XIV edycja Ogólnopolskiego konkursu na projekt historyczny „Póki nie jest za późno”

ORGANIZATORZY

Centralne Muzeum Jeńców Wojennych

Stowarzyszenie Przyjaciół Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych

 

ADRESACI

Uczniowie i nauczyciele wszystkich typów szkół w Polsce.

CELE KONKURSU

 • rozbudzanie wśród nauczycieli i uczniów zainteresowania:
 • historią oraz współczesnym stanem miejsc, obiek­tów i znaków pamięci narodowej*,
 • historią oraz współczesnym stanem autentycznych miejsc historycznych, nieupamiętnio­nych dotychczas w trwały, materialny sposób,
 • losami świadków historii bezpośrednio związanymi z miejscami zarówno upamiętnionymi, jak i nieupamiętnionymi w materialny sposób.

Wszystkie wyżej wymienione miejsca muszą dotyczyć wojen i konfliktów zbrojnych w XX w. oraz znajdować się na terenie Polski.

 • inspirowanie nauczycieli do poszukiwania nowych rozwiązań dydaktyczno-metodycz­nych, dotyczących edukacji historycznej, regionalnej i społecznej,
 • mobilizowanie młodzieży do aktywnego gromadzenia, badania źródeł historycznych oraz prezentowania historii w interesującej i twórczej formie,
 • budzenie wrażliwości, empatii i szacunku dla ofiar systemów totalitarnych i wojen,
 • rozwijanie umiejętności prowadzenia dialogu i radzenia sobie z uprzedzeniami
  i stereotypami,
 • inspirowanie młodzieży do zajęcia odpowiedzialnej i aktywnej postawy wobec otaczają­cej rzeczywistości – kształtowanie postaw obywatelskich.

ZASADY REALIZACJI PROJEKTU

Projekt może być przygotowany przez uczniów indywidualnie lub zespołowo, samodzielnie bądź z inspiracji i pod opieką nauczyciela. Może być także wykonany przez nauczycieli przy pomocy uczniów. Ponadto projekt musi spełniać następujące warunki:

 • być rzetelnym i oryginalnym opracowaniem samodzielnie zebranych przez au­tora/autorów źródeł histo­rycznych np. dokumentów pisanych, wspomnień i relacji ust­nych, nagrań video i audio, fotografii,
 • dotyczyć konkretnego miejsca, obiektu lub znaku pamięci narodowej na terenie Polski lub miejsc autentycznych wydarzeń historycz­nych w Polsce, nieupamiętnionych dotychczas w trwały, materialny sposób. Może także przed­stawiać losy ludzi związanych z miejscem pamięci, ale związek ten musi być wyraźnie wykazany. Miejsca, znaki
  i obiekty pa­mięci muszą dotyczyć wojen i konfliktów zbrojnych w XX w.
 • mieć własny tytuł, adekwatny do zawartości.

 

Zgłoszenie konkursowe powinno zawierać (skany lub oryginały – w zależności od formy wysyłki):

 

 • wypełniony przez autora/autorów formularz zgłoszenia (zał. nr 1 do regulaminu) i podpisany przez dyrektora szkoły oraz sprawozdanie z realizacji projektu (według wzoru załączonego na stronie cmjw.pl, w zakładce edukacja – konkursy). Dokumenty powinny zostać dołączone do pracy. W wyjątkowej sytuacji związanej z pandemią koronawirusa (np. nauczanie zdalne) dopuszcza się wysłanie formularza zgłoszenia bez podpisu dyrektora szkoły. Warunkiem jest przesłanie na podany adres kontaktowy konkursnaprojekt@cmjw.pl maila, w którym dyrektor szkoły udziela zgody na udział uczniów w konkursie.
 • odręcznie podpisane oświadczenie opiekuna prawnego o wyrażeniu zgody na udział ucznia w konkursie i akceptacji warunków RODO (w przypadku osób niepełnoletnich). Pełnoletni uczestnicy podpisują oświadczenie samodzielnie (zał. 3.)

 

 • prezentację wyników projektu w formie:
 • praca pisemna (do 20 stron A4 maszynopisu, zgodnego z ogólnie przyjętymi normami publikacji tekstów – max. ok. 40 tys. znaków),
 • audycja radiowa (do 20 min.),
 • film dokumentalny lub paradokumentalny (do 20 min.),
 • strona internetowa (w tym tekst 10–40 tys. znaków),
 • prezentacja multimedialna (w tym tekst 10–40 tys. znaków),

 

Prace konkursowe mogą łączyć kilka z ww. form, ale objętość każdej z części powinna być wówczas odpowiednio pomniejszona. Projekty mogą być wykonane
w technologii cyfrowej (zapisane w ogólnodostępnych programach: pakiet Microsoft Office, Windows Media Player) lub odręcznie.

Uwaga !

 • projekt przygotowany w formie czysto plastycznej lub literackiej nie prezentujący fak­tów i źródeł histo­rycznych, nie zostanie dopuszczony do udziału w konkursie,
 • projekt nie może powtarzać w całości lub we fragmentach istniejących opracowań (rów­nież tych opubli­kowanych w Internecie),
 • zgłoszony projekt nie może być już nagrodzony w innym konkursie.

TERMINARZ KONKURSU

Do 8 kwietnia 2022 r. – przyjmowanie prac nadesłanych na adres mailowy konkursnaprojekt@cmjw.pl

10 czerwca 2022 r., o godz. 12.00 – ogłoszenie wyników konkursu. Z przyczyn niezależnych od organizatorów termin ogłoszenia wyników może ulec zmianie. Organizacja finału konkursu, w zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej, odbędzie się stacjonarnie lub online – bez osobistego udziału uczestników. Informacje na ten temat zostaną opublikowane na stronie internetowej Muzeum i przesłane drogą mailową uczestnikom konkursu.

OCENA PROJEKTÓW

Projekty oceniane będą przez pracującą zdalnie Komisję Konkursową powołaną przez dyrektora Central­nego Muzeum Jeńców Wojennych,

 • komisja weźmie pod uwagę:
 • poprawność merytoryczną,
 • unikalne i samodzielnie zdobyte przez autora źródła historyczne,
 • twórczy charakter pracy,
 • interesującą i oryginalną formę przekazu, adekwatną do prezentowanego zagadnienia,
 • przedstawienie opisywanych wydarzeń w szerszym kontekście historycznym (tj. dzieje regionu na tle dziejów Polski i świata) i wskazanie związków przyczynowo-skutkowych,
 • dokumentację procesu tworzenia projektu,
 • wykazanie się takimi umiejętnościami jak: formułowanie własnych opi­nii, poszukiwanie i analizowanie materiałów uzyskanych z różnych źródeł, współpraca.

Decyzja Komisji Konkursowej jest nieodwołalna, tj. nie podlega weryfikacji ani zaskarżeniu.

NAGRODY

Komisja Konkursowa przyzna autorom najlepszych projektów trzy nagrody główne i co najmniej jedno wyróżnienie o łącznej wartości ok. 10 tysięcy złotych.

W przypadku nagrodzenia projektu przygotowywanego przez zespół, nagroda zostanie podzielona pomiędzy wszystkich autorów. Organizatorzy mogą także zaproponować laureatom publikację ich prac.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy.

Szczegóły przesłania lub wręczenia nagród zostaną ustalone bezpośrednio z laureatami i ich opiekunami prawnymi.

PRZECHOWYWANIE I PUBLIKACJA PRAC

Nadesłane prace nie będą zwracane autorom. Zostaną skatalogowane i zarchiwizowane przez Dział Archiwum Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych.

Muzeum zastrzega sobie prawo do wykorzystywania prac konkursowych w różnych dziedzi­nach swojej działalności, głównie edukacyjnej i naukowej.

Autorzy prac zachowują prawo do samodzielnej publikacji pracy z zaznaczeniem, że została ona przygoto­wana na konkurs.

Prace konkursowe wraz z niezbędną dokumentacją (skany dokumentów bądź oryginały) należy przesyłać pocztą elektroniczną lub za pomocą aplikacji umożliwiającej przesyłanie danych (np. wetransfer, google drive) na adres mailowy konkursnaprojekt@cmjw.pl lub pocztą tradycyjną na adres:

Centralne Muzeum Jeńców Wojennych
Dział Edukacji i Wystaw
ul. Muzealna 4
48–316 Łambinowice

Ewelina Klimczak i Monika Sobczak z Działu Edukacji i Wystaw Centralnego Mu­zeum Jeńców Wojennych udzielają wszelkich informacji dotyczących konkursu.

formularz_sprawozdania

oswiadczenie_i_formularz_zgloszenia

regulamin konkursu

Powrót do góry