KOMUNIKAT z dnia 9 marca 2021 r. dla nauczycieli-doradców metodycznych ubiegających się o przedłużenie powierzenia zadań doradcy na kolejny okres

KOMUNIKAT z dnia 9 marca 2021 r.
dla nauczycieli-doradców metodycznych
ubiegających się o przedłużenie powierzenia zadań doradcy na kolejny okres

W związku z § 25 ust. 6 i 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 poz. 1045) Dolnośląski Kurator Oświaty informuje, co następuje.

Nauczyciele-doradcy metodyczni, którym w danym roku kończy się okres powierzenia zadań doradcy, mogą wystąpić z wnioskiem do Dolnośląskiego Kuratora Oświaty o przedłużenie okresu powierzenia zadań na kolejny okres nie krótszy niż rok i nie dłuższy niż trzy lata.

Wniosek należy złożyć za pośrednictwem dyrektora placówki doskonalenia nauczycieli, w której nauczyciel-doradca metodyczny jest zatrudniony, nie później niż na 2 miesiące przed upływem okresu powierzenia zadań.

Dyrektor placówki doskonalenia nauczycieli dołącza do wniosku opinię – rekomendację. Opinia zawiera ocenę sposobu realizacji zadań powierzonych nauczycielowi-doradcy metodycznemu oraz okres ich realizacji.

Roman Kowalczyk
Dolnośląski Kurator Oświaty

Powrót do góry