisku nauczyciela w szkołach i placówkach oświatowych
  (wytyczne w czasie epidemii Covid-19),
 • bezpieczeństwo i profilaktyka uczniów, pierwsza pomoc przedmedyczna  (wytyczne w czasie epidemii Covid-19)
 • prawo pracy (praca zdalna w czasie epidemii Covid-19)
 • organizacja i bezpieczeństwo wypoczynku i wycieczek szkolnych, (wytyczne w czasie epidemii  Covid-19)
 • współpraca z Młodzieżowymi Domami Kultury
 • edukacja taneczna na zajęciach wychowania fizycznego.

Prosimy o telefoniczne ustalanie z nauczycielem-konsultantem konsultacji bezpośrednich.

Pokaż kursy tego konsultanta

Wiktor Szanin

nauczyciel-konsultant

Konsultacje zdalne (telefon): poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek:  13.00-14.00

 • podniesienie kompetencji cyfrowych nauczycieli ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych,
 • metodyka nauczania informatyki,
 • metoda WebQuest i cyfrowe narzędzia edukacyjne,
 • technologia informacyjna w nauczaniu przedmiotowym,
 • narzędzia cyfrowe w szkole,
 • urządzenia cyfrowe w szkole,
 • tablica interaktywna,
 • wspomaganie pracy nauczycieli matematyki, fizyki i informatyki,
 • bezpieczeństwo w sieci internet.

Prosimy o telefoniczne ustalanie z nauczycielem-konsultantem konsultacji bezpośrednich.

Pokaż kursy tego konsultanta