Agnieszka Krupa

nauczyciel-konsultant

Konsultacje: poniedziałek 14.00-17.00, środa 8.00-10.00, piątek 8.00-11.00

Obszary:

 • kształcenie zawodowe/egzaminy zawodowe,
 • ocenianie,
 • współpraca szkoły z pracodawcami i rynkiem pracy,
 • Zintegrowany System Kwalifikacji,
 • awans zawodowy,
 • TIK w pracy nauczyciela.

Prosimy o telefoniczne ustalanie z nauczycielem-konsultantem konsultacji bezpośrednich.

Pokaż kursy tego konsultanta

Barbara Bieńkuńska

nauczyciel-konsultant

barbara.bienkunska@dodn.dolnyslask.pl

Konsultacje: środa 12.00-16.00, czwartek 9.00-13.00

Obszary:

 • fundusze Strukturalne Unii Europejskiej – pozyskiwanie środków i zarządzanie projektami,
 • przedsiębiorczość i ekonomia społeczna – promowanie przedsiębiorczości w edukacji,
 • nauczanie wspomagane TIK.

Prosimy o telefoniczne ustalanie z nauczycielem-konsultantem konsultacji bezpośrednich.

Pokaż kursy tego konsultanta

Elżbieta Kazańska

nauczyciel-konsultant

Konsultacje: poniedziałek: 13.00-17.00, środa: 9.00-13.00.

Obszary:

 • metodyka nauczania plastyki,
 • edukacja plastyczna,
 • arteterapia,
 • wspieranie uzdolnień artystycznych,
 • rozwijanie kompetencji kluczowych poprzez działania artystyczne.

Prosimy o telefoniczne ustalanie z nauczycielem-konsultantem konsultacji bezpośrednich.

Pokaż kursy tego konsultanta

Ewa Norkowska

nauczyciel-konsultant

 • zarządzanie oświatą,
 • nadzór pedagogiczny,
 • prawo oświatowe,
 • bezpieczeństwo w szkole, w tym organizacja wycieczek szkolnych,
 • awans zawodowy nauczycieli,
 • przedsiębiorczość,
 • ewaluacja,
 • technologie informacyjne w pracy nauczyciela,
 • doradztwo zawodowe.

Prosimy o telefoniczne ustalanie z nauczycielem-konsultantem konsultacji bezpośrednich.

Pokaż kursy tego konsultanta

Ewa Szkic-Czech

nauczyciel-konsultant

Konsultacje: poniedziałek 9.00-11.00 oraz 15.00-1700, wtorek 9.00-11.00, piątek 9.00-11.00

Obszary:

 • innowacyjność w edukacji – promowanie kształcenia dla pracy w gospodarce globalnej,
 • Szkoła Innowatorów – krytyczne myślenia i kompetencje proinnowacyjne,
 • metody efektywnej nauki,
 • ekonomia społeczna – przedsiębiorczość i innowacyjność w procesach kształcenia.

Prosimy o telefoniczne ustalanie z nauczycielem-konsultantem konsultacji bezpośrednich.

Pokaż kursy tego konsultanta

Ewelina Mucha

nauczyciel-konsultant

Konsultacje: poniedziałek 8.00-10.00, wtorek 8.00-10.00, środa 14.00-17.00, czwartek 8.00-10.00

Obszary:

 • wspomaganie wychowawców świetlic szkolnych
 • opieka i wychowanie
 • promocja zdrowia
 • metody aktywizujące w wychowaniu
 • wychowanie przedszkolne
 • pedagogika specjalna: resocjalizacja, rewalidacja

Prosimy o telefoniczne ustalanie z nauczycielem-konsultantem konsultacji bezpośrednich.

Pokaż kursy tego konsultanta

Halina Nawrotek

nauczyciel-konsultant

 • wspieranie uzdolnień,
 • edukacja: regionalna, patriotyczna, europejska, globalna,
 • zarządzanie w oświacie
Pokaż kursy tego konsultanta

Joanna Kaczmarska

nauczyciel-konsultant

Konsultacje: poniedziałek 8.00-11.00, środa 14.00-17.00, piątek 12.00-14.00.

Obszary:

 • metodyka nauczania języka angielskiego na każdym etapie edukacyjnym,
 • egzamin ósmoklasisty z języka obcego,
 • multimedia w edukacji językowej,
 • kompetencje kluczowe na lekcji języka obcego
 • ocenianie kształtujące w nauczaniu języka obcego,
 • edukacja międzykulturowa na lekcjach języka obcego,
 • zintegrowane nauczanie przedmiotowo-językowe – CLIL – w klasach 1-3 SP,
 • realizacja podstawy programowej z języka angielskiego w szkole podstawowej i ponadpodstawowej.

 

Prosimy o telefoniczne ustalanie z nauczycielem-konsultantem konsultacji bezpośrednich.

Pokaż kursy tego konsultanta

Jolanta Lazar

nauczyciel-konsultant

Konsultacje: piątek 8.00-10.00 oraz 14.00-16.00

Obszary:

 • metodyka nauczania matematyki na II i III etapie edukacyjnym,
 • wykorzystanie diagnoz i egzaminów zewnętrznych w pracy nauczyciela i szkoły,
 • TIK w nauczaniu matematyki,
 • awans zawodowy.

Prosimy o telefoniczne ustalanie z nauczycielem-konsultantem konsultacji bezpośrednich.

Pokaż kursy tego konsultanta

ks. Piotr Sierzchuła

nauczyciel-konsultant

Konsultacje: środa 12.30-16.00 (Wydział Duszpasterski, ul. Katedralna 13, Wrocław).

Obszary:

 • edukacja regionalna i patriotyczna
 • nauczanie katechezy
 • awans zawodowy nauczycieli
 • współpraca szkoły z parafiami

 

Prosimy o telefoniczne ustalanie z nauczycielem-konsultantem konsultacji bezpośrednich.

Pokaż kursy tego konsultanta

Lech Stempel

nauczyciel-konsultant

Konsultacje: poniedziałek 13.00-17.00, wtorek 13.00-17.00

Obszary:

 • wychowanie i profilaktyka,
 • organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole,
 • współpraca szkoły z rodzicami,
 • zagadnienia z dziedziny wychowania do życia w rodzinie,
 • wykorzystanie technologii informatycznej w pracy wychowawczej,
 • multimedia w edukacji.

Prosimy o telefoniczne ustalanie z nauczycielem-konsultantem konsultacji bezpośrednich.

Pokaż kursy tego konsultanta

Lilianna Zabierowska

nauczyciel-konsultant

Konsultacje: poniedziałek: 13.00-17.00, środa 9.00-13.00, piątek 9.00-11.00

Obszary:

 • metodyka nauczania biologii,
 • edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju,
 • narzędzia myślenia krytycznego (TOC, P4C),
 • coaching, mentoring i tutoring w pracy nauczyciela i dyrektora szkoły,
 • ocenianie kształtujące,
 • Design Thinking w edukacji.

Prosimy o telefoniczne ustalanie z nauczycielem-konsultantem konsultacji bezpośrednich.

Pokaż kursy tego konsultanta

Małgorzata Lubańska

nauczyciel-konsultant

Konsultacje: poniedziałek 10.00-12.00, wtorek 10.00-12.00, środa 13.00-16.00, czwartek 13.00-14.00

Obszary:

 • metody aktywizujące w nauczaniu języka łacińskiego oraz przedmiotów humanistycznych,
 • praca z uczniem z doświadczeniem migracji – metoda JES-PL,
 • tutoring w praktyce szkolnej: dydaktyka i wychowanie,
 • techniki coachingowe w pracy nauczyciela,
 • indywidualizacja nauczania, motywacja,
 • kształtowanie kompetencji miękkich (komunikacja intra-, interpersonalna).

Prosimy o telefoniczne ustalanie z nauczycielem-konsultantem konsultacji bezpośrednich.

Pokaż kursy tego konsultanta

Mariola Mucha

nauczyciel-konsultant

Konsultacje: poniedziałek 13.00-17.00, środa 9.00-13.00

Obszary:

 • wspomaganie nauczycieli bibliotekarzy,
 • biblioterapia,
 • praca z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych (wybrane metody terapeutyczne),
 • współpraca z rodzicami, komunikacja interpersonalna,
 • wychowanie,
 • wolontariat szkolny.

Prosimy o telefoniczne ustalanie z nauczycielem-konsultantem konsultacji bezpośrednich.

Pokaż kursy tego konsultanta

Mirela Skaczyło

nauczyciel-konsultant

Konsultacje: poniedziałek 8.00-12.00, środa 13.00-17.00

Obszary:

 • wychowanie przedszkolne,
 • edukacja wczesnoszkolna.

Prosimy o telefoniczne ustalanie z nauczycielem-konsultantem konsultacji bezpośrednich.

Pokaż kursy tego konsultanta

Paweł Nowak

nauczyciel-konsultant

Konsultacje: poniedziałek 12.00-16.00, wtorek 13.00-17.00

Obszary:

 • wspieranie uzdolnień,
 • edukacja regionalna, europejska, globalna,
 • projekty edukacyjne,
 • nowa podstawa programowa,
 • konkursy.

Prosimy o telefoniczne ustalanie z nauczycielem-konsultantem konsultacji bezpośrednich.

Pokaż kursy tego konsultanta

Sabina Czajkowska-Prokop

nauczyciel-konsultant

sabina.prokop@dodn.dolnyslask.pl

Konsultacje: poniedziałek 10.00-14.00, czwartek 12.00-16.00

Obszary:

 • nauczanie języka niemieckiego na każdym etapie edukacyjnym,
 • nauczanie języka obcego zawodowego,
 • neurodydaktyka w praktyce szkolnej,
 • komunikacja międzykulturowa,
 • rozwijanie kompetencji interkulturowej,
 • realizacja polityki równości płci w projektach edukacyjnych finansowych ze środków UE.

Prosimy o telefoniczne ustalanie z nauczycielem-konsultantem konsultacji bezpośrednich.

Pokaż kursy tego konsultanta

Wiktor Szanin

nauczyciel-konsultant

Konsultacje: poniedziałek 8.00-10.00, wtorek 8.00-10.00, środa 15.00-17.00, czwartek 8.00-10.00

Obszary:

 • podniesienie kompetencji cyfrowych nauczycieli ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych,
 • metodyka nauczania informatyki,
 • metoda WebQuest’u,
 • technologia informacyjna w nauczaniu przedmiotowym,
 • tablica interaktywna,
 • wspomaganie pracy nauczycieli matematyki, fizyki i informatyki,
 • bezpieczeństwo w sieci internet.

Prosimy o telefoniczne ustalanie z nauczycielem-konsultantem konsultacji bezpośrednich.

Pokaż kursy tego konsultanta

Newsletter

Bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami o DODN! Zapisz się