Grant Dolnośląskiego Kuratora Oświaty: Dolnośląska Sieć Wspierania Uzdolnień szansą na rozwój ucznia – wspieranie uzdolnień a doradztwo zawodowe

W październiku bieżącego roku realizowany był w Polanicy Zdroju dwudniowy grant Dolnośląskiego Kuratora Oświaty pt. Dolnośląska Sieć Wspierania Uzdolnień szansą na rozwój ucznia – wspieranie uzdolnień a doradztwo zawodowe. Wyraźnie dwuczłonowy tytuł miał podkreślić, że mocno osadzony w tradycji województwa Dolnośląski System Wspierania Uzdolnień korzystnie wpływa na rozwój ucznia, a wspieranie uzdolnień jest integralnym elementem kreowania ścieżki edukacyjno-zawodowej ucznia. Związki doradztwa zawodowego z pracą na rzecz wspierania uzdolnień uczniów są na tyle wyraźne, że nie trzeba ich szczególnie wyjaśniać. Warto jednak zauważyć, że zmieniło się prawo oświatowe dotyczące doradztwa zawodowego i zmienił się ogólny klimat wokół zagadnienia. Do zadań szkół i placówek oświatowych również przed reformą należały zadania związane z pomaganiem uczniom w uświadamianiu dalszej drogi kształcenia i wyboru zawodu, lecz sposób realizacji tego ważnego zadania był potraktowany, również w prawie oświatowym, dość powierzchownie. Filozofia zmiany dotyczy zakresu wsparcia, realizowanych treści i jasnego określenia, że doradztwo wymaga skoordynowanych, systemowych działań, pracy wszystkich nauczycieli i sojuszu z instytucjami wspierającymi oświatę oraz pracodawcami. Realizatorom grantu, czyli członkom Zespołu Dolnośląskie Centrum Wspierania Uzdolnień i Zespołu ds. kształcenia zawodowego, zależało na wyeksponowaniu treści związanych z pracą z uczniem zdolnym na rzecz wspierania go w kontynuacji nauki i wyborze zawodu – decyzji niesłychanie ważnych dla wszystkich młodych ludzi, w tym tych, obdarzonych dużymi zdolnościami ogólnymi i kierunkowymi.

Dwa dni grantu były bardzo intensywne, wypełnione różnymi treściami z zakresu pracy z uczniem zdolnym i doradztwa zawodowego. Pierwszy wykład wygłosiła Halina Nawrotek, Koordynator Zespołu DCWU, na temat Efektywne sposoby wspierania uzdolnień i zainteresowań uczniów oraz szkolnego doradztwa zawodowego – założenia koncepcji Dolnośląskiego Systemu Wspierania Uzdolnień. Przypomniała o długiej tradycji Dolnośląskiej Sieci Szkół Wspierających Uzdolnienia i wyeksponowała wyzwania, jakie stoją przed szkołami w związku z dokonującą się reformą. Ewa Norkowska, Kierownik Zespołu ds. kształcenia zawodowego, w swoim wystąpieniu pn. Rola nauczyciela i rodzica w doradztwie. Aktualne przepisy prawa oświatowego w zakresie doradztwa zawodowego w Polsce bardzo mocno zaakcentowała potrzebę dialogu między środowiskiem rodzinnym i szkolnym uczniów, by wspierać ich w życiowych wyborach, dotyczących kształcenia i wyboru zawodu. Ostatnie wystąpienie Krystyny Pac-Marcinkowskiej i Małgorzaty Reichel pt. Potrzeba doradzania uczniom o zidentyfikowanych zainteresowaniach i uzdolnieniach w wyborze dalszej ścieżki kształcenia oraz przyszłego zawodu było dopełnieniem wcześniej zasygnalizowanych treści, podkreślało rangę doradztwa zawodowego w przygotowywaniu ucznia szczególnie uzdolnionego do funkcjonowania na rynku pracy.

Merytoryczny przekaz, związany z problematyką konferencji, miał również miejsce podczas 3-godzinnych warsztatów, przeprowadzonych metodą karuzeli w ciągu dwóch dni: każdy uczestnik grantu uczestniczył w warsztatach, prowadzonych z podziałem na 25-osobowe grupy. Warsztaty Szkolne programy doradztwa zawodowego prowadziła Małgorzata Reichel, Rozpoznawanie zdolności i zainteresowań uczniów w kontekście wspierania ich w wyborze ścieżki edukacyjnej i zawodowej – narzędzia i metody stosowane w praktyce szkolnej – Krystyna Pac-Marcinkowska, Praktyczne wykorzystanie zdiagnozowanych przez szkołę zdolności i zainteresowań uczniów w realizacji szkolnych zadań z zakresu doradztwa zawodowego – Halina Nawrotek, Skuteczny system doradztwa zawodowego w szkole – Ewa Norkowska. Część warsztatowa pozwoliła obecnym na konferencji dyrektorom, nauczycielom, doradcom zawodowym prowadzić efektywny dialog, dzielić się cennymi doświadczeniami z własnej praktyki szkolnej. Podsumowaniem warsztatów był kończący grant panel dyskusyjny Przykłady dobrych praktyk z obszaru wspierania uzdolnień i doradztwa zawodowego. Ważne wydarzenie edukacyjne o zasięgu wojewódzkim otworzyła i zamknęła Mariola Kolan, Zastępca Dyrektora Wydziału Nadzoru Kształcenia Podstawowego i Specjalnego, która jeszcze raz podkreśliła rangę doradztwa zawodowego we wspieraniu uczniów o ponadprzeciętnych zdolnościach i uzdolnieniach.

Realizatorzy grantu

EDUKACYJNY KLICZKÓW, CZYLI REALIZACJA GRANTU DKO „DOLNOŚLĄSKA SIEĆ WSPIERANIA UZDOLNIEŃ SZANSĄ ROZWOJU UCZNIA”

20 i 21 października 2016 r. realizowany był przez DODN we Wrocławiu grant Dolnośląskiego Kuratora Oświaty pn. „Dolnośląska Sieć Wspierania Uzdolnień szansą rozwoju ucznia”. Adresowany był do dyrektorów i liderów wspierania uzdolnień z Dolnośląskiej Sieci Szkół Wspierających Uzdolnienia oraz do dyrektorów szkół, którzy zainteresowani są ideą egalitarnego wspierania zainteresowań i uzdolnień uczniów z własnych placówek.

PRACA Z UCZNIEM ZDOLNYM W SZKOŁACH WSPIERAJĄCYCH UZDOLNIENIA

DODN Wrocław, 21-22.10.2015r.

Praca z uczniem zdolnym w Szkołach Wspierających Uzdolnienie

Karpacz hotel Carmen, 16-18.09.2013r.

[więcej o grancie]

Umiejętności kluczowe w kształceniu uczniów zdolnych

Świeradów Zdroj hotel Malachit, 10-13.10.2011r.

[więcej o grancie] [galeria zdjęć]

Doskonalenie umiejętności nauczycieli w pracy z dzieckiem zdolnym