Cele główne:

 1. Tworzenie przestrzeni edukacyjnej wspierającej wychowanie do wartości poprzez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych, ze szczególnym uwzględnieniem poszanowania wartości i tradycji własnego regionu.
 2. Doskonalenie kompetencji nauczycielskich w zakresie realizowania treści regionalnych na zajęciach szkolnych.
 3. Wspieranie aktywności uczniów ukierunkowanej na wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej
  i regionalnej.

Podmioty zaangażowane w realizację projektu:

 1. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego;
 2. Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu;
 3. Jednostki samorządu terytorialnego oraz lokalne instytucje, których działalność związana jest z ochroną dziedzictwa rejonu (np. muzea, ośrodki kultury, organizacje pozarządowe);
 1. Zainteresowane szkoły;
 2. Lokalne media;
 3. Inne zainteresowane podmioty.

Działania podjęte w ramach projektu:

 1. Inicjowanie i organizowanie różnorodnych form współpracy z podmiotami zaangażowanymi w realizację projektu (warsztaty, seminaria dla nauczycieli, propagowanie lokalnej twórczości artystycznej, konkursy dla uczniów i nauczycieli, projekty edukacyjne);
 2. Pilotażowy konkurs z zakresu edukacji regionalnej „Patriotyzm Jutra” dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej.
 3. Popularyzowanie działań projektowych w edukacyjnym środowisku lokalnym;
 4. Ewaluacja projektu.

 

Efekty działań podjętych w ramach projektu przez DODN we Wrocławiu:

 1. Udoskonalenie warsztatu pracy nauczycieli w zakresie:
   • kształtowania postaw patriotycznych i obywatelskich dzieci i młodzieży,
   • wzmacniania poczucia tożsamości regionalnej,
   • interdyscyplinarnego modelowania wiedzy o regionie,
   • kształtowania szacunku dla wielokulturowości,
   • doskonalenia różnych umiejętności warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie;
 1. Nawiązana współpraca społeczności szkolnych z różnych rejonów Dolnego Śląska w duchu wzajemnego szacunku dla lokalnego dziedzictwa kulturowego.
 2. Podwyższone kompetencje komunikacyjne na rzecz prowadzenia  konstruktywnego dialogu międzykulturowego;
 3. Upowszechniona wiedza związana z historią oraz kulturą różnych rejonów Dolnego Śląska.
 4. Wzmocnione więzi kulturowe sprzyjające kształtowaniu wspólnoty „małych ojczyzn”.