I. CELE GŁÓWNE

 1. Wspieranie dolnośląskich nauczycieli w działaniach edukacyjnych  na rzecz budowania tożsamości regionalnej.
 2. Współpraca DODN we Wrocławiu z jednostkami organizacyjnymi oraz instytucjami kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego i instytucjami kultury dotowanymi przez SWD:
 • Dolnośląską Biblioteką Pedagogiczną we Wrocławiu,
 • Dolnośląską Biblioteką Publiczną im. T. Mikulskiego we Wrocławiu,
 • Ośrodkiem Kultury i Sztuki we Wrocławiu,
 • Muzeum Etnograficznym Oddziału Muzeum Narodowego we Wrocławiu,
 • Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu,
 • Dolnośląskim Centrum Filmowym we Wrocławiu,
 • Muzeum Karkonoskim w Jeleniej Górze,
 • Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju
 • Muzeum Spotu i Turystyki w Karpaczu

przy realizacji zadań zapisanych w Strategii Województwa Dolnośląskiego do 2030 r., a w szczególności przy działaniach związanych:

 • z popularyzacją wiedzy o regionie i wzmacnianiem tożsamości jego mieszkańców,
 • ze wspieraniem i propagowaniem zintegrowanych działań służących ochronie dziedzictwa kulturowego i jego promocji.

 

II. CELE SZCZEGÓŁOWE:

 • Kształtowanie tożsamości regionalnej Dolnoślązaków i Dolnoślązaczek.
 • Kształtowanie więzi emocjonalnej uczniów z dziedzictwem Dolnego Śląska.
 • Poznanie i promowanie dziedzictwa kulturowego Dolnego Śląska.
 • Wzmacnianie wartości rodzinnych związanych z wartościami kulturowymi Dolnego Śląska.
 • Rozwijanie wiedzy o historii, kulturze, przyrodzie, gospodarce i turystyce Dolnego Śląska.
 • Nawiązywanie kontaktów z jednostkami organizacyjnymi, instytucjami kultury SWD i instytucjami dotowanymi przez SWD zajmującymi się edukacją regionalną, ochroną i pomnażaniem dziedzictwa kulturowego Dolnego Śląska.

 

III.    METODY, FORMY PRACY

konkursy, projekty edukacyjne, wydarzenia edukacyjne, seminaria dla nauczycieli regionalistów, konferencja regionalna.

 

4. DZIAŁANIA W PROJEKCIE

 1. Powstanie i działanie Sieci współpracy DODN we Wrocławiu z jednostkami organizacyjnymi, instytucjami kultury SWD i instytucjami kultury finansowanymi przez SWD –  spotkania robocze, seminaria (wrzesień  2020 – sierpień 2021).
 2. Edukacja regionalna bliżej dolnośląskiego nauczyciela – zdalne lub stacjonarne spotkania/wydarzenia edukacyjne organizowane przez Partnerów Projektu (grudzień 2020 – sierpień 2021).
 3. Działania edukacyjne Partnerów Projektu realizowane wspólnie z DODN we Wrocławiu w trakcie cyklicznych seminariów DODN Klub Dyskusyjny Belfra (październik 2020 – czerwiec 2021):

Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu oraz

DODN we Wrocławiu:

 • Edukacja regionalna w zasobach Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej we Wrocławiu – Iwona Gawrońska-Paluszkiewicz.
 • Edukacja regionalna (nie) obecna w dolnośląskich szkołach, inauguracja konkursu pt.: Legendarny Dolny Śląsk 11.2020.
 • Postawy patriotyczne nauczycieli w wychowaniu dzieci i młodzieży – oferta bibliograficzna DBP w zakresie budowania postaw patriotycznych – 12.11.2020.

DODN Filia w  Legnicy:

Przygotowanie i prezentacja wykazu literatury, materiałów na dany temat przy użyciu narzędzi  i aplikacji TIK

 • Diagnoza indywidualna potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów – 11.2020.
 • Wspomaganie rozwoju dzieci ze spectrum autyzmu. Wyrównywanie szans edukacyjnych – 12. 2020.
 • Rozwijanie szczególnych zdolności językowych na lekcjach języka obcego – 01.2021.

DODN Filia w Wałbrzychu – działania DBP w zakresie biblioterapii:

 • Jak wspierać ucznia z depresją – 12.01.2021.

DODN Filia w Jeleniej  Górze:

 • Świąteczne ozdobyOpowieść wigilijna – dolnośląskie czytanie – 12.2020.

Dolnośląskie Centrum Filmowe we Wrocławiu oraz

DODN we Wrocławiu:

 • Dolnośląskie Centrum Filmowe – 110 lat dobrego kina, Anna Smycz-Michalak – 29.10.2020.
 • Edukacja regionalna w Dolnośląskim Centrum Filmowym, Katarzyna Jańska – 5.11.2020.

DODN Filia w Wałbrzychu:

 • Edukacja filmowa w Dolnośląskim Centrum Filmowym, Katarzyna Jańska – 18.11.2020.

Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze oraz DODN we Wrocławiu:

 • Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze, a Dolnośląska tożsamość”, dr Przemysław Wiater, Dyrektor Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze – 29.10.2020.

Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu oraz DODN we Wrocławiu:

 • Rola kultury w budowie Dolnośląskiej Tożsamości na przykładzie działań Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu, Igor Wójcik, Dyrektor OKiS we Wrocławiu – 29 .10.2020.

Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju oraz DODN we Wrocławiu:

 • Muzeum Papiernictwa jako miejsce edukacyjnych spotkań, Dorota Zielińska-Pytlowany, Kierownik Działu Edukacji Muzealnej Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju – 29.10.2020.
 • Kartki świąteczne na czerpanym papierze, Dorota Zielińska-Pytlowany, Kierownik Działu Edukacji Muzealnej Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju – 8.12.2020,

Muzeum Sportu i Turystyki we Wrocławiu oraz DODN we Wrocławiu:

 • Tadeusz Różewicz – poeta i dramaturg w Karkonoszach, Zbigniew Kulik, Dyrektor Muzeum Sportu i Turystyki w Karpaczu – 29.10.2020.

Muzeum Etnograficzne Oddział Muzeum Narodowego we Wrocławiu oraz DODN we Wrocławiu:

 • Dolnoślązacy. Pamięć, kultura, tożsamość. Zajęcia edukacyjne w Muzeum Etnograficznym, Paulina Suchecka, Kustosz Muzeum Etnograficznego Oddział Muzeum Narodowego we Wrocławiu – 29. 10.2020.
 • Tworzenie opłatkowych ozdób świątecznych” – 12.2020.

Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu oraz DODN we Wrocławiu:

 • Genealogia jako jedna z odpowiedzi w poszukiwaniu dolnośląskiej tożsamości, Michał Plutarski, Kustosz Muzeum Papiernictwa i Telekomunikacji we Wrocławiu, Sylwia Szurant, kierownik Działu Gospodarczego, Monika Orzech-Myrlak , asystent MPiTWr – 29.10.2020

 

4. Konkurs dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych Dolnego Śląska Moja saga rodzinna- drogi moich przodków wiodące na Dolny Śląsk – (luty 2021 – czerwiec 2021).

Cele konkursu:

 • kształtowanie poczucia własnej i regionalnej tożsamości,
 • propagowanie poszukiwań dotyczących historii rodziny w dokumentach źródłowych,
 • popularyzacja poszukiwań genealogicznych,
 • integrowanie się uczniów ze środowiskiem w wymiarze rodzinnym i regionalnym,
 • poznanie przez pryzmat losów rodziny historii własnej miejscowości i Dolnego Śląska,
 • promocja prac konkursowych – umieszczenie na stronie projektu Dolnośląska Tożsamość prac laureatów konkursu (lipiec – sierpień 2021).

 

5. Konkurs dla uczniów szkół ponadpodstawowych Biogramy – przeszłość i teraźniejszość mojej wsi, miasta, miasteczka  (luty 2021 – czerwiec 2021).

Cele konkursu:

 • nawiązanie współpracy z osobami i instytucjami zajmującymi się ochroną i pomnażaniem dziedzictwa kulturowego w regionie,
 • nawiązanie kontaktu ze środowiskiem lokalnym i regionalnym w celu wytworzenia więzi i zrozumienia różnorodnych przynależności człowieka,
 • kształtowanie aktywnej, twórczej postawy młodzieży wobec historii, kultury, gospodarki i nauki Dolnego Śląska,
 • promocja prac konkursowych – umieszczenie biogramów na stronie projektu Dolnośląska Tożsamość (lipiec – sierpień 2021).

 

6. Konkurs filmowy dla uczniów szkół ponadpodstawowych Aktywny Dolny Śląsk.

Cele konkursu:

 • promocja Dolnego Śląska, jego bogactwa kulturalnego, historycznego, sportowego, sakralnego oraz przyrodniczego,
 • kształtowanie odpowiedzialnych oraz świadomych postaw związanych ze spędzaniem wolnego czasu,
 • promowanie aktywnej turystyki na Dolnym Śląsku,
 • wykorzystywanie filmu jako atrakcyjnej promocji swojego regionu,
 • rozbudzenie i rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz zdolności twórczych.

 

7. Seminaria Akademia dziedzictwa kulturowego Dolnego Śląska dla nauczycieli zainteresowanych regionalizmem (luty 2020 – czerwiec 2021).

8. Konferencja Dolnośląska tożsamość, realizowana przez DODN we Wrocławiu wspólnie z Partnerami Programu – czerwiec 2021.

 

Program projektu Dolnośląska Tożsamość zgodny jest  z podstawowymi  kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021 (Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych)  oraz dokumentem Strategia Województwa Dolnośląskiego do 2030 r.:

3. WZMOCNIENIE REGIONALNEGO KAPITAŁU LUDZKIEGO I SPOŁECZNEGO

3.1.2 Popularyzacja wiedzy o regionie i wzmocnienie tożsamości jego mieszkańców.

4. ODPOWIEDZIALNE WYKORZYSTANIE ZASOBÓW I OCHRONA WALORÓW ŚRODOWISKA NATURALNEGO I DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

4.5.1 Wsparcie przedsięwzięć służących rozwojowi kultury i dziedzictwa kulturowego w regionie.

4.5.2 Wspieranie i udostępnianie zintegrowanych działań służących ochronie dziedzictwa kulturowego i jego promocji.

4.5.3 Wsparcie zagospodarowywania i udostępnienia na cele turystyki lub kultury najważniejszych obiektów zabytkowych oraz miejsc historycznych o znaczeniu ponadregionalnym.